Avvaiyar IS*36

IS* Indian Saint

Image result for avvaiyar

Avvaiyar (c. 1st and 2nd century AD), Tamil literature

ஔவைக் கிழவி நம் கிழவி
 அமுதின் இனிய சொற்கிழவி
 செவ்வை நெறிகள் பற்பலவும்
 தெரியக் காட்டும் தமிழ்க்கிழவி

 கூழுக்காகக் கவி பாடும்
 கூனற் கிழவி அவர் உரையை
 வாழும் வாழ்வில் ஒரு நாளும்
 மறவோம் மறவோம் மறவோமே

TRANSLITERATION
Avvai kizavi nam kizavi
Amudhin iniya sorkizavi
Sevvai nerikaL parpalavum
Theriyak kaattum thamizk kizavi.

Koozukkaaka kavi paadum
Koonar kizavi avar uraiyai
vaazum vaazvil oru naaLum
maravom, maravom, maravomae!

TRANSLATION
Avvai old lady is our old lady
Giving words sweeter than nectar
Many many noble principles
Showing old lady Tamil old lady!

Singing poems for food
Hunchbaked lady her words of wisdom
Not a day in our living life
Will not forget, will not forget, will not forget!

Image result for avvaiyar

Picture depicts Lord Muruga outwitting Avvayar with ”சுட்டபழம் வேணுமா, சுடாத பழம் வேணுமா” episode!

Mahakavi Barathiyar’s Death Day-11th September

Image result for Mahakavi Bharathiyar Death Anniversary 2018

Ninety Seven years ago this day fell an Institution
Great movement he was-the patriotic poet of the Nation
A poet par excellent, writer and speaker fell a victim
To a temple elephant whom he used to feed while in Madras!

From politics to religion, freedom to womens liberation
He wrote poetry and prose in thousands including education
Multi linguist he was, handled all languages with felicity
Poverty struck poet and politician of the days of yore!

After a near century, on all national occasions
His songs are sung- vibrant and young they are all
May be on the nation, Gods and religions, nature tall
His writings inspire the young and old, read and unread!

Image result for Images for depicting Mhakavi Barathis thoughts and writes

THIRUVALLUVAR DAY IS TODAY

 

India that is Bharath with its hoary culture
Intellectual and spiritual literature
Add greatness and earn place of pride among the nations
One great work was Thirukkural- winning admiration!

Tamil saint Poet Thiruvalluvar was born this day
More than two thousand years ago- a sacred day
Authored the great work of couplets thousand three hundred
And thirty-covering virtues, wealth and love- a wonder.

Greatness of a country depends on the quality
Of its people- culture, knowledge and nobility.
Culture and literature it has produced for long
Greatly valued and recognized by the world along!

-N V Subbaraman

 

“ENVIUS THOUGHTS” VIEWS CREATE A HISTORY!

Since the launch of the Blog on 28/2/2015, day’s overall views at 11.30 hrs-less than the first 12 hours the day registered 536 views.

Some of the highlights:

 1. Highest view score in less than 12 hours of the day: 536
 2. ‘Achieved on the 1053rd day and 1101st post.
 3. Over all score crosses 1,25,000 -ONE LAKH AND TWENTY FIVE THOUSAND- mark
 4. Shortest time taken for 1000 views-just less than FOUR DAYS

I thank Tamil Saint Poet Thiruvalluvar- today is his day- post is titled  “TIRUVALLUVAR DAY IS TODAY”. I am grateful to the Goddess of Learning, WordPress, MY ESTEEMED VIEWERS from more than 210 countries of the world.

BHARATHI BIRTH DAY IS TODAY

Mahakavi Subramaniya Bharathi one of the three of my mentors from his heavenly abode was born on this day in 1882. Here is a tribute paid by Barathi’s ardent admirer BARATHI DHASAN under the title BARATHI ULLAM – Barathi’s Heart!

His original in Tamil and my translation in English form today’s Envius Thoughts.
IN TAMIL

பாரதி உள்ளம்

சாதி ஒழித்திடல் நன்று –நல்ல
தமிழ் வளர்த்தல்மற் றொன்று
பாரதியை நாடு மறந்தால்-மற்றப்
பாதி துலங்குவதில்லை.

சாதிப் பிணிப்பற்ற தோளே –நல்ல
தண்டமிழ் வாளினைத் தூக்கும்!

பன்னும் நம் பாரதியாரின் –நல்ல
பச்சை அன் புள்ளத்தி னின்று
நன்று பிறந்த இப் பேச்சு – நம்
நற்றமிழர்க் கெழில் மூச்சு!
செந்தமிழ் நாட்டினிற் பற்றும் – அதன்
சீருக்கு நல்ல தோர் தொண்டும்
நிந்தை இலாதவை அன்றோ! –எந்த
நேரமும் பாரதி நெஞ்சம்
கந்தையை எண்ணுவதில்லை – கையிற்
காசை நினைப்பதும் இல்லை.
செந்தமிழ் வாழிய! வாழி – நல்ல
செந்தமிழ் நாடென்று வாழ்ந்தார்.

IN English:
Barathi’s Heart
Good to get rid of castes –Good
To develop Tamil is the next.
If Barathi is forgotten –remaining
Half cannot prosper!

Shoulder sans the bondage of castes – heavy
Armoury can shoulder!
Caring our Barathi’s – sweet
Speech was born from his loving heart- our
Sound breathes of dear Tamils!

Love for our dear Tamil Land- for
Its prosperity our service
Blemishless indeed are they!- At
No time Barathi’s heart
Thought of his rags –nor
Cared about his hands empty of money.
“Long live great Tamil!! Live – great
Tamil land” –so he lived his life!

“MAHAKAVI” ENTERED HEAVEN ON 11th SEPTEMBER

Poetry indeed is the index of the greatness of a language
Poets of all hues are the invaluable wealth of the language
There are many known and unknown in all languages and countries
MANA KAVI cannot be many and rarest among the poetsi

In Tamilnadu MAHAKAVI refers to the great national
Patriotic Poet who inspired and instilled patriotism
In all the people through his immortal poems-in journey to freedom
Subramaniya Bharathiyar entered HEAVEN on that holy day!

Scholar in languages several, learned and the one who loved
The country more than his Mother-injecting love in all who lived!
We salute the one who died almost a century ago whose songs
Are sung even today on all occasions-songs immortal! Man throngs!


s

WEEK OF DEATHS!

 

 

Just the other day I translated a nice poem of Mahakavi Bharathiyar who challenged the God of DEATH, as called in Hindu pantheon as LORD YAMA-‘YAMA DHARMARAJA’ and translated the same into English which I reproduce below in original Tamil, its transliteration and translation with my comment:The great patriotic, national poet Mahakavi Subrahmanya Bharathiyar had unbounded patriotism, abundant love for freedom political and more, love for the languages-he was a master of eighteen languages which is not an exaggeration- love for the people and their tradition and culture, infectious ‘optimism’ and fearlessness.

In this issue, we see his beautiful poem on –“Address to the Lord Yama”.

In the Hindu pantheon Lord Yama is the God of Death. He knows when to take away the life of a person born on earth and he does his duty meticulously!

Original in Tamil:

காலனுக்கு உரைத்தல்

பல்லவி

காலா! உனைநான் சிறு புல்லென மதிக்கிறேன்; என்றன்

காலருகே வாடா! சற்றே உனை மிதிக்கிறேன் – அட      (காலா)

சரணங்கள்

 1. வேலாயுத விருதினைமனதிற் பதிக்கிறேன் – நல்ல

வேதாந்த முரைத்த ஞானியர் தமை யெண்ணித் துதிக்கிறேன்-ஆதி

மூலா வென்று யானையைக் காக்கவே – நின்றன்

முதலைக்கு நேர்ந்ததை மறந்தாயோ கெட்ட மூடனே?-அட(காலா)

 1. ஆலாலமுண்டவனடி காணென்ற மார்க்கண்டன் – தன

தாவி கவரப்போய் நீ பட்டபாட்டினை அறிகுவன் – இங்கு

நாலாயிரம் காதம் விட்டகல்! உனைவிதிக்கிறேன் –ஹரி

நாராயண னாகநின்  முன்னே உதிக்கிறேன் – அட   (காலா)

Transliteration

KALANUKKU URAITHTHAL

Pallavi

Kaalaa! Unainaan sirupullena mathikkiraen-endran

Kaalarugae vaadaa! Satrae unai mithikkiraen-ada(kaalaa)

 

SaraNangaL

 

 1. Vaelaayudha virudhinai manadhir padhikkiraen-nalla

Vaedhaantha muraiththa njaaniyar thamai yeNNIth thudhikkiraen – adhi

Moolaa venru kadhariya yaanaiyaik kaakkavae –ninran

Mudhalaikku naerndhadhai marandhaayoa letta moodanae?

Ada – (kaalaa)

 

 1. Aalaala mundavanadi saraNenra maarkaNdan – thana

Dhaavi kavarappoay nee patta paattinai ariguvaen – ingu

Naalaayiram kaadham viitagal! Unai vidhikkiraen – hari

NaaraayaNa naaganin munnae udhikkiraen – ada (kaalaa)

 

 

TRANSLATION

Yamaa! I treat you as a trivial grass-

Come near my feet! I shall simply stamp you ! Yah (Yamaa)

 

 1. Taken I to my heart the award of the Lord

Pray to the saints of yore who gave me sermons –

To save the elephant that cried “oh, my great God”

Do you forget fool Yamaa what happened to your crocodile-                                                                                                         -yah, (Yamaa)

 1. MarkaNda- who surrendered to the Lord Shiva who gulped

Poi

Whose life you wanted to take- your suffering and humiliation

I am aware of- here

Get away four thousand miles! I order you-

I appear before you as Hari Narayana- yah (Yamaa)

COMMENT

This is one of the most beautiful poems of Mahakavi Bharathiyar who chose to challenge the God of Death- YAMA in Hindu pantheon. It is believed by the people that Lord Yama is very powerful. Bharathiyar in this poem describes two mythological beliefs and says that all powerful Yamaa could not succeed on the basis of which the poet challenges Yamaa to come near him and he will simply stamp him under his feet! He also orders Yamaa to go four thousand miles away!!

One incident is Yamaa’s decision to take away the life of an elephant by making a crocodile to drag the elephant into deep water and kill. When the elephant called Lord Vishnu, Yamaa through the crocodile could do no harm to the devoted elephant and had to quit his attempt!

Again when Lord Yamaa wanted to take away the life of a strong devotee of Shiva much against his own father’s advice to pray only Lord Vishnu, Lord Shiva protected Markandeya and Yamaa could do nothing!

Quoting these two mythological happenings, Bharathiyar challenges Yamaa to come near him and he will simply make him to pulp by the poet’s feet! What a lovely theme, content and presentation!

With all these assertions from the Poet, God of Death goes on with HIS duties as one of the trinities –Creator-protector and Destroyer- as Bharathi himself fell a victim to the Yama –in Chennai through the temple elephant!

I recollect and reproduce one or two of my thoughts in verses on the theme of DEATH:

.   . DEATH-PERMANENT!
Oh! God of Death! Lord Yama- thee alone permanent
In this world and earth- eternally impermanent!
Health is lost but sure one day with medicines retrieved
Wealth is lost but sure one day with efforts is retrieved
Name is lost but sure one day with honesty retrieved
Fame is lost but sure one day with good conduct retrieved
House is lost but sure one day with a new one retrieved
Job is lost but sure one day with someone else retrieved!
Alas! When the God of death takes one away from earth
Permanently gone not to be retrieved till next birth!
Sure not in the same form and name, house and roof
Oh! God of Death! Lord Yama-thee alone permanent
In this world and earth- eternally impermanent
Mourn not death, may be the dead had relief permanent!

DREADED DEATH

What is this DREADED DEATH
Knows no distinction
Young or old, poor or rich
Either sex, healthy or sick
Virtuous or vicious, dunce or diligent
Unlettered or highly literate
Dedicated Mahatma or despicable bandit
Social worker or menace to the society
All are same in the grip of death!

Death at times brings relief
Most of the times nothing but grief!

In one’s life time
That he lives is not a matter
How he lives is all that matters!

Man’s greatness is not in being
Sure one agrees that in doing!

Death can remove the physical self
Sure not his words and deeds
That indeed make him live for age!

Birth is alike getting out of sleep
Death is akin to getting into sleep
Fear not death, but boldly face!

Alive are dead; Dead are alive
All in the manner we live
And how we serve the society with love
To live in peace and amity, joy and cheers!

My esteemed viewers may be wondering why all on a sudden a Sunday story on DEATH!

Yes three deaths of my great decades old friends   all in the course of a week resulted in this write up.

First was one of Mr.M  Srinivasamurthy of Hyderabad a crusader in the cause of retired officers of Life Insurance Corporation of India who relentlessly fought for some of their rights taking matters to the highest court of the land.

Second is a great Tamil Poet by name ILAKKIYACH CHAKKARAVARTHI, KAVIYARASAR ILANDHEVAN., a poet of great repute and well connected .A king of poetry well known personally for years. A great loss indeed to the Tamil literary world!.

Third is yet another literary figure named Kalpattu Natarajan, a bird lover and photographer from Chennai.

As already referred to DEATH knows no age or sex, status or position, the rich or poor, literate or illiterate, when destined lives taken to HIS lap!

 

What cannot be cured must be endured!

 

 

EDITOR OF INDIAN PERIODICAL informs:
Hi,
Your submission has been posted in our latest issue, twitter and Facebook page. Check links below.
http://indianperiodical.com/
http://indianperiodical.com/2016/09/list-of-contents/
https://www.facebook.com/IndianPeriodicalmagazine
https://twitter.com/IndPeriodical
Regards
Siddharth
Kindly click the second link, read my translation of Bhatahiyar’s, place your kind comments on the space provided beneath therein to enable other readers to be benefitted.
Thanks.

VALLUVAR KOTTAM CHENNAI-INAUGURAL DAY

Image result for Image of Valluvarkottam in Chennai

A great landmark in Chennai the capital of Tamilnad
The memorial put up for the great Tamil Saint Poet grand
Valluvar Kottam –inaugurated forty one years ago
On this day –a grateful Tamil soil paid its respect

Saint Poet Thiruvallvar of Tamilnadu gave
His magnum opus called Thirukkural’ sure to pave
Way and guide the humanity on the art of life and living
Sure to promote peace and harmony, joyful being!

Great memorial it is- a grand architectural marvel
In the form of a temple chariot beautiful décor
Visitors and locals deeming it as a holy place
Fail not to include in their list –and see its face!

Image result for Image of Valluvarkottam in Chennai

Valluvar Kottam in Nungampakkam, Chennai.