ITHAKA 19= CERTAIN UNCERTAINTY

CERTAIN UNCERTAINTY

உறுதியான உறுதியற்ற நிலை!

Sometimes it seems
as if spring doesn’t want to come
சில நேரங்களில் வசந்தகாலம்
வரவிரும்பாமல் இருக்கிறது!
that it is wintry
அது குளிர் காலமோ
or autumnal
இலையுதிர்காலமோ.
but spring will comeif it is not erased
in us.
நம்மிடமிருந்து
அழிக்கப்படவில்லையென்றால்
வசந்தகாலம் வரும்!

Germain Droogenbroodt

TRANSLATION
TAMIL

முனைவர் என் வி சுப்பராமன், சென்னை,

உறுதியான  உறுதியற்ற நிலை!

சில நேரங்களில் வசந்தகாலம்
வரவிரும்பாமல் இருக்கிறது!
அது குளிர் காலமோ
இலையுதிர்காலமோ.
நம்மிடமிருந்து
அழிக்கப்படவில்லையென்றால்
வசந்தகாலம் வரும்!

ஆங்கிலத்தில் ஆக்கம்

Germain Droogenbroodt

 

***********************************************************************EENVIUS THOUGHTS crosses   2,55,000 views.

I am glad to share with you that with the 118th  view at 18.00 hrs  today viz Thursday   the 23rd July 2020, (23/07/2020) , total views of the BLOG  crossed  the LANDMARK figure   TWO LAC AND FIFTY FIVE THOUSAND
(2, 55, 000) from more than 219 countries around the world on the 2005th day and 2068th post, thanks to your support and encouragement. Kindly continue.
*********************************************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.