CHRISTMAS DAY IS TOMORROW 25th DECEMBER

Here is a poem of Mahakavi Subramanya Bharathiyar in Tamil on JESUS CHRIST and my translation thereof in connection with tomorrow’s Christmas Day.

Image result for Images of Jesus Christ for Christmas Day 2016.

IN TAMIL

யேசு கிறிஸ்து

ஈசன் வந்து சிலுவையில்  மாண்டான்,
எழுந்து யிர்த்தனன் நாள் ஒரு மூன்றில்”
நேசமாமரியா மக்த லேநா
நேரிலே இந்தச் செய்தியைக் கண்டாள்.
தேசத் தீர் இதன் உட்பொருள் கேளீர்:
தேவர் வந்து நமக்குட் புகுந்தே
நாச மின்றி நம்மை நித்தங் காப்பார்;
நம் அகந்தயை நாம் கொன்று விட்டால். (1)

அன்புகாண் மரியா மக்த லேநா
ஆவி காணுதிர் யேசு கிறிஸ்து;
முன்பு தீமை வடிவினைக் கொன்றால்
மூன்று நாளினில் நல்லுயிர் தோன்றும்;
பொன்பொ லிந்த முகத்தினிற் கண்டே
போற்றுவாள் அந்த நல்லுயிர் தன்னை;
அன்பெனும் மரியா மக்த லேநா
ஆஹ! சாலப் பெருங்களி யிஃதே. (2)

உண்மை யென்ற சிலுவையில் கட்டி
உணர்வை ஆணித் தவங்கொண்டடித்தால்
வண்மைப் பேருயிர்யேசு கிறிஸ்து
வான மேனியில் அங்கு விளங்கும்;
பெண்மைகாண் மரியா மக்த லேநா,
பேணும் நல்லறம் யேசு கிறிஸ்து
நுண்மை கண்ட பொருளிது கண்டீர்
நொடியி லிஃது பயின்றிட லாகும். (3)

Transliteration:

Eesan vandhu siluvaiyil maaNdaan
ezhundhuyirththanan naaL oru moonril
Naesamaamariyaa maktha laenaa
Naerilae iwdha seytdhiyaik kaNdaaL
Dhaesaththeer idhan utporuL kaeLeer
Dhaevar vandhu namakkut pugundhae
Naasaminri namai niththangkaappaar
Nam agandhaiyai naam konruvittaal.

AnbukaaN mariyaa maktha laena
AAvi kaaNudhir yesu kiristhu
Munbu theemai vadivinaik konraal
Munru naaLinil nalluyir thoanrum;
Ponpolindha mugaththinair kaNdae
PoatruvaaL andha nalluyir thannai.
Anbenum mariyaa maktha laenaa
AAha, kaalap perungaLi ihudhae.

UNmai yenra siluvaiyil katti
UNarvai aaNith thavam koNdadiththaal
VaNmaip paeruyir yaesu kiristhu
Vaana maeniyil angu viLangum;
PeNmaikaaN mariyaa baktha laenaa
PaeNum nallaram yaesu kiristhu
NuNmai kaNda poruLidhu kaNdeer
Nodiyilihdhu payinritalaagum.

IN ENGLISH:

“Lord came and was crucified
Resurrected in days three”
Devoted Mari Magdalene
Witnessed this scene.
Countrymen, listen the truth of the fact
Lord will come and dwell within us
Will save us sure sans any harm
If we get rid of our ego sure.

Beloved Mary Magdalene
Look at the holy spirit of Jesus Christ
If we shed all evils within us
Godly self is born in days three.
Golden splendor beams through the face
Praises that goodly life;
Love incarnate Mary Magdalene
Oh! Great delightful bliss indeed!

Tie the self to the cross of truth
Hammer the emotions and feelings with the nails of penance
Sacred and glorious life of Jesus Christ
Will be seen in the radiance of heaven
True womanhood in Mary Magdalene
Cherishing eternal virtue in Jesus Christ
Look at the nice and delicate truth of the matter
One can learn in a fraction of the minute.

Image result for Images of Jesus Christ for Christmas Day 2016.Image result for images of bharathiar

 

STOP BLOG

I am glad to share with my esteemed viewers that with today’s 22 views as of now total view score of ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com crosses SEVENTY THREE THOUSAND (73000). Kindly continue to support with your VIEWS and VIEWS.

SHOPPING REMINDER DAY! 26/11

Shopping Reminder Day

To the common man it may sound funny to read about the day
Today “SHOPPING REMINDER DAY” for the season to start- pay
In thousands to celebrate Christmas, New Year, Pongal-harvest joy
All over reminding rich and poor-to keep their kith and kin happy!

Save while you can and spend when you need -a golden rule to follow
All through the year days arrive now and then- children’s wish not hollow
Life is for living and making the kith and kin quite happily
God’s grace it is to make me serve, work, earn, save and spend joyfully!

Let me plan, list out the needs, string of the purse and all carefully
Taking care of my children at home and the orphans on the road
All are children of God many fortunate and some unfortunate
Let the season of festivals bring and fill all with peace and joy!

My dear esteemed Viewers,
Thanks to your immense support and encouragement “ENVIUS THOUGHTS” in https://nvsr.wordpress.com in its 677th post on the 622nd day -today Saturday the 26th November at 09.30 hours with the 61st view of the day has crossed SEVENTY THOUSAND (70000) mark in its overall view score from more than 200 countries. Kindly continue to extend your support and encouragement to the Blog.
Yours
N V Subbaraman

GOOD FRIDAY IS TODAY(25/3/2016)

 

All days are good by HIS grace and all Fridays are great

Yet GOOD FRIDAY is  the day of Christ’s crucifixion

A day of mourning not celebrations but Holy

Friday, Great Friday, Black Friday, or Easter Friday!

Wüger Kreuzigung.jpg

God is God, to show the world- he dies and is resurrected frank

On Sunday next- we enjoy and celebrate and thank

For HIS grace and compassion soliciting HIS blessings

People to follow HIS teachings ever  and be thanking!

 

“Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust  in me

Love your enemies and pray for those who persecute you,

You are sons of your Father who is in heaven; He  makes

his sun rise on the evil and on the good, just and on the unjust!”

Good Friday is the mirror held up by Jesus so that we can see ourselves in all our stark reality, and then it turns us to that cross and to his eyes .

CANDLE MASS DAY!(2/2/16)

Today is Candle-mas day- a holy day- over the world

Three occasions celebrated in churches – many years old

The presentation of the Child Jesus –an occasion great

Jesus first entry into the temple –occasion next a treat!

 

The Virgin Mary’s purification –sacred occasion sure

All the three occasions great celebrated with hearts quite pure

People all over the world of all faiths and beliefs to wish well

Nice Christian brothers and sisters for their joy with merry bell!

 

Jesus to them is “a light of the world”-candles are blessed now

Candle light procession to precede the mass all over with glow

Family members prepare and cook crepe holding a coin in hand

Believed to assure wealth and happiness all the year with band!

 

“Thamaso ma jyothir gamaya” -Hindus’ Vedas say

‘Let light dispel darkness around all’- whole heartedly pray;

“Lead kindly light amidst the encircling gloom” -we plead

God, truth, wisdom – light, bound they are to effectively lead!

 

Presentation of Christ at the Temple by Hans.

 

I am glad to share with my esteemed viewers that by midnight of 1st-2nd February, total views of ‘ENVIUS THOUGHTS’   crossed TWENTY NINE THOUSAND! Thanks for your support and I solicit the same in the days to come also.

 

 

 

HAPPY CHRISTMAS !

Nativity tree2011.jpg

“Happy Christmas day” is today for billions enjoy

A holy day-the day Jesus Christ was born to give joy

And provide peace and harmony to all in the world.

For billions cultural and religious significance –gold!

“I heard the bells on Christmas day”- a poignant Christmas carol

Henry  Wordsworth Longfellow’s poem based beautiful carol

“I heard the bells on Christmas Day

Their old, familiar carols play,

and wild and sweet

The words repeat

Of peace on earth, good-will to men!”.

Let there be peace and harmony- no wars, no struggles and strife

No poverty and penury-the nations affluent  to help the needy.

Month of December – a month of religious harmony

Among all faiths- Hindus, Muslims and Christians observe!

For Hindus Vaikunta Ekadasi, Ardra Darshan

And in fact the whole month- that saw Lord Krishna’s declaration

“Among the months I am Margazhi” – The Tamil month

-Mid December to  mid January- a sacred month!

For Muslims Milad un nabi -birth of Prophet Muhammad

For Christians a happy and merry Christmas -filled with

Peace, pleasure and joy and gifts all from Santa in great mirth!

 

(My dear viewers,

I am extremely grateful to you for your CHRISTMAS GIFT of crossing the TWENTY FIVE THOUSAND VIEWS OF THIS BLOG today the TWENTY FIFTH of DECEMBER 2015. This is in 316 posts in 306 days. Views have come from 183 countries- top countries being

India            6884

Pakistan     2709

U S              2652

Myanmar  2085

Thanks in millions. Kindly continue to support by more and more views on a daily basis.

Yours in love

N V Subbaraman.)