Lord Vigneswara Day-September 2nd.

Image result for images for ganesh chaturthi
This is how Mahakavi Subramaniya Bharathiyar, greatest Tamil Nationalist, patriotic poet invokes the blessings of LORD VIGNESWARA:
கற்பக விநாயகக் கடவுளே, போற்றி!
ஸிற்பர மோனத் தேவன் வாழ்க!
வாரண முகத்தான் மலர்த்தாள் வெல்க!
ஆரண முகத்தான் அருட்பதம் வெல்க!
படைப்புக் கிறையவன்;பண்ணவர் நாயகன்,
இந்திர குரு எனது இதயத் தொளிர்வான்
சந்திர மவுலித் தலைவன் மைந்தன்
கணபதி தாளை மனத்தில் வைப்போம்.
குணமதிற் பலவாம்; கூறக் கேளீர்!
உட்செவிதிறக்கும்; அகக்கண் ஒளிதரும்;
அக்கினி தோன்றும்; ஆண்மை வலியுறும்;
திக்கெலாம் சென்று ஜயக்கொடி நாட்டலாம்;
கட்செவி தன்னைக் கையிலே எடுக்கலாம்;
விடத்தையும் நோவையும் வெம்பகை யதனையும்
துச்சமென் றெண்ணித் துயரிலா திங்கு
நிச்சலும் வாழ்ந்து நிலைபெற்றோங்கலாம்;
அச்சந் தீரும்.அமுதம் விளையும்;
வித்தை வளரும், வேள்வி ஓங்கும்;
அமரத் தன்மை எய்தவும்
இங்குநாம் பெறலாம்; இஃதுணர் வீரே!

TRANSLATION IN ENGLISH
Hail Lord – Karpaka – Vinaayaka;
Hail Deity of Divine Intelligence!
Hail flower4-feet of the Elephant-faced!
Hail His feet of Grace whose face is the Veda!
He is the God of Creation, Lord of bards!
Indra’s Guru, Son of Him who in me
Inly shines sporting the crescent in His crown!
Let us embosom the feet of Ganapathi;
For varied are the resulting virtues
To which you do now listen Inner ear
Will open; the eyes of soul will shine bright
Flame will issue; manliness will mature;
In all directions the Flag of Triumph
Can be surely unfurled; the venomous adder
Can be held in handby fierce enmity,
Ills and venom undaunted, can flourish
Very well, rid of sorrows; fear will cease;
Elixir will flow; arts and sacrifices
Will grow; immortality – here and now-
Can be attained; realise these to be true.

Pooja at Bangalore home.Photo N S Ramnath.

 

Image result for Image of Bharathiyar

 

WOMEN’S EQUALITY DAY-August 26th

 

Women are not equal in this great country-my Motherland-
India that is Bharath! Indeed they are far superior than men!
Very nation has BHARATH MAATHAA as its head and not father!
In the hierarchy we say-MAATHRU DEVO BAVA- PITHRU DHEVO BAVA-
Acharya Devo Bava! Matha, pitha, Guru, Deivam in that order!
Women Gods are revered more than men Gods! Parasakthi, Durga,
Lakshmi and Saraswathi ! Valor, studies and wealth they are supreme!
Equality in all matters they enjoy- political, social
And domestic-Mother land -India can be proud of!
Saint Theresa’s day is today! What a great woman she was
Made India as her home and served the poor and destitutes
In a remarkable manner with love and affection, care and compassion!

Yet unfortunate we see abuse of women and violence against them
To be condemned and protection given by the men of the society

Culture and thoughts being different in America for them today is
Women’s Equality Day is Twenty Sixth August there to commemorate
The nineteen twenty adoption to the United States Constitution,
Prohibiting the states from denying the right to vote to citizens
Of the United States on the basis of sex. Let us pay our respects today!

Image result for Women's Equality Day 2019

 

Saint Theresa

GITACHARYA’s BIRTH DAY .

Image result for Sri Krishna Jayanthi 2019

DIVINE WEDDING!

Image result for Divine Wedding 17th April 2019 at Madurai

God created the world-humans and animals, forests and valleys,
Mountains and seas  for all the living beings to live in peace and plenty!
Man in his wisdom created festivals of all types in all religions
To be emulated and practiced by all in all regions and religions!

Divine wedding in Madurai- a holy place in Tamilnadu a pious festival!
Meenakshi Thirukalyanam is the divine wedding of Meenakshi Amman with Lord Shiva.
Held in Madurai, the cultural capital of Tamil Nadu the biggest event it is.
Legends say that Lord Shiva visited Madurai to tie the nuptial knots with Meenakshi.

Annual event takes place in ‘Meenakshi Amman Temple’ at Madurai-
Devotees from all corners of the world come to witness this DIVINE WEDDING!
As aA part of the renowned Chithirai festival, Meenakshi Thirukalyanam is
Held on the tenth day. Devotees throng in thousands to seek the divine blessings!

Image result for Divine Wedding 17th April 2019 at Madurai

THAIPPUSAM DAY-January 21st.

 

Image result for spiritual significance of thaipusam

Pregnant with meaning are the festivals and rituals prescribed in Hinduism
Not to be branded as superstition. But one should understand the significance
January twenty first today is “THAIPPUSAM” great day for Karthikeya’s
Devotees.on the full moon day of THAI month-January/February!

Mainly observed in countries where a significant presence of the Tamils live
Such as India, SriLanka, Malaysia, Mauritius, Singapore, South Africa, Canada
Indonesia, Thailand, Myanmar, Trinidad And several other countries.
Thaipusam derived from the name of the month, Thai, and star, Pusam..

Festival. commemorates the occasion of Parvati’s giving Murugan
A Vel “spear” to vanquish the evil demon Soorapadman. Murugan’s birthday;
Let us on this day resolve to eschew all our negative tendencies
And lead a life of goodness and nobility and make the world a heaven!

Image result for spiritual significance of thaipusam

ECSTATIC DANCE DAY-December 22nd.

Image result for Significance of Arudra Darshan 2018
Millions of years old ‘way of living’ called Hinduism
In India- highly scientific, logical with no fanaticism
Has many rituals and celebrations to promote unity
And Oneness, harmony and peace , high Spirituality!
December twenty second this year is Arudhra Darshan
Celebrating ecstatic dance of Lord Shiva. the cosmic dance
Of Lord Shiva,by the Nataraja form. signifying
Golden red flame and Shiva performing the dance-this red-flamed light!.
  Thiruvathirai- Arudhra Darisanam  Hindu festival
In the  states of Kerala and  Tamil adu.Thiruvathirai means
“sacred big wave”, using  universe was created by Lord Shiva
One hundred and thirty two  trillion years ago!Annual
Festival  celebrated in Makaram month Thiruvathira Star!

Image result for Significance of Arudra Darshan 2018

VOICE FROM THE HEAVEN!

Lady behind the laurels being honored by the Chief Guest

As if to prove the quote “Art and Literature of the highest order cannot flourish in a world which is increasingly becoming mechanical and the society a rocket”, the events are taking place rapidly on the positive direction!

Yes I had a nice evening on the 29th of November which forms this week’s Sunday story which I am sure my esteemed viewers will find extremely interesting.

In Tamil Nadu we have a list of 64 arts and one of them is poetry! Training in Singing is another great art.

That evening lot lot of inputs I had in a Book release function!

Great invitation card for your view:

There are different types of poems and look at English poems-awesome indeed!

There are many different types of poems. The difference between each type is based on the format, rhyme scheme and subject matter.

 • Allegory (Time, Real and Imaginary by Samuel Taylor Coleridge)
 • Ballad (As You Came from the Holy Land by Sir Walter Raleigh)
 • Blank verse (The Princess by Alfred, Lord Tennyson)
 • Burlesque (Hudibras by Samuel Butler)
 • Cacophony (The Bridge by Hart Crane)
 • Canzone (A Lady Asks Me by Guido Cavalcanti)
 • Conceit (The Flea by John Donne)
 • Dactyl (The Lost Leader by Robert Browning)
 • Elegy (Elegy Written in a Country Courtyard by Thomas Gray)
 • Epic (The Odyssey by Homer)
 • Epitaph (An Epitaph by Walter de la Mare)
 • Free verse (The Waste-Land by TS Eliot)
 • Haiku (How Many Gallons by Issa)
 • Imagery (In a Station of the Metro by Ezra Pound)
 • Limerick (There Was a Young Lady of Dorking by Edward Lear)
 • Lyric (When I Have Fears by John Keats)
 • Name (Nicky by Marie Hughes)
 • Narrative (The Raven by Edgar Allen Poe)
 • Ode (Ode to a Nightingale by Percy Bysshe Shelley)
 • Pastoral (To a Mouse by Robert Burns)
 • Petrarchan sonnet (London, 1802 by William Wordsworth)
 • Quatrain (The Tyger by William Blake)
 • Refrain (Troy Town by Dante Rosetti)
 • Senryu (Hide and Seek by Shuji Terayama)
 • Shakespearean sonnet (Sonnet 116 by Shakespeare)
 • Sonnet (Leda and the Swan by William Butler Yeats)
 • Tanka (A Photo by Alexis Rotella)
 • Terza rima (Acquainted with the Night by Robert Frost)

I  know for sure that I am not a student of English literature; yet some interest in poetry drew me to the world of POETRY and I am deemed to be a bilingual poet-and recently I was offered honorary Doctorate for my literary achievements!?!?!?!?

The magnificent function was organized by the family of the veteran

One of them is a selfish Dental surgeon of great repute- selfish in the sense- he never allowed his university first rank in his Five year BDS and three year  MDS to go out of his hands to any one else!!!!!!!!

He has been my great friend and my caring Doctor for long. I was a toothless person and he made me a TOOTHFUL-TRUTHFUL -PERSON!

This Blogger knows no Raaga or Thaala but he can definitely enjoy the divinity in music in any genre! .

MELAKARTA RAGAS

Any music has its own method of rendering and naturally Carnatic music has its own nuances- sophisticated nuances- and one to master it is to take Himalayan efforts and here was that multifaceted personality- hero of this Sunday story- had made indeed HIMALAYAN efforts and successfully accomplished! Raagas and thaalas are the life line of great Carnatic music in any language.But here was a multi faceted personality hailing from God’s own country KERALA and settled in Chennai for long. Among his several accomplishments one was writing poetry in Tamil- KEERETHANAS in praise of Divinity and Gods.

Music is Divine and soul lifting, enriching and ennobling. He was a good musician, a nice mridhangist, efficient astrologer, a multilingual poet, a great devotee of Lord Ayyappa , author of poems in hundreds, a social worker for Ayyappa Seva Sangh, Anna Nagar, Chennai for long. Not having any formal Tamil learning, he wrote several, several Tamil songs!

Visually challenged he was, he visited Sabarimala for several decades. Blessed with an understanding and intelligent wife and sons his book was published and released in a grand function which I was fortunate to participate and key in this Sunday story of this week! .

Mēḷakarta is a collection of fundamental musical scales (ragas) in Carnatic music (South Indian classical music). Mēḷakarta ragas are parent ragas (hence known as janaka ragas) from which other ragas may be generated. In Hindustani music the thaat is equivalent  of Melakarta. There are 10 thaats in Hindustani music, though the commonly accepted melakarta scheme has 72 ragas.

“RAGA RAYS”

Coming to the book release function-function was to release a wonderful book titled as RAGA KIRANAS- RAYS OF RAGAS- 72 Melakartha Raagaas authored by the HERO of this Story-multifaceted personality-beloved father of my Dental surgeon.-

166 page wonderful book you can see the front and back covers below.

We have seen earlier the nice Invitation card prepared for the occasion.

Function started sharp as planned at 6.30 pm in a beautiful hall in Naradha Gana Sabha, Chennai.

Three greatly reputed personalities were the chief guests and seated on the Dias.

World renowned 74 year old MRIDHANGIST-KARAIKUDI MANI was the main on the Dias who recommended Shri Rajakumar Bharathi- great grandson of my mentor from heaven Mahakavi Subramanya Bharathiyar.

The mridangam is a percussion instrument from India of ancient origin. It is the primary rhythmic accompaniment in a Carnatic music ensemble. Guru Karaikudi Mani is the top mridangist in the world today. He is the son of my high school teacher in Karaikudi where I had my education and Shri Mani was a couple of years junior to me.

Image result for Images of Karaikudi Mani playing Mridangam

Guru Karaikudi Mani playing his Mridangam

He writes in his preface to the book that was released thus:

Greatness of the author in astrology indeed is something remarkable. He has exemplary knowledge of music; a great devotee of Lord Ayyappa. He is an eminent mridangist too. Besides composing keerthanas on different pantheons of Hinduism, he has composed 72 keerthanas in 72 mela kartha ragas. That is something awe inspiring.

His last wish was that all his compositions must be published in the form of a book, practiced and rendered by musicians all over. My request to all musicians-sangeetha vidwans- is to fulfill his wish”.

Giving his views on the composition musician and great grand son of Mahakavi Bharathi Rajkumar Bharathi says: “ most outstanding is he has a tremendous knowledge of music. Composing songs in 72 melakartha ragas is not an easy task.In each of the verse, he has made use of the name of the respective melakartha raaga in each of his 72 songs!

 

Voice From Heaven

Faithful wife of the author poet, Astrologer, no surprise, heard distinctly his voice from his heavenly abode and beautifully quoted the same in the RAAGA RAYS released on that pleasant evening function. She concludes: “Thus, comes an end to the VOICE FROM HEAVEN of my husband from his heavenly abode and that I have verbatim given as Preface to this monumental work ”.

What a great and nobler husband and what a dutiful wife! One of the finest and noblest couples created by the Lord Almighty!

On the dais were the Chief guests of the evening three in number and the noble Doctor son of the noble father. After the prayer song of one of the songs composed by the poet on the Goddess of Learning, SARASWATHI rendered by Shuba Iyer, floral tributes were made by the three guests. Doctor son welcomed the Chief guests on the dais and the other invitees off the dais in a short and sweet language- mixed English and Tamil! Floral tributes were paid by the Chief Guests for the portrait of the poet kept in a decorated chair.

The chief guests in their own unique manner paid rich and eloquent tributes to the poet for his genius composition of 72 Tamil keerthanas in seventy two raga karthas.

All those connected wit preparation and release of the Book were duly honored including this Blogger which he does not deserve!

Short and sweet Vote of thanks was proposed by the first son of Doctor.

There after there was a fine music program exclusively poems composed by the hero of the day the multi faceted personality..

DRAMATIST PERSONAE:

Hero of the day enjoying his wish coming true from his heavenly abode:

Poet Sri Saidaasan  K.Narayanan

His dutiful wife Madam Lakshmi Narayanan.

Noble Doctor Son Dr.  N Vivek

Chief Guest Karaikudi Guru Mani- mridanga jambavan

Poet Dr. Rajkumar Bharathi-great grand son of Mahakavi Bharathiyar.

Isaip peroli Sikkil Gurucharan –musician of great repute.

Dr.J.Balaji-lovely designer and cover page artist.

Music team

Mrs. Rajeswari Shankar- Vocal

Mrs. Sri Vidya Ganesan -vocal

Ms. Pranathi – vocal

Mr. Srinivasan- Mridangam

Mr. Uma Shankar –Vlolin

Mr. Vinod Krishnan brother of Dr. Vivek-Planning and cordination.

Mst:  Sahas Vivek , student of a leading school in Chennai     first son of Dr. Vivek- Vote of Thanks

.Mst. Shrey Vivek second son of Dr.Vivek

Madam Meera Vivek- coordination

I do hope that I have made an earnest effort to give a report on the great book release function to my esteemed viewers. We shall meet with regular Monday posting tomorrow. Till then, may GOD be with you.

First copy being handed over to Sikkil Gurucharan by Rajkumar Bharathy.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ENVIUS THOUGHTS crosses 1,83,000 views.
I am glad to share with you that with the 143rd view at 19.00 hrs today viz Sunday the Second (2nd) December 2018 , total views of the BLOG crossed the  ONE LAKH AND EIGHTY THREE THOUSAND (1,83,000) from more than 210 countries around the world on the 1376th day and 1429th post, thanks to your support and encouragement. Kindly continue

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++