LAND AFTER HARVEST!- Chinese poet’s

Land At Rest After Harvest Waiting To Be Plowed In Israel. Stock ...

The Land After Harvest

அறுவடைக்குப்பின் விளைநிலம்

Crows caw while wheeling toward the setting sun
மறையும் கதிரவனை நோக்கி காக்கைகள் கூவுகின்றன
To face the land after harvest
அறுவடக்குப் பின் விளை நிலம் நோக்க
To listen to the pleasant voice of domestic animals
வீட்டு விலங்கினத்தின் இனிய குரலைக் கேட்க
Fathers are dim in the soft dusk light
தந்தையர் மென்மையான மாலை வெளிச்சத்தில்

The land
விளைநிலம்
Is shrunken like Mother’s breasts
தாயின் மார்பைப்போன்று சுருங்கி
A withered tree is dancing in autumn wind
இலையுதிர்ந்த மரம் இலையுதிர்கால காற்றில் நடனமிடுகிறது
Roots grow in quiet harmony
வேர்கள் ஒற்றுமையில் வளர்கிறது
Like Father’s beard
தந்தையின் தாடி போல!
(Translated by ZHANG Zhizhong)

About the author:

ஆசிரியரைப்பற்றி ஆங்கிலத்தில்

DUAN Guang’an, born in 1956 in Tianjin, as a famous poet and scientific worker in in contemporary China,he is the chairman of the Association of Tianjin Lu Li Study, vice-director and secretary general of Tianjin JulyPoetry Society, associate managing editor of Tianjin Poets, and a member of the Chinese Writers Association. Hehas published over 600 poems on newspapers and periodicals including Poetry Periodical, Selected Poems, The
Star Poetry Periodical, The Forest of Poetry, Digest, and Xinhua Wenzhai (or New China Digest), etc. He has

published two collections of poems: The Poems of DUAN Guang’an and Selected Poems of DUAN Guang’an. He

has won several prizes for his poems, some of which have been included into various poetry anthologies and, some

have been translated into English, Russian, Arabic, Romanian, Italian, Bosnian, Nepali, Spanish, Japanese, French,

Malay, and Nederlands, etc.

Translation

Tamil

Dr. N V Subbaraman, Chennai, 9840477552

BARREN FIELD -Chinese Duan Guangan’s

Barren Field - 1 Chic Retreat

[China] DUAN Guang’an

The Droughty Field

வரண்tட நிலம்
The barren field

வளமற்ற வரண்ட நிலம்
Is running with fire
நெருப்புடன் ஓடுகிறது
The seedlings are a few hairs which have been burnt
நாற்றுகள், சில முடிகள்போல எரிந்து விட்டன
Parched lips of the earth
வரண்டுபோன  பூமியின் உதடுகள்
Consistently silent
நிலையாக மௌனம் காக்கிறது
Only the trees afar
துலைவில் உள்ள மரங்கள்
Are trembling with a few green musical notes
சில பச்சைபாடல் ஒலியில் நடனமாடுகின்றன!

Tamil Translation

EAT YOUR VEGETABLE DAY- 17th June

Eat Your Vegetables Day

Eating is a part of all living beings on earth including oceans
Eating – when, what, how and how much a matter of one’s will and choice!
God has created a plenty of items for the humans and
Animals to eat! Vegetables are one that is great for all and a must!

So many things to consider when it comes to improving our life
A  balanced and healthy diet. We have a lot to think about when it
Comes to making the most of what we put in our body, and
Something that we need to make sure we get right. many factors
Play a role to have a healthy and balanced diet, and the best thing
Is to ensure we eat our vegetables as much as we  can. Let us make the most
Eat Your Vegetables Day today the Seventeenth June.

They come in every color of the rainbow, almost every believable shape
And size, and the flavors they bring to the table are absolutely astounding.
May be staple vegetables like carrots, potatoes, and onions  or different
Range of vegetables  from around the world. Eat Your Vegetables Day
Is to get people eating their veggies, and also in spreading awareness of
Diversity and necessity in a healthy diet.Have a vegetable with every meal,
And for a snack each day. Perfect food for a perfect health!

NATIONAL EAT YOUR VEGETABLES DAY - June 17, 2020 | National Today

June 5th-WORLD ENVIRONMENT DAY.

World Environment Day 2019: Date, Theme, Slogans, History, and ...

In the wonderful creation of God vital
Is environment to promote health pivotal!
Words of wisdom from Mahatma Gandhi“Earth provides
Enough to satisfy every man’s needs, but not greed”!

Out of that GREED and SELFISHNESS, to own and enjoy
Dwelling places for the humans, we destroy the
Forests and fields= beautiful houses and flats come in
Nature’s environmental beauty  gone for ever!

“What we are doing to the forests of the world
Is but a reflection of what we do well or bad
To ourselves and to one another”- Let us keep
Environment neat and safe for the world to flourish!

Very important is protecting trees aplenty
Planting trees here and there everywhere to get air
Fresh oxygen driving away carbon-di – oxide
For protecting our health and sick -less life!

World Environment Day is today the fifth June
To those enthusiasts a sacred day a boon
To raise the awareness of the environment
And issues connected all over permanent!

Let the world create strict discipline law needed
To ensure environmental protection -required
Any one found doing harm to environment
Is dealt with firmly with sufficient punishment!

It is heartening that our schools do have a subject called EVS
Environmental Science! Let it not be  for the exams and marks only
Let it be ingrained in the minds of the young students that remains
In their minds and make them ENVIRONMENT CONSCIOUS all their lives!

World Environment Day 2019: Theme, History & Significance

 

 

 

 

April 28th. National Superheros Day!

Deadline's PMC, Hollywood, Sports League Back U.S. National Heroes ...

In the creation of the Lord Almighty, All knowing and every where  present
All humans and animals are not equally strong, competent, nice and noble!
Heroes, non-heroes, super heroes are aplenty all over the world.
Today twenty eighth April is National Superheros Day! they are bold!

National Superhero Day is for honoring both fictional superheroes
And real-life superheroes—those who risk their lives to keep others safe.
Both of these heroes are role models for children, and  for adults.
Look at the superheros who venture to help and save CORONA AFFECTED!

There are numerous fictional superheroes  honored on the day,
Such as Batman, Superman, Wonder Woman, and Spider man.
“Not all heroes wear capes.” Real-life heroes are in harm’s way,
They may risk their lives for others, just as their fictional counterparts do.
Some of these heroes have careers such as members of law enforcement,
Military personnel, and firefighters. Other heroes  citizens who step up in
Moments of crisis and do extraordinary things. COVIDS19 period~

 

Unsung heroes: Those who keep fighting when others retreat ...

UNSUNG HEROES-WHO GO ON FIGHTING for others!

VAISAKHI-April 13th

Handsworth Vaisakhi.jpg

Vaisakhi – Baisakhi  a historical and religious festival in Hinduism and Sikhism. observed on Thirteenth or Fourteenth April
Remembers the formation of Khalsa panth of warriors
Under Guru Gobind Singh in Sixteen Ninety Nine great year!

Vaisakhi is the first day of Vaisakha month. a spring harvest
Festival for Hinduism and Sikhs. Vaisakhi observes  history of
Sikhism and the Indian subcontinent In Punjab region. major Sikh festival-
The birth of Sikh order after Persecution and execution of Guru Tegh Bahadur
For refusing to convert  under the orders of the Mughal Emperor Aurangzeb.
Resulted in coronation of the tenth Guru of Sikhism and the Formation of Khalsa, both on the Vaisakhi day.Ranjit Singh was  Maharaja of the
Sikh Empire on Twelfth April eighteen not one.creating a unified state.
Sahib Singh Bedi, a descendant of Guru Nanak, conducted the coronation.
Vaisakhi was also the day when colonial British empire officials committed
The Jallianwala Bagh massacre on a gathering, an event influential to the Indian movement against colonial rule.
On Vaisakhi, Gurdwaras  decorated and hold kirtans, Sikhs visit
And bathe in lakes or rivers before visiting local Gurdwaras,
community fairs and nagar kirtan processions held, and
people gather to socialize and share festive foods.

For many Hindus, the festival is their traditional   harvest festival,
An occasion to bathe in sacred rivers such as Ganges, Jhelum, and Kaveri,
Visit temples, meet friends and take part in other festivities.

When is Baisakhi in 2020 - Baisakhi 2020 Date

Merciful Motherland

MERCIFUL MOTHERLAND – Envius Thoughts

 

Oh! My great country, India that is Bharath
Blessed with hills and dales, sky and earth
Strewn with streams and rivers, springs and lakes
Feeding lakhs of acres of arid land
In friendly climate and unfriendly weather
Vast stretch of Earth with different soils – a feather
Giving birth to apple orchards and mango groves
Grape gardens and banana groves
Pulses and cereals, paddy and wheat
Ever green fields up to horizon a treat!

On the hills and in the plains with dense forests
Crores of humans and millions of animals to rest
Getting food and shelter for thousands of years with zest
Forest wealth make our neighbors envy and test
Mines and rocks giving marbles and granite
Every thing to exploit and live in peace and plenty!

Fallow lands and barren strips on highland
Inaccessible forests and impregnable inland
Conquered and controlled to live in comforts
Extraordinary edifice of exemplary efforts!

My most Merciful Motherland!
Every inch of entire waste land with potential
If made to yield through magic of human efforts – essential
And make the dream of green revolution a sound reality
Bharath indeed will blossom into veritable Heaven!

8 Hilarious Ways to Combat the Blues of Missing Your Motherland ...

• March 5, Panchayati raj Divas (Odisha)

Image result for Panchayati Raj diwas odisha

Panchayat Level to Parliament Level Indian democracy
Is great and strong  thanks to the efforts  of the great leaders  like Gandhi
March fifth today it is Panchayati Raj Diwas in Odissa!
State Government holds Panchayati Raj Divas on Biju Patnaik’s
Birthday  with a theme Gaonra Bikash-Odishara Bikash.

Chief Minister Naveen Patnaik is the chief guest at the State-level
At the Jaydev Bhavan. A photo exhibition is held  for the  occasion.
Best gram panchayats would be felicitated on this occasion.
Also  observed at district-level across the State.
On this happy day we ll wish the State all peace and prosperity!
In the fitness of things all states are to celebrate in a grand manner
Basic unit of the great democracy in India that is Bharath our homeland!

Image result for Panchayati Raj diwas odisha

25th JANUARY -NATIONAL SEED SWAP DAY

 

Image result for national seed swap day 2020

 

Seeds indeed are the greatest gift of God alias nature for the people
For their healthy and happy living-from the seeds sprout their lives!
Exchanging seeds with friends and among the gardeners and farmers
A healthy practice to follow to enjoy different vegetables and fruits!

Today Twenty Fifth January is National Seeds Swap Day
On the last Saturday in January serves as a reminder to
Gardeners that spring is on its way.  an ideal time for gardeners to
Gather and swap seeds in preparation starting seeds indoor.

The seed swap is a fundamental part of human history.
Seeds  one of the first commodities valued and traded.
Today, modern gardeners collect and exchange seeds
For many reasons ranging from cultivating rare, heirloom varieties
To basic thrift. The exchange of seeds perpetuates biodiversity.
An act of giving and the ultimate form of recycling.!

Image result for national seed swap day 2020

DECENT DHOTI DAZZLING!

Image result for Image of Mahatma Gandhi in his last days

Mahatmaji in his dhoti referred to later.

Prompting for this week’s Sunday Story came from a casual talk on several themes in my evening walk in our colony (Jeevan Bima Nagar, Chennai) a coupe of days back when  an engineer of repute of my age known as TREE NATESAN- as he has distributed  saplings in lakhs  to  many villages, schools, colleges etc in his passion to develop GREEN INDIA! I am in the habit of wearing dhoti right from my college days during 1957 to 1961. I took to pants only when I joined a school of repute in Thiruvaiyaru, Thanjavur as a teacher in 1962.

Me in my dhoti at my office being honored by a towel by  a good friend of mine Mr.ARK

Our Father of the Nation, Mahatma Gandhi , a Bar-at Law-beautifully writes about to his switching over to dhoti in his autobiography!

M K Gandhi as a Lawyer;

Image result for Image of Mahatma Gandhi as a barrister

Later Mahatma Gandhi: just before he breathed his last:

Image result for Image of Mahatma Gandhi in his last days

He was travelling in his normal attire in pant and shirt in the course of his enlisting the support of our people from all parts of the country for freedom struggle. As he was walking in Tamilnadu’, one day he saw the farmers toiling on the earth, tilling the soil in an half naked dhoti or towel, Gandhi felt that while countrymen are in such attire, it is not fair to wear Pants, shirts, coats and ties and decided to give up and take to DHOTI!! That he maintained till his last breath on 30th January 1948! as is seen in the picture immediately above.

Dhoti is the traditional attire for men across India. It is often misinterpreted with Lungi or Loongi, but is a different attire. The styles and attitude bearing the dhoti changes depending on the state or province. It has marked its presence in various functions and proceedings. It has many regional names in different Indian states like Mundu in Kerala, Dhotar in Maharshtra, Laacha in Punjabi and Mardaani in Uttar Pradesh and Bihar.

It was a word that had originated from the Sanskrit word ‘Dhauta. It was also marked as the traditional wear by several leading Indian politicians across the Indian subcontinent.  It was and till this day is considered as part of the traditional attire for several countries like Srilanka, Bangladesh and Maldives. Initially it was worn only with a kurta. The dhoti was also considered to be an attire that commanded respect and dignity.

This garment is basically available in an off white or cream color. The material for this fabric can be either cotton or silk. In most regions of the south, it is mostly made using a gold border. This makes it appear richer and more sophisticated. In most cases 5 yard long strips of cloth are used to make this garment. Approximately five knots are used to wrap this garment in the southern lands. The style of wearing differs in every land. In other parts of India it is mostly worn in a pant style and not the skirt style of the south regions. A part of the dhoti is tucked behind which makes it look like a pant.

Over a period of time, people in India have been influenced by the western wear and traditions. A lot of western culture has been imbibed by the people of India. This has made it a wear that is followed mostly at home. People no longer wear it to the office or parties. It has become more like a traditional wear or home regular wear.

Contrasting Border Art Silk Dhoti in Orange

Contrasting Border Art Silk Dhoti in Orange

That being said, one cannot ignore the fact that it has evolved in its styling as well. Of course, people across India still believe that dhoti, when folded to knee length, shows disrespect. So, they do not fold it up to that length. Also, the various colors in which they are now available are also because of global influence.

Innovation

A lot of innovation has passed the world of dhoti. What was a traditional wear is still dominant in various circles of society, however, several improvisations and westernization has given the world dhoti pants’ that have the structure of dhoti combined with western pants. This is a beautiful innovation that is completely unisex in nature. One can see the brilliance of design and tasteful colors combined to bring out the essence of these pants. This innovation has become a solid hit with the people of India, and in particular the younger generation.

Here is one new innovation named VELCRO by a leading dhoti manufacturers of Tamilnadu with a packet for CELL PHONE on the one side and a purse in the other!!!Additional feature is that it has an elastic strip that will keep the dhoti attached firm on the waist!

My son from US who was here a fortnight  back was fascinated and got one!

 

Occasion

Normally, they are worn during a festival or to acknowledge the marriage ceremony. In most south Indian weddings, dhoti is an important part of men’s wear. Most politicians wear this as it has become their formal wear.  As a mark of simplicity great leaders like KAMARAJ, Kakkan and others were  wearing dhoties-made of kaadhi.   Today;s Tamilnadu politicians wear dhothies!

Pandits and those adorning the temples wear dhotis as their regular wear. In most rural and urban regions, males enjoy the relaxation that one gets with the dhoti in the comforts of their home.

Suitability

This clothing is suited for almost all seasons. The reason being that they are available in both silk and cotton. The silk varieties are basically embraced in the traditional customs and marriages, while the cotton ones are worn as daily wear.

Pancha Dhoti

Dhoti wearing one style -normal in Tamilnadu

Dupion Silk Dhoti in Light Beige

Another style panchakachcham

Global Influence

It has influenced the global culture in many ways. People across the globe are wearing the traditional dhoti in the pant style and have made it a modern day style statement.

Accessorizing

With dhoti, men wear a kurta or shirt when at home. During ceremonies, they carry a cloth called angavasthram to cover their upper body. In case of farmers, a towel acts as an accessory. For dhoti pants, women can pair pearl necklaces or beads adding to the inherent charm of the outfit.

Interesting Facts and Comparisons

  • They have become colorful in the northern regions of India but have maintained its traditional white color with a colorful border in the Southern regions.
  • They have turned into dhoti pants with the innovations made on it.

I am confident that our esteemed viewers would have found this post interesting. We end this story and we shall meet tomorrow as usual and till then GOOD BYE!