Bharathiyar Memory Day 11th September

Image result for Images for Bharathiyar's death anniversary-11th September

One of the three of my mentors from their heavenly aboard
Is mahakavi Bharathiyar- greatest National Patriotic
Tamil poet who takes me by his hands once I step out of my home
And brings me back my home safe and sound! yesterday was his death day.

His Dhasa’ -disciple -Bharathi Dasan paid glowing tributes:
In TAMIL
”உய்வகை காட்டும் உயர் தமிழுக்குப்
புது நெறி காட்டிய புலவன் பாரதி”

”பைந்தமிழ்த் தேர்ப்பாகன், அவனொரு
செந்தமிழ்த் தேனீ, சிந்துக்குத் தந்தை!
குவிக்கும் கவிதைக் குயில்! இந்நாட்டினைக்
கவிழ்க்கும் பகையைக் கவிழ்க்கும் கவிமுரசு
நீடுதுயில் நீக்கப் பாடி வந்த நிலா;
காடு கமழும் கற் பூரச் சொர்கோ!
கற்பனை ஊற்றாம் கதையின் புதையல்
திறம் பாட வந்த மறவன். புதிய
அறம் பாட வந்த அறிஞன், நாட்டிற்
படரும் சாதிப் படைக்கு மருந்து!
மண்டும் மதங்கள் அண்டா நெருப்பவன்;
அயலார் எதிர்ப்புக் கணையா விளக்கவன்”

TRANSLITERATION:
“Uyvagai kaattum uyar thamizukku
Pudhu neri kaattiya pulavan Bhaarathi”

“Painthamizth thaerppaagan, avanoru
senthamizththaenii,sindhukkuth thandhai!
kuvikkum kavithaik kuyil!In naattinaik
kavizkkum paghaiyaik kavizkkum kavimurasu
Needu thuyil neekkap paativandha nilaa;
kaadu kamazum kar pooras chorko!
karpanai ootraam, kadhaiyin pudhaiyal
Thiram paada vandha maravan. pudhiya
Aram paada vandha arignan, naattir
Padarum saadhip padaikku marundhu!
MaNdum madhangkaL aNdaa neruppavan;
Ayalaar ethir5pppuk kaNaiyaa viLakkavan.”

TRANSLATION IN ENGLISH
For great Tamil that lifts the man
New dimension was added by Poet Bharathi

A chareeteer for beautiful Tamil
He is a honey bee of Tamil, father of Sindhu!
He is a sweet voiced cuckoo!A great Poetic Drum
to defeat the enemies of the Nation.
He is a poetic Moon who came to rid of long sleep!
The scented camphor in the garden of poetry.
He is the treasure of writings with the stream of imagination
A great captain of Poets
A poet who came ti sing of nobility
A medicine for the ills of castes
Religions cannot divide and put out
The light among the poets!

Image result for Images for Bharathiyar's death anniversary-11th September

KING OF POETS BIRTH DAY -11th DECEMBER

Image result for images of mahakavi bharathiyar

Poets indeed are the ambassadors of peace created by God
All over the world-in all languages-mighty force made by the Lord!
Endless list of poets worth keeping in mind for eternity sure
Rumi, Yeats, Dante, Milton, Shakespeare, Shelly,Keats and all pure!

Tagore, Sarojini Naidu, Ezakiel, Aurabindo Ghosh
Tulsidas, Vemana, Ghalib,Tikkanna,Kambar, Arunagirinathar!
The greatest-national-patriotic-king of poets was born this day Eleventh December eighteen eighty two-a holy day!

MAHA KAVI-Subramanya Bharathiya-born in Ettayapuram
Wielded his SWORD OF NATIONAL and Divine poetry effectively
People began to live and serve patriotically in a noble way
On this sacred day we pay our obeisance to the KING OF POETS!

Image result for images of mahakavi bharathiyar-11th December born

Homage to Bharati with five gems

JATHI PALLAKKU-Bharathi Palanquin coming in a procession.

_________________________________________________________________________
With Bharthiyar’s -my mentor from his heavenly abode-grace and blessings, my poem in Tamil has been selected by Vanavil Cultural Center to be presented  in a poets Meet being held at Barathiyar’s Memorial in Triplicane Chennai today at 10 am after the JATHI PALLAKKU-Palanquin  with Bharathi’s portrait-reaches from Triplicane Parthasarathy temple .
_________________________________________________________________________

Mahakavi Barathiyar’s Death Day-11th September

Image result for Mahakavi Bharathiyar Death Anniversary 2018

Ninety Seven years ago this day fell an Institution
Great movement he was-the patriotic poet of the Nation
A poet par excellent, writer and speaker fell a victim
To a temple elephant whom he used to feed while in Madras!

From politics to religion, freedom to womens liberation
He wrote poetry and prose in thousands including education
Multi linguist he was, handled all languages with felicity
Poverty struck poet and politician of the days of yore!

After a near century, on all national occasions
His songs are sung- vibrant and young they are all
May be on the nation, Gods and religions, nature tall
His writings inspire the young and old, read and unread!

Image result for Images for depicting Mhakavi Barathis thoughts and writes

“MAHAKAVI” ENTERED HEAVEN ON 11th SEPTEMBER

Poetry indeed is the index of the greatness of a language
Poets of all hues are the invaluable wealth of the language
There are many known and unknown in all languages and countries
MANA KAVI cannot be many and rarest among the poetsi

In Tamilnadu MAHAKAVI refers to the great national
Patriotic Poet who inspired and instilled patriotism
In all the people through his immortal poems-in journey to freedom
Subramaniya Bharathiyar entered HEAVEN on that holy day!

Scholar in languages several, learned and the one who loved
The country more than his Mother-injecting love in all who lived!
We salute the one who died almost a century ago whose songs
Are sung even today on all occasions-songs immortal! Man throngs!


s

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 11- DREAM)

Image result for images of mahakavi bharathiyar

புலங்களோடு    கரணமும்   ஆவியும்
போந்து    நின்ற   விருப்புடன்   மானிடன்
நலங்க   ளேது   விரும்புவன்   ஆங்கிவை
நண்ணு ற   ப்பெறல்   திண்ணம   தாமென
இலங்கு   நூலுணர்   ஞானியர்    கூறுவர்;
யானும்   மற்றது    மெய்யெனத்   தேர்ந்துளேன்
விலங்கி    யற்கை   யிலையெனில்   யாமெலாம்
விரும்பு   மட்டினில்   விண்ணுற   லாகுமே.                                        (11)

TRANSLITERATION

PulangaLoadu  karaNamum   aaviyum
Poandhu  ninra  viruppudan maanidan
Nalangka Laedhu virumbuvan aangavai
NaNNurap peral thiNNama  dhaamena
Ilangu nooluNar  njaaniyar kooruvar
Yaanum matradhu meyyenath thaerndhuLaen
Vilangi  yarkai yilaiyenil yaamelaam
Virumbu mattinil  viNNura laagumae.

TRANSLATION:

“The man whose senses and organs well linked
To spirit in the chain of events in the world
Wields his power, enchants and gets crowned quite sure
With success “say the learned nobles in the world pure,
I am also convinced at this truth that is great
Only if we give up our animal nature
And raise ourselves heavens sure will be in our hands
Just for our wishing as we have earned, one understands.

 

(TO BE CONTINUED)

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 10- DREAM)

Image result for Images of Mahakavi Bharathiyar.

 

காத்தி ருந்தவன் போம்வழி முற்றிலும்
கண்கள் பின்னழ கார்ந்து களித்திட
யாத்த தேருரு ளைப்படு மேழை தான்
யாண்டு தேர்செலு மாங்கிழுப் புற்றெனக்
கோத்த சிந்தையோ டேகி யதில் மகிழ்
கொண்டு நாட்கள் பலகழித் திட்டனன்;
பூத்த ஜோதி வதனம் திரும்புமேல்
புலன ழிந்தொரு புத்துயி ரெய்துவேன்.             (10)

TRANSLITERATION

Kaath thirundhavan poamvazi mutrilum
KaNgaL pinnaza kaarndhu kaLiththida
Yaaththa thaeruru Laippadu maezai  than
YaaNdu thaerselu maaangkizup putrenak
Koaththa sindhaiyoa daeki yadhil magizh
KoNdu naatkaL palakazhith thittanan
Pooththa jothi vadhanam thirumbumael
Pulan azhindhoru puththuyi reydhuvaen.

TRANSLATION

I wait to see with my joyful eyes
Standing behind watching her walk nice
As the wheels of the car moves with the car
I, poor follower watch her with  joy sheer.
Drawn by her grace and beauty, days and days
Spend waiting for her lovely face with grace
To fall on me; though my senses fail sure
Not the body will,  get revived quite pure!

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 8- DREAM)

Image result for Mahakavi Bharathiyar and his சுயசரிதை

கனகன்   மைந்தன்,   குமர   குருபரன்
கனியும்   ஞானசம்   பந்தன்,   துருவன்   மற்
றெனையர்   பாலர்   கடவுளர்   மீதுதாம்
எண்ணில்   பக்திகொண்   டின்னுயிர்   வாட்டினோர்
மனதி  லேபிறந்  தோன்மன  முண்ணுவோன்
மதன  தேவனுக் கென்னுயிர்  நல்கினன்,
முனமு  ரைத்தவர்  வான்புகழ்  பெற்றனர்;
மூட னேன்பெற்ற  தோதுவன்  பின்னரே (8).

TRANSLITERATION.

Kanagan maindhan kumara guruparan
Kaniyum njaanasam bandhan, dhuruvan mat
Renaiyar bAlar kadavuLar meedhuthaam
eNNil bakthikN dinnuyir vaattinoar
Manadhi laepiRan  dhoanmana muNNuvoan
Madhana dhaevanuk kennuyir nalginan
Munamu raiththavar vaanpugazh petranar
Mooda naenpetra thoadhuvan pinnarae.

TRANSLATION:

Kumaragurupara-son of Kanaka
Great Gnanasambandhan and Duruvaa
Others boys like me were devoted to God
Born in the mind and dedicated to Lord
Gave my precious life as gift to Him
Theirs indeed were glory divine trim
Earlier referred were glorious indeed
Fool I was – I shall explain later in detail!

(TO BE CONTINUED)