Lord Vigneswara Day-September 2nd.

Image result for images for ganesh chaturthi
This is how Mahakavi Subramaniya Bharathiyar, greatest Tamil Nationalist, patriotic poet invokes the blessings of LORD VIGNESWARA:
கற்பக விநாயகக் கடவுளே, போற்றி!
ஸிற்பர மோனத் தேவன் வாழ்க!
வாரண முகத்தான் மலர்த்தாள் வெல்க!
ஆரண முகத்தான் அருட்பதம் வெல்க!
படைப்புக் கிறையவன்;பண்ணவர் நாயகன்,
இந்திர குரு எனது இதயத் தொளிர்வான்
சந்திர மவுலித் தலைவன் மைந்தன்
கணபதி தாளை மனத்தில் வைப்போம்.
குணமதிற் பலவாம்; கூறக் கேளீர்!
உட்செவிதிறக்கும்; அகக்கண் ஒளிதரும்;
அக்கினி தோன்றும்; ஆண்மை வலியுறும்;
திக்கெலாம் சென்று ஜயக்கொடி நாட்டலாம்;
கட்செவி தன்னைக் கையிலே எடுக்கலாம்;
விடத்தையும் நோவையும் வெம்பகை யதனையும்
துச்சமென் றெண்ணித் துயரிலா திங்கு
நிச்சலும் வாழ்ந்து நிலைபெற்றோங்கலாம்;
அச்சந் தீரும்.அமுதம் விளையும்;
வித்தை வளரும், வேள்வி ஓங்கும்;
அமரத் தன்மை எய்தவும்
இங்குநாம் பெறலாம்; இஃதுணர் வீரே!

TRANSLATION IN ENGLISH
Hail Lord – Karpaka – Vinaayaka;
Hail Deity of Divine Intelligence!
Hail flower4-feet of the Elephant-faced!
Hail His feet of Grace whose face is the Veda!
He is the God of Creation, Lord of bards!
Indra’s Guru, Son of Him who in me
Inly shines sporting the crescent in His crown!
Let us embosom the feet of Ganapathi;
For varied are the resulting virtues
To which you do now listen Inner ear
Will open; the eyes of soul will shine bright
Flame will issue; manliness will mature;
In all directions the Flag of Triumph
Can be surely unfurled; the venomous adder
Can be held in handby fierce enmity,
Ills and venom undaunted, can flourish
Very well, rid of sorrows; fear will cease;
Elixir will flow; arts and sacrifices
Will grow; immortality – here and now-
Can be attained; realise these to be true.

Pooja at Bangalore home.Photo N S Ramnath.

 

Image result for Image of Bharathiyar

 

GANESH CHATHURTHI -13th September.

Ganesh Chathurthi in Bangalore-Photo by Ramnath and Sharadha.

Of all the Hindu pantheons, Lord Ganesha occupies prime
Otherwise called VIGNESHWARA-the dispel-er of all vignas
Hurdles and hiccups! Ganesha the Hindu deity reached foreign
Lands! Ganesha by Hindus outside India made others to follow!

Acceptance of Hindu ideas in ancient times still
Continue today in world religions.Ganesha was a deity
Particularly worshiped by traders and merchants,
Who went out of India for commercial ventures.

Ganesha is considered FIRST FULL GOD in India-the son of
Eashwara! Any thing good to commence HE is propitiated!
Today is Ganesh Chathurti and we pray and invoke HIS
Blessings for the welfare of humanity as a whole!

Image result for Lord Ganesha around the world

Sri Ganesha is adored and worshiped across the world and throughout time. In Egypt sculptures of Lord Ganesha were found in excavation sites, …

 

IDOL WORSHIP IDEAL WORSHIP

“Many things are wrought by prayer than the world dreams of”
So said Lord Tennyson; Prayer to whom looms large to think of
To the humans or Gods-prayer to the Judge in the Bench
Or to the Masters in our profession; or ones we search!

Theists who worship idols in the temple regular
Atheist who decry idol worship in temple
Worship idols-peculiar the busts kept in street corner
Paradoxical is the behavior of humans-simple!

Idol worship is ideal worship for a devotee
Of God – calm and peaceful temple sanctum sanctorum
Mother Mary in a noble and great Church pious
Insha Allah-Masha Allah in a mosque virtuous!

August 25th ”GANESH CHATHURTHI DAY”.-Today

Vinayaka Chaturthi, Bangalore Flat-Photo by Sharadha.

Of the religions in the world four thousand three hundred
Third biggest after Christianity and Islam sound
Is HINDUISM of India my holy Mother land
Great indeed in values, principles and practices- grand!

In Hindu pantheon-Lord Ganesha stands supreme
Today is Shri Ganesh Chathurthi-holy day extreme
The dispeller of all worldly hurdles- VIGNESHWARA-
Let us invoke HIS blessings for all to happily propsper!

Vakrathunda mahakaayaa
Surya koati samaprabha
Nirvignam kurumae deva
Sarva kaaryaeshu sarvada!
Mooshika vaahana moadhaka hastha
Samara karNa vilambitha suthra
Vaamana rupa maheshwara puthra
Vigna vinayaka paadha namasthae!

(Salutations to the supreme Lord Ganesha, whose curved trunk and massive body shines like a million suns and showers his blessings on everyone. Oh my Lord of Lords Ganesha, kindly remove all obstacles, always and forever from all my activities and endeavors.”
“I bow to the holy feet of Vigna Vinaayaka- in the look of a vamana, son of Maheswara, having the ears like a fan, sitting on the mouse as a vehicle, keeping modhaka –a sweet- in hand!”).

Vinayaka Chaturthi, 2011. Chennai. Photo by Srivalli

Pooja at our Chennai Flat- Photo by Srivalli.

GANESH CHATHURTHI WAS YESTERDAY! 6/9/16.

 

Image result for Images for Ganesh Chathurthi 2016.

The world believes in the existence of an Omnipotent
It is a right belief and faith that makes us competent
And make us worthy citizens to play our role correct
Towards peace and harmony- home and society perfect!

India and Hindus have their means and methods of own
That makes Hinduism a way of life and living-grown
Over years thousands -origin yet to be decided
‘Sanathana dharma’, we say and follow-well designed!

Of all the Hindu Gods, Ganesha the foremost who helps
Remove the obstacles on the way of living noble
Vigneshwara-all vignas-obstacles removed by Him-tall
Ganesh Chathurthi was yesterday! Let HIS grace be on all!

Image result for Images for Ganesh Chathurthi 2016.

STOP BLOG

With the grace of Ganesha and the support of my esteemed viewers ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com at its 595th post on the 560th Day of the blog – today  Tuesday the 6th September at 15.30 hours has CROSSED FIFTY SEVEN THOUSAND views. I immensely thank you all for your support to the Blog and kindly continue to support.

N V Subbaraman.

 HOMES OF GODS-“NASHVILLE GANESHA TEMPLE”

Mosque, church or temple-all HOMES OF GODS

The great author of the magnum opus THIRUKKURAL wrote

“பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்”

That is

“All the beings are same in birth”

In Tamil there is an old saying:

”கோவில் இல்லா ஊரில் குடி இருக்க வேண்டாம்”

That is

It is not worth living in a place where there is no temple; hence be in a place where there is a temple- temple for whom? For Gods!!! God is Omnipresent- God is everywhere, God is ‘NOWHERE’- GOD IS “NOW HERE”- is it not funny that we talk about HOMES of GODS in our Sunday story in ENVIUS THOUGHTS!

No fun is involved; can’t we teach our children a, b, c, d………………. or 1, 2, 3, 4…………………………….at home? Then why do we send them to schools from age ONE many a time!!!???? May be out of necessity in the case of young parents where both are employed with no elders to take care of the child in their absence at home. But as a rule there are PreKG, LKG, and UKG upwards to school, college, university etc. Why?

We get a focused and concentrated attention in the places of education. Similarly going to a temple is a great good habit right from the young age and hence we have mosques, churches, Gurudwaras, temples etc. all over the world. We visit, pray in a serene and silent, holy and pleasant atmosphere- focused and concentrated-!,     It is in such Homes of Gods that with every chanting of Hymns in praise, the Deity there gets greater and greater power and devotees are blessed with that increasing power and prowess.

It is quite green in my memories. In early 1960, we had a devastating cyclone in the South eastern Tamilnadu and a small house of ours was affected very much. When well meaning friends of my father advised him to shift our residence elsewhere to a more secured and safe locality, he replied that he may not be averse to the idea provided a house is readily available around the local temple as ‘my children have to go to the temple daily in the evenings/nights and unless the house is located nearby a temple, they will lose the good habit”!

Well even today at 76, I am visiting a nearby temple between 7 and 7.30 in the mornings regularly without fail. My ward Nivetha also used to accompany me to the temple on all holidays.

Now that she has gone to spend her summer vacation in US where her father is on deputation for his official purposes, I gave a second assignment (first being MID DAY and MID NIGHT in MID AIR-already published in this Blog on 1/5/16) to write on her visit to a temple there. She, a twelfth standard student here in Chennai in a leading school narrates here under her visit to Shri Ganesh temple in Nashville, Tennessee state in US. Please have a view of her narration:

“I have visited the Ganesh temple in Nashville, Tennessee. I had never thought of a temple in U.S.A. But I was really delighted, when my dad told about the temple.

 

Welcome to Nashville Temple

Nashville Tennessee (US) GANESH TEMPLE

Beautifully decorated principal deity GANESHA in the temple, Nashville.

I like Lord Ganesha very much. I went with my family to visit the temple. When he took me there, I was really impressed on seeing the structure of the temple of Ganesha. It was totally built up with pearl white marbles. We parked our car and entered into the temple. There was a room where we left our sandals and shoes. They told us, not to take photographs of the deity in the temple.

Then we went inside the temple and I saw a huge Ganesha which was beautifully structured. In Tamil they call it as ‘mulasthanam’ (sanctum sanctorum) of the temple (i.e. Ganesha is the main, principal deity of that temple). While we were going into the temple, they were decorating the Lord Ganesha. They were offering prayer to Ganesha (Pooja) and gave us dry grapes as ‘prasadham’. Around this Ganesha many small idols of Ganesha were also kept beautifully. There were also many other deities found there.

DSC_0696

The narrator near the dhvajasthambam (flag post) with her mother and younger sister.

Inline image 1

Narrator’s father, mother and younger sister  in the Ganesh Temple.

While moving around the temple we saw more number of north Indians’ gathering near Lord Jagannath. They were all singing devotional songs together reverentially.

Even though Sri Ganesha temple was beautifully structured, I felt, that it does not come up to the standard and level of our ancient temples in India (mainly Shiva Vishnu temple where I go on all holidays with my uncle).  The temple pujari was differently dressed. In that Sri Ganesh temple, during specified days they perform cultural and devotional events. While we visited, the events were taking place. So we sat for a while and saw a beautiful skit presented by the students in English.

We took photos in front of the temple.

I really enjoyed seeing the temple of Ganesh. I also felt sad of missing uncle.  I used to go with him to temple on all holidays.”

Yes Homes of Gods are there all over. Visiting them lies in the habits that we inject in our wards and children right from their young age.

I strongly believe that the future of the individuals, the society and the world can be and should be molded by  the believers of the Almighty-Omnipotent, Omniscient, Omnipresent Creator!

I hope my esteemed viewers would have enjoyed the narration by my ward of her visit to Nashville Ganesh Temple in Tennessee State of US. How I wish all of us have an occasion to visit that temple! Thanks.