WHERE DO WE GO!?

 

Image result for Images to DEPICT WHERE DO WE GO?

One of the three of my most respected and revered mentors from his heavenly abode,  Mahakavi Subrahmanya Bharathiyar sang in desperation, cursing the kind of India to go and greeting the kind of India to come. His curse in Tamil runs as below:
1. வலிமையற்ற தோளினாய் போ போ போ
மார்பி லேஒடுங்கினாய் போ போ போ
பொலிவி லாமுகத்தினாய் போ போ போ
பொறி யிழந்த விழியினாய் போ போ போ
ஒலியி ழந்த குரலினாய் போ போ போ
ஒளியி ழந்த மேனியாய் போ போ போ
கிலிபி டித்த நெஞ்சினாய் போ போ போ
கீழ்மை யென்றும் வேண்டுவாய் போ போ போ.

2. இன்று பார தத்திடை நாய்போல
ஏற்ற மின்றி வாழுவாய் போ போ போ
நன்று கூறில் அஞ்சுவாய் போ போ போ
நாணி லாது கெஞ்சுவாய் போ போ போ
சென்று போன பொய்யெலாம் மெய்யாகச்
சிந்தை கொண்டு போற்றுவாய் போ போ போ
வென்று நிற்கும் மெய்யெலாம் பொய்யாக
விழி மயங்கி நோக்குவாய் போ போ போ.

3. வேறு வேறு பாஷைகள் கற்பாய் நீ
வீட்டு வார்த்தை கற்கிலாய் போ போ போ
நூறு நூல்கள் போற்றுவாய் மெய்கூறும்
நூலி லொத்தி யல்கிலாய் போ போ போ
மாறுபட்ட வாதமே ஐந்நூறு
வாயில் நீள ஓதுவாய் போ போ போ
சேறுபட்ட நாற்றமும் தூறுஞ்சேர்
சிறிய வீடு கட்டுவாய் போ போ போ.

4. ஜாதி நூறு சொல்லுவாய் போ போ போ
தரும மொன்றி யற்றிலாய் போ போ போ
நீதி நூறு சொல்லுவாய் காசொன்று
நீட்டினால் வணங்குவாய் போ போ போ
தீது செய்வ தஞ்சிலாய் நின்முன்னே
தீமை நிற்கி லோடுவாய் போ போ போ
சோதி மிக்க மணியிலே காலத்தால்
சூழ்ந்த மாசு போன்றனைபோ போ போ.

When translated into English, it reads like this:

1. O you of weak shoulders, away!
O you of shriveled heart, away!
O lusterless face, away!
You of vision-less eyes, away!
O you of voiceless throat away!
You of frame, dun and dull, away!
O you of frightened heart, away!
You aching for the low, away!

2. Like a cur now in Bharath
You live without glory away!
You, scared to hear the good, away!
You shameless groveler, away!
If lies of the past are to you
Truly admirable, away!
Triumphant truths are false to you,
You of clouded vision, away!

3. Adept in alien languages
Not your mother-tongue, avaunt!
Admirer of a hundred works
Denouncing the true one, avaunt!
With ceaseless tongue, you but argue
All inconsistently, avaunt!
You builder of little hutments
Of mud and muck and mire, avaunt!

4. Talker of divisive castes, avaunt!
Non-doer of Dharma, avaunt!
Articulating pure ethics
You bow at a tiny coin, avay!
Undaunted to cause harm, but the first
To flee away from it, away!
In lustrous gem, blemish gathers
With times; you are like it, away!

Yes; it is exactly in the same condition of my mind, distressed and disgusted at the present trend of A to Z, I wrote a few lines under the caption WHERE DO WE GO and posted in my Face Book on 7th and looking at the responses from my FB friends and inspired, I felt like taking it to the larger circle of my blog ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com viewers and I am posting as my today story along with the responses and my reply. I am sure that what I have poured out is not confined to a region or nation,  it is almost a universal phenomenon and is a scourge on the universal society sure to be repelled and the society cleaned. At this rate it is the duty and responsibility of the noble souls and every one has to put in his best efforts to root out this awful condition and usher in better sense of responsibility on all concerned and with the prayers of the millions around the Globe and with the Divine grace, our future generation if not ours, must have greater peace and harmony, joy and happiness, plenty and prosperity.

Oh, the Almighty, Omnipotent, Omniscient and Omnipresent

Kindly save us from

ATM-Automatic Teller Machine-without cash
Administrators without administrative efficiency
Banks without currency notes
Country without culture
Doctors without medical man’s ethics
Exploiting employers
Employees without responsibilities
Fools governing the people
Government without governance
Higher education without competent faculties
Idiots occupying sensitive chairs
Jolly go lucky fellows becoming politicians
Kindness taking leave from the society
Lawmakers becoming law breakers
Ministers without ministerial abilities
Noble qualities getting demonetized and degraded
Offenders being appreciated and followed
Principled functioning never adhered to
Quacks administering medicines to the sick
Religious bigotry ruling roost
Sincerity becoming rarity in the society
Truthfulness getting discounted
Unruly behavior fast growing among the youth
Values losing sheen and splendor
Weakness not seen as negative
Xpertise lacking in experts
Youth getting misguided without proper goals
Zero is the value for morals and ethics.

PS: Many things are wrought by prayer than the world dreams of. Hence the prayer.
I am a born optimist yet………………………………
Not that everything is and everyone is bad but…………………..

LikeShow more reactions

Comment

25 Comments
Comments
Uthayamurthy Hariharan
Uthayamurthy Hariharan Administrators, very many times, have no application of mind! We are now in 2016 and not 1986-88, during which time people like you were able to tackle many problems, to the satisfaction of all concerned without hurting any one. Also, of late, there is no inclination for many to know what is true leadership.
NV Subbaraman Thanks for your compliments Uthayamurthi- which shows your love for me which however I don’t think, I deserve. Thanks anyhow.
Uthayamurthy Hariharan You belong to the group of persons to whom humility is a virtue and I am not surprised by your reply!
NV Subbaraman Thanks. May God bless you. Not to be seen for some time. Hope you are all well.
Anjaneyulu Kondur Venkatachalam Sir, as you you have written”country without culture” is perfect presently. Earlier our country had very good culture. In future how will be our country?
Kvvs Prasad True words of wisdom
Came from the depth of your heart
Reflecting present day society
Nobody bothers for your voice
Though it is the voice of the commons
None has time to think though it
is thought of the millions
NV Subbaraman Thanks Shri Anjaneyulu and Prasad. Let us pray and work for the best.
Muthu Aiyer Still elections are being held periodically and we, the people, elect someone to rule and in offices yearly increments are given to employees as well they receive promotions too. From these activities we can establish one thing is that GOD IS THERE AND TAKING CARE OF US ALL!
Sreenivasulu Manchikanti Sir, you have given a true picture of the condition prevailed in our country.
Chandrasekhara Reddy Thota When Galis get truck/helicopter loads of new notes
Common man can’t get even a single note….
Even a born optimist can no more be an optimist
By seeing the drifting values in the society….
NV Subbaraman Thanks S/Shri TCSR, Muthu Iyer, Sreenivasulu for your kind and great response.
Ramamurthi Thupakula
 Ramamurthi Thupakula Sir, very nice message felt by everyone in your words. We wish only for fulfillment. Let us wait and whether miracle will dawn !
N V Subbaraman Thanks Shri Ramamurthi.
Bvs Raju
Bvs Raju It is a true picture of the present situation.
We have given a chance to rule the Governments by those who are not at all bothered about the people and the country.
I am unable to digest all these developments.
BUT HELPLESS.
STILL WE HAVE TO CONTINUE OUR EFFORTS WITH A FOND HOPE FOR OVER ALL IMPROVEMENT.
Thank you for giving the real picture .
With Regards.
NV Subbaraman Thanks Raju.
Gowrisankaran Radhakrishnan Very well and beautifully expressed the anguish and concern of an ordinary citizen of this country. You only can write like this Sir. Great.
NV Subbaraman Thanks Gowrisankaran.
Syam Dharmavaram
Syam Dharmavaram Very true sir.
NV Subbaraman Thanks Syam.
Cchandrappa Bestha
Cchandrappa Bestha Hands stained with the soil of the workplace will get respected and worshiped. Ones stained with guilt will be despised and disgraced.-rg
NV Subbaraman Beautifully presented. Thanks Chandrappa.
M.k. Chandrasekaran
M.k. Chandrasekaran Exactly, I agree with you sir.
NV Subbaraman Thanks Chandrasekaran.
Ramkumar Vittal
Ramkumar VittalGood morning sir.. Excellent ly presented the reality.Today One TTD Board member caught..who is a member to decide religious
activities.Decisions will be given without morality.
NV SubbaramanNicely observed Ramkumar. Thanks.
Pakir Mohammed Sait: I dare to ENVY on You, Sir! on your Timely guidance to the Youth of India to contribute their best to the Nation’s development.
NV Subbaraman Thanks Mr. Sait. It exhibits your enormous love for me.
I am sure you would have also felt similarly and I request you to kindly pray and act. Thanks.
Image result for Images to DEPICT WHERE DO WE GO?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.