SALUTE TO THE TRICOLOR!

 

Today it is seventy first Indian Independence day. For any Nation THE  most important SYMBOL is its NATIONAL FLAG. It is therefore rightly hoisted on our Republic Day by the President of India and on the Independance day by the Prime Minister at the Center and their counterparts in the State Capitals by the Governor and the Chief Minister  respectively.

In that way today’s ENVIUS Thoughts carry the greatness of our TRICOLOR  in the words of Mahakavi Bharathiyar greatest national , patriotic poet from Tamilnadu’s vision of National Flag and his scintillating  song in Tamil and its translation in English: Bharathi passed away in the year 1921!

In Tamil
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்!

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்! – அதைத்
தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர்!

1.ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம்- அதன்
உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்றே
பாங்கின் எழுதித் திகழும் – செய்ய
பட்டொளி வீசிப் பறந்தது பாரீர் !

2.பட்டுத் துகிலென லாமோ! – அதில்
பாய்ந்து சுழற்றும் பெரும்புயற் காற்று
மட்டு மிகுந்தடித் தாலும் – அதை
மதியாதவ் வுறுதிகொள் மாணிக்கப்படலம்

3.இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால் – அதில்
எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால்
மந்திரம் நடுவுறத் தோன்றும் – அதன்
மாண்பை வகுத்திட வல்லவன் யானோ?

4.கம்பத்தின் கீழ்நிற்றல் காணீர் -எங்கும்
காணரும் வீரர் பெருந்திருக் கூட்டம்
நம்பர்க் குரியர் அவ்வீரர்; -தங்கள்
நல்லுயிர் ஈந்தும் கொடியினைக் காப்பர்.

6.அணியணி யாயவர் நிற்கும் – இந்த
ஆரியர் காட்சியோர் ஆனந்தம் அன்றோ ?
பணிகள் பொருந்திய மார்பும் – விறல்
பைந்திரு வோங்கும்வடிவமும் காணீர்

6.சேர்ந்ததைக் காப்பது காணீர் ! அவர்
சிந்தையின் வீரம் நிரந்தரம் வாழ்க!
தேர்ந்தவர் போற்றும் பரத – நிலத்
தேவி துவஜம் சிறப்புற வாழ்க!
TRANSLITERATION

Thaayin maNikkoti paareer! – adhaith
Thaazndhu paNindhu pukazndhita vaareer!
1. Oangi vaLarndhadoar kambam -adhan
Uchchiyin mael vandhae maatharam enrae
Paangin ezhuthith thikazhum – seyya
PattoLi veesip parandhadhu paareer!

2. Pattuth thugilena laamoa! – adhil
Paayndhu suzhatrum perumputar kaatru
Mattu migundhatith thalum – adahi
Nriyaadhav vuruthikoL maaNikkap padalam

3. Indhiran vajjiram oarpal – adhil
EngaL thurukkar iLampirai oarpaal
Mandhiram naduvurath thoanrum -adhan
MaaNbai vaguththida vallavan yaanoa?

4. Kambaththin keezh nitral kaaNeer – engum
KaaNarun veerar perunthiruk koottam
Nambark kuriyar avveerar; – thangaL
Nalluyir eendhum kodiyinaik kaappar.

5. ANiaNi yaayavar nirkum – indha
Aariyak kaatchiyoar aanandham anroa?
PaNigal porundhiya maarbum – viral
Paindhiru voangum vadivamum kaaNeer.

6. Saerndhadhaik kaappadhu kaaNeer! avar
Sindhaiyin veeram nirandharam vaazhga!
Thaerndhavar poatrum baradha – nilath
Dhaevi dhuvajam sirappura vaazhga!

TRANSLATION IN ENGLISH

Look at the banner of Mother;
Come and humbly adore and extol it.

Tall stands the mast, and from its top
The flag of red silken lustre wafts
With the well printed dazzling words
Declaring “Vandhae maatharam” !

Is it a piece of simple silk? Into it
Blows and twirls a mighty typhoon
Even when it rages excessively
It wafts serene a ruby hallow!

Indhra’s thunder bolt and young crescent
Of our Muslim friends bedeck the flag;
At its middle is Mother’s manthra
Its greatness I can’t describe!

Behold them beneath the mast
An immense throng of peerless warriors
Tried and trusted and brave they are
They may give up their lives, sure not the flag!

Behold the phalanxes! Is not
This noble sight a great joy for ever?
Behold their bedecked breasts and forms
The abode of Divine valour!

They are here to guard the flag; behold this!
May their strong willed bravery last for ever
May the banner of Mother- Bharath
By these adored , flourish in fame for ever!

 

 

One of my good friends a learned scholar from Manipal Shri Vis. Gopal has made a post to a group which I proudly  reproduce with the addition of English

நான் தற்போது குடியிருக்கும் மணிப்பாலில் குடியிருப்பாளர்கள் சங்கத்தின் வேண்டுகோள் எனக்குச் சுதந்திர தினத்தில் கொடியேற்றும் வாய்ப்பைத்தந்தது. கொடியேற்றியவுடன் தேச பக்தி சம்பந்தமாக ஏதாவது பேசச் சொல்லியிருந்தார்கள். வந்தே மாதரம் என்று சமஸ்க்ரிதத்தில் தொடங்குவதால் சம்ஸ்க்ரிதத்திலேயே ஒரு 4 வரிக் கவிதை எழுதிப் படித்துப் பொருள் கூறினேன். அதைத் தாழ்மையுடன் இங்கு இடுகிறேன்.

I had an opportunity to hoist the national flag on an Independence Day in a colny where I reside. After hoisting the flag, they wanted me to speak and as I had to start with Vandhe Maatharam in Sanskrit, i wrote a four line poem in Sanskrit, explained its meaning which I share with you.

हे मातः तव दर्शनं ध्वजमुखात् सर्वे लभन्ते वयं
तत्सद्दर्शन सम्भवात् तव जनाः विस्मृत्य भेदान् स्वकान्
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा भजन्तः सदा
स्थैर्यं यस्य पराक्रमं च सहजं वन्दे त्रिवर्णं ध्वजम् ||
Hae maatha: thava dharsanam dhwajamoolaath sarvae labanthae vayam
Thathsathdharsana sambhavaath thava janaa:  vismruthya  bhaedhaan swakan
Thath samrakshaNa dharmamaeva manasi smruthwaa bhajantha: sadhaa
Sthairyam yasya paraakramam cha sahajam vandhae thrivarNam dhwajam!!
हे मातः        ஹே (பாரத) அன்னையே!  Hey, {Bharatha) Mother
तव दर्शनं     உன்னுடைய தரிசனத்தை  Your darshan
सर्वे वयं        நாங்கள் அனைவரும்  we all
ध्वजमुखात्   (இந்தக்) கொடியின் மூலமே through this Flag itself
लभन्ते         பெறுகிறோம்!  Get.
तत्सद्दर्शन सम्भवात्   அக் (கொடியின்) காட்சி ஏற்படுகையில் When we get that Flag’s darshan
तव जनाः        உன் மக்கள் (யாவரும்) all your children
स्वकान् भेदान् विस्मृत्य  தம்முடைய பேதங்களை மறந்து   Forgetting their differences
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा  அதைக் காக்க வேண்டிய கடமையை   மட்டும் மனத்தில் வைத்து  keeping the duty of protecting in our minds
भजन्तः सदा     ஈடு படுகிறார்கள்! Involve themselves.
यस्य स्थैर्यं पराक्रमं च सहजं  நிலைப்புத்தன்மையும் வீரமும் எதற்குக் கூடப்பிறந்த குணங்களோ  Are Stability and valor born long with
त्रिवर्णं ध्वजम्   (அந்த) மூவண்ணக் கொடியை (That) Tricolor Flag
वन्दे    நான் வணங்குகிறேன்! I pray( salute)

JOURNEY TO FREEDOM Part 20

Velu Nachiyar

Rani Velu Nachiyar, was a queen of Sivaganga estate in 1760-1790. She was the first queen to fight against the British colonial power in India, even long before the famous Rani of Jhansi.

In the long and arduous journey to Indian Freedom
Many places and persons from this holy Indian soil
Played  role very important worthy of remembrance-their toil
For all the times to come -none can erase their fame or spoil!

In the far south of Tamilnadu valiant people
From places deep stood firm fought the British tooth and nail
One such was the valiant lady VELU NACHIYAR -queen
Of Sivaganga, first to fight before Jansi Rani-keen!

Independance day seventy second shortly arrives
On this happy and holy occasion- the patriotic
Citizens of our Motherland India that is Bharath
Offer homage to Velu Nachiyar and her clan as wealth!

JOURNEY TO FREEDOM PART 19

 

Sculpture of Rani Lakshmi Bai, fighting his enemies with his adopted son at back.

indian Independence seventy second arrives soon
Journey to freedom was very long and arduous- like moon
Places and people historic sacrificed all over sure
Deserving praise and prayer on this day a week before pure!

The city of Jhansi-of Rani Lakshmi Bai in U P
A holy place to be worshipped along with  Rani-with pomp
Spark of Sepoy mutiny reached and turned into war aweful
Rani Lakshmi Bai saved her kingdom successfully-powerful!

Betrayers were ever and everywhere- shameless nearby
Rani captured Gwalior with the help of Marathas- but
In the course died during the battle of Gwalior bravely
Referred as  Joan of Arc by the British commanders wisely!

JOURNEY TO FREEDOM PART 18

 

Bala Gangadhar Tilak’s Birth Day – 23rd July

The great Freedom Fighter Shri Bala Gangadhar Tilak was born on 23rd July 1856. As a mark of respect, is given hereunder the tributes by Mahakavi Bharathiyaar in Tamil and its English version.

Original in Tamil:

திலக முனிவர் கோன்.

நாம கட்குப் பெருந்தொண் டியற்றிப்பல்

நாட்டினோர்தம் கலையிலும் அவ்வவர்

தாம கத்து வியப்பப் பயின்றொரு

சாத்திரச் சுட லென்ன விளங்குவோன்

மாம கட்குப் பிறப்பிட மாகமுன்

வாழ்ந்திந் நாளில் வறண்டயர் பாரதப்

பூமகட்கு மனந்துடித் தேயிவன்

புன்மை  போக்குவன் என்ற விரதமே.                  (1)

 

நெஞ்ச கத்தோர்   கணத்திலும் நீங்கிலான்

நீத மேயோர் உருவெனத் தோன்றினான்

வஞ்ச கத்தைப் பகையெனக் கொண்டதை

மாய்க்கு மாறு மனத்திற் கொதிக்கின்றோன்;

துஞ்ச மட்டுமிப் பாரத நாட்டிற்கே

தொண்டிழைக்கத் துணிந்தவர் யாவரும்

அஞ்செ ழுத்தினைச் சைவர் மொழிதல்போல்

அன்பொ டோதும் பெயருடை யாரியன்.     (2)

 

வீர மிக்க மராராட்டியர் ஆதரம்

மேவிப் பாரத தேவி திருநுதல்

ஆர வைத்த திலகமெனத் திகழ்

ஐயன் நல்லிசைப் பாலகங் காதரன்,

சேர வர்க்கு நினைக்கவந் தீயென

நின்ற எங்கள் திலக முனிவர்கோன்

சீரடிக்கம லத்தினை வாழ்த்துவேன்

சிந்தை தூய்மை பெருகெனச் சிந்தித்தே.    (3)

TRANSLITERATION

Naama katkup perunthoN diyatrippal

Naattinaortham kalaiyilum avvavar

Nama kaththu viyappap payinroru

Saaththi rakkada  lenna viLanguvoan

Maama katkup pirappida maakamun

Vaazhththin naaLil varaNdayar baarathap

Pooma katku manandhutith thaeyivan

Punmai poakkuval enra viradhamae.                                  (1)

 

Nenja kaththoar kaNaththilum  theengilaan

Needha maeyoar uruvenath thoanrinaan;

Vanja gaththaip pagaiyenak koNdadhai

Maaykku maaru  manaththir kothikkinroan

Thunja mattumip bharadha naattirkae

ThoNdizaikkath  thuNindhavar yaavarum

Anje zhuththinaich saivar mozhidhalpoal

Anbo doadhum peyarudai yaariyan.                                   (2)

 

Veera  mikka  maraattiyar aadharam

Maevip  bharadh dhevi thirunudhal

Aaravaiththa  thilagamenath thigazh

Aiyan nallisaip Baalagang gaadharan

Saera varkku ninakkavun theeyena

Ninra  engaL thilaka munivarkoan

Seeradikama laththinai vaazhththuvaen

Sindhai thUymai perugenach chindhiththae.                     (3)

TRANSLATION

ON TILAK KING

To Goddess of Learning he had service a lot

Rendered and mastered other nation’s art

The great masters were struck with awe;

Verily he indeed is the ocean of sastric knowledge

Our Motherland Bharath- where the Goddess was born

Unfortunate has gone desert barren

Heart-sore at her plight, Tilak took upon himself

And vowed tho drive the meanness away through self!          (1)

 

He indeed is enshrined in the heart of our holy land

Embodiment of justness and greatness abound

An eternal foe of deception ignoble

Filled with rage and anger righteous-noble.

Those with the resolve to serve our home land

Hold strong this Aryan’s name and chant

Till they live, serve and breathe their last

In love as Saivites repeat sacred name of the Lord!          (2)

 

Beloved are the Marathi heroes

To Bharatha Matha who wears the Tilak

Like that very Tilak is he, tha famed and praised

Bal Gangadhar Tilak- the emperor like

A flaming fire is he to the people hostile

Our Tilak, the peerless Prince of Saints

I adore his lotus feet glorious on earth

That I may be blessed in my Thoughts ever in birth!                          (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEY TO FREEDOM Part 16

 

 

India that is Bharath- my holy Motherland
Produced noble souls many in this great wonderland
Who sacrificed their all in their journey to freedom
Great Father of our Nation   restored their nice kingdom!

Mangal Pandey was one such Indian Freedom Fighter
Born on this day in eighteen twenty seven- greater
Than many of his clan- born in Uttar Pradesh nice
Took part in the Great Revolt of Eighteen Fifty Seven !

Served as a sepoy in the thirty fourth regiment
Of the Bengal Native Infantry of the British
Pandey played vital role in the journey to Freedom
We salute him on this holy day with all respect!

 

 

“ENVIUS THOUGHTS” CROSSES 98000 VIEWS

I am glad to share with you that with the 34th view at 05.55 hours today viz Wednesday  the 19th July 2017, total views of ENVIUS THOUGHTS  crossed NINETY EIGHT  THOUSAND (98000) on the 852nd day and 917th post from more than 210 countries around the world, thanks to your support and encouragement. Kindly continue. Thanks aplenty.

JOURNEY TO FREEDOM PART 15

Kamaraj with Mahatma Gandhi

 

July 15 Kamarajar Birth day 1903

A noble soul was born with humble beginning and means
In the down South a place called Virudhunagar-in teens
Joined the journey towards Indian freedom with verve
And enthusiasm drawn by Gandhian ideals to serve!

Born on this holy day years hundred and fourteen ago
Proved education not needed to rule and mind alone
Well trained and controlled can do wonders-king maker he was
Could influence the society and the nation in great measure!

In the course of his journey enjoyed imprisonment
A simple Chief Minister he was moved in a rickshaw
From Railway station to home, provided mid day meals
Free uniform and education to the poor and needy-to heal!

JOURNEY TO FREEDOM- Part 14.

 

Pillar for revolt1806.jpg

Pillar at Hazrath Makkan Junction commemorating the Vellore Sepoy Mutiny-                                                             10/7/1806.

.July 10 Vellore Mutiny against British rule in India 1806

Journey to Freedom was a long path arduous and long
All over the country –my Sacred Motherlan quite strong
East and West, South and North to be guided by the great later
But valiant warriors paved the path much earlier!

Mutinies several here and there against the British
Quite sufficient for them to realize the frame of mind
The Vellore mutiny on this day years two hundred
And eleven ago large scale violence by our sepoys!

The revolt, taking place in the South Indian city
Of Vellore Fort-killing and wounding British sans pity
Proximate cause resentment against dress code imposed
No religious marks for Hindus; shaven face for Muslims!