Bharathiyar Memory Day 11th September

Image result for Images for Bharathiyar's death anniversary-11th September

One of the three of my mentors from their heavenly aboard
Is mahakavi Bharathiyar- greatest National Patriotic
Tamil poet who takes me by his hands once I step out of my home
And brings me back my home safe and sound! yesterday was his death day.

His Dhasa’ -disciple -Bharathi Dasan paid glowing tributes:
In TAMIL
”உய்வகை காட்டும் உயர் தமிழுக்குப்
புது நெறி காட்டிய புலவன் பாரதி”

”பைந்தமிழ்த் தேர்ப்பாகன், அவனொரு
செந்தமிழ்த் தேனீ, சிந்துக்குத் தந்தை!
குவிக்கும் கவிதைக் குயில்! இந்நாட்டினைக்
கவிழ்க்கும் பகையைக் கவிழ்க்கும் கவிமுரசு
நீடுதுயில் நீக்கப் பாடி வந்த நிலா;
காடு கமழும் கற் பூரச் சொர்கோ!
கற்பனை ஊற்றாம் கதையின் புதையல்
திறம் பாட வந்த மறவன். புதிய
அறம் பாட வந்த அறிஞன், நாட்டிற்
படரும் சாதிப் படைக்கு மருந்து!
மண்டும் மதங்கள் அண்டா நெருப்பவன்;
அயலார் எதிர்ப்புக் கணையா விளக்கவன்”

TRANSLITERATION:
“Uyvagai kaattum uyar thamizukku
Pudhu neri kaattiya pulavan Bhaarathi”

“Painthamizth thaerppaagan, avanoru
senthamizththaenii,sindhukkuth thandhai!
kuvikkum kavithaik kuyil!In naattinaik
kavizkkum paghaiyaik kavizkkum kavimurasu
Needu thuyil neekkap paativandha nilaa;
kaadu kamazum kar pooras chorko!
karpanai ootraam, kadhaiyin pudhaiyal
Thiram paada vandha maravan. pudhiya
Aram paada vandha arignan, naattir
Padarum saadhip padaikku marundhu!
MaNdum madhangkaL aNdaa neruppavan;
Ayalaar ethir5pppuk kaNaiyaa viLakkavan.”

TRANSLATION IN ENGLISH
For great Tamil that lifts the man
New dimension was added by Poet Bharathi

A chareeteer for beautiful Tamil
He is a honey bee of Tamil, father of Sindhu!
He is a sweet voiced cuckoo!A great Poetic Drum
to defeat the enemies of the Nation.
He is a poetic Moon who came to rid of long sleep!
The scented camphor in the garden of poetry.
He is the treasure of writings with the stream of imagination
A great captain of Poets
A poet who came ti sing of nobility
A medicine for the ills of castes
Religions cannot divide and put out
The light among the poets!

Image result for Images for Bharathiyar's death anniversary-11th September

Subhash Chandra Bose Memorial Day August 18th

 

 

August Eighteenth indeed a day poignant and sad! Unfortunate
The day that we lost one of the greatest sons of our Holy Mother
Bharath Matha. Yes memorial day of a leader par excellent
A path that he chose what he thought was ideal for our freedom!

A great son of Bharath-from Bengal-became Nethaji
A staunch patriot and for long disciple of Gandhiji
Both of course were for freedom from the foreign yoke
But differed in their approach to attain –way to make!

Indian nationalist and patriot he was
His defiant patriotism made him pass
A hero- to rid India of British rule
In world war two joined Japan-Germany pool!

Young  Subhash held his radical thoughts not to Gandhi’s way
Was President of the Congress  but felt uneasy on the way
Formed his Indian National Army to attain his goal
Goal of Indian independence by force as a whole!!

Tragedy he was snatched by the cruel hand of death
At  age of forty eight tragic accident – in stealth
Gone-could not enjoy freedom of his motherland
His dream and goal with his own political stand!

Many strongly believed the story about his death
Yet there were many who doubted its veracity
Fact as of now is we do not have Nethaji with us
We remember him fondly on this day of his death.

Image result for images for indian national army of netaji

Netaji’s Indian National Army.

MARTYR VANCHI DAY June 17th.

Image result for Photos of Vanchinathan and Maniyachi Railway. Station.

A revolutionary freedom fighter he was from Tamil Nadu
Not emotional he was but quite rational and sensible!
Unable to digest the atrocities committed on Indians
Decided to do away with a collector connected with
Jallianwala Bagh massacre! Shooting was a sure way
And he did it with all his determination, ended his life too!

Our holy Motherland India that is Bharath
Won its freedom in a hardway under the great son
Mahatma Gandhi who galvanized the Society
With his qualities noble sure victoriously!

Thousands from the East and West, North and South
Sacrificed their all for the nation including youth!.
One was the powerful Vanchinathan from the South
Whose memorial day is today observing worth.

Remembered for gunning dead Ashe, British Collector
In Maniyachi station in a train and later
Committed suicide avoiding shameful arrest.
Let us salute the hero of the Movement earnest

Image result for Photos of Vanchinathan and Maniyachi Railway. Station.

RAJIV DAY! May 21st.

Image result for Rajiv Gandhi as PM

Birth and death are the inevitable aspects of all beings -human
And animals, plants and trees! Death of the humans thanks to -God of Death
And his ways are inscrutable indeed. Death by the terrorists’ bullet
Hindus or Sikhs or Muslims indeed condemnable and lamentable!

Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi all Indian greats
John Fitzgerald Kennedy-American President-all victims of terrorists.
May twenty first in Nineteen Ninety one cruelly killed in Chennai
For political purposes- atrocious and obnoxious.

Rajiv Gandhi the sixth Prime Minister of India for five years
Took office after the murder of his mom, Prime Minister Indira Gandhi,
Most youthful Indian Prime Minister at forty; was killed in
Tamil Nadu’s Sriperumbudur,addressing open gathering in help
Of Lok Sabha candidate when he was slaughtered in a suicide
Shelling. most youthful PM of India at forty after his mother
Previous Prime Minister Indira Gandhi was killed;
Let us pay homage to the great youthful leader Rajiv Gandhi!

Image result for Rajiv Gandhi Memorial Day 2019

NATIONAL RICHTER SCALE DAY – April 26

NATIONAL RICHTER SCALE DAY – April 26

Man endowed with  wonderful brain and its effective use, invented
Several useful and essential ideas, concepts, instruments
For the benefit of the Society all over the world! Today
April Twenty Sixth is one of the great days that saw the birth of a great!

NATIONAL RICHTER SCALE DAY is today to honor the birth of Richter Scale inventor,
Charles Richter on this day in Nineteen Hundred. American seismologist and physicist
Most famous as the inventor of the Richter magnitude scale to quantify
The size of earthquakes, While working at the California Institute of Technology!

Richter first used the scale in nineteen thirty five and became
Standard measure of earthquake intensity. most popularly known
As Richter Scale. United States Geological Service records
That the biggest earthquake since was in Chile in May nineteen sixty.

Image result for Richter Scale Day 2019

Plan Your Epitaph Day April 6th

Image result for Images for Plan Your Epitaph Day April 6th

All living beings humans and animals, plants and trees
On earth have to make exit one day –when is the question!
Humans get burnt or buried-tomb erected epitaph seen.
Fun or fact is that many plan their Epitaph in advance!

Shakespeare’s a great epitaph! After Gandhi what?
After Nehru who and what- keenly debated issues!
Nehru died- India and Indian society go on
Some inimical may feel we are better off sans Nehru!

“After me what” is the nagging question for some time now!
“Here lies the man who loved all and served all, helped ever
Hurt never! He left us orphaned!. His morning thoughts are missed!
Children with whom he played in the evenings lost their grand man!

His companion computer lies uncared and unused
His mind and body used to be in table twelve hours a day
His mementos and awards lie in grief in his pet room
God in heaven will be happy to have him in HIS lap!”

Image result for Images for Plan Your Epitaph Day April 6th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ENVIUS THOUGHTS crosses 1,95,000 views.
I am glad to share with you that with the 45th view at 10.00 hrs today viz Saturday  the Sixth (6th) April 2019 , total views of the BLOG crossed    ONE LAKH AND NINETY FIVE THOUSAND (1,95,000) from more than 210 countries around the world on the 1496th day and 1557th post, thanks to your support and encouragement. Kindly continue

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

.

WITHERING LEAVES AND FALLEN SOLDIERS

 

Tree In Our Colony. Photoed By S Swetha from our Balcony.

The All powerful Almighty my God created the world nice
With all living beings- man and woman, trees and plants, lakes and seas
All to play supplementary and complimentary role wise
For peace and harmony, joy and happiness, plenty of health =spice!

A beautiful almond tree is there among hundreds in my colony
Spreading its branches far and wide, grown quite tall full of leaves and fruits
Leaves in green become brown on age, wither and fall on earth
Like a man on earth on age withers and dies, later takes a birth!

But look at the young jawans fall dying to terrorism
The army men who guarded our Motherland in hard terrains
Butchered in Kashmir a couple of days ago-sacrificed their life precious
Withered leaves on the top and butchered men at the bottom-REST IN PEACE!

 

 

 

 

 

Image result for Images of the butchered soldiers lying on the ground in Kashmir

Fallen soldiers in Kashmir mourned by colleagues