SALUTE TO THE TRICOLOR!

 

Today it is seventy first Indian Independence day. For any Nation THE  most important SYMBOL is its NATIONAL FLAG. It is therefore rightly hoisted on our Republic Day by the President of India and on the Independance day by the Prime Minister at the Center and their counterparts in the State Capitals by the Governor and the Chief Minister  respectively.

In that way today’s ENVIUS Thoughts carry the greatness of our TRICOLOR  in the words of Mahakavi Bharathiyar greatest national , patriotic poet from Tamilnadu’s vision of National Flag and his scintillating  song in Tamil and its translation in English: Bharathi passed away in the year 1921!

In Tamil
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்!

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்! – அதைத்
தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர்!

1.ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம்- அதன்
உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்றே
பாங்கின் எழுதித் திகழும் – செய்ய
பட்டொளி வீசிப் பறந்தது பாரீர் !

2.பட்டுத் துகிலென லாமோ! – அதில்
பாய்ந்து சுழற்றும் பெரும்புயற் காற்று
மட்டு மிகுந்தடித் தாலும் – அதை
மதியாதவ் வுறுதிகொள் மாணிக்கப்படலம்

3.இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால் – அதில்
எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால்
மந்திரம் நடுவுறத் தோன்றும் – அதன்
மாண்பை வகுத்திட வல்லவன் யானோ?

4.கம்பத்தின் கீழ்நிற்றல் காணீர் -எங்கும்
காணரும் வீரர் பெருந்திருக் கூட்டம்
நம்பர்க் குரியர் அவ்வீரர்; -தங்கள்
நல்லுயிர் ஈந்தும் கொடியினைக் காப்பர்.

6.அணியணி யாயவர் நிற்கும் – இந்த
ஆரியர் காட்சியோர் ஆனந்தம் அன்றோ ?
பணிகள் பொருந்திய மார்பும் – விறல்
பைந்திரு வோங்கும்வடிவமும் காணீர்

6.சேர்ந்ததைக் காப்பது காணீர் ! அவர்
சிந்தையின் வீரம் நிரந்தரம் வாழ்க!
தேர்ந்தவர் போற்றும் பரத – நிலத்
தேவி துவஜம் சிறப்புற வாழ்க!
TRANSLITERATION

Thaayin maNikkoti paareer! – adhaith
Thaazndhu paNindhu pukazndhita vaareer!
1. Oangi vaLarndhadoar kambam -adhan
Uchchiyin mael vandhae maatharam enrae
Paangin ezhuthith thikazhum – seyya
PattoLi veesip parandhadhu paareer!

2. Pattuth thugilena laamoa! – adhil
Paayndhu suzhatrum perumputar kaatru
Mattu migundhatith thalum – adahi
Nriyaadhav vuruthikoL maaNikkap padalam

3. Indhiran vajjiram oarpal – adhil
EngaL thurukkar iLampirai oarpaal
Mandhiram naduvurath thoanrum -adhan
MaaNbai vaguththida vallavan yaanoa?

4. Kambaththin keezh nitral kaaNeer – engum
KaaNarun veerar perunthiruk koottam
Nambark kuriyar avveerar; – thangaL
Nalluyir eendhum kodiyinaik kaappar.

5. ANiaNi yaayavar nirkum – indha
Aariyak kaatchiyoar aanandham anroa?
PaNigal porundhiya maarbum – viral
Paindhiru voangum vadivamum kaaNeer.

6. Saerndhadhaik kaappadhu kaaNeer! avar
Sindhaiyin veeram nirandharam vaazhga!
Thaerndhavar poatrum baradha – nilath
Dhaevi dhuvajam sirappura vaazhga!

TRANSLATION IN ENGLISH

Look at the banner of Mother;
Come and humbly adore and extol it.

Tall stands the mast, and from its top
The flag of red silken lustre wafts
With the well printed dazzling words
Declaring “Vandhae maatharam” !

Is it a piece of simple silk? Into it
Blows and twirls a mighty typhoon
Even when it rages excessively
It wafts serene a ruby hallow!

Indhra’s thunder bolt and young crescent
Of our Muslim friends bedeck the flag;
At its middle is Mother’s manthra
Its greatness I can’t describe!

Behold them beneath the mast
An immense throng of peerless warriors
Tried and trusted and brave they are
They may give up their lives, sure not the flag!

Behold the phalanxes! Is not
This noble sight a great joy for ever?
Behold their bedecked breasts and forms
The abode of Divine valour!

They are here to guard the flag; behold this!
May their strong willed bravery last for ever
May the banner of Mother- Bharath
By these adored , flourish in fame for ever!

 

 

One of my good friends a learned scholar from Manipal Shri Vis. Gopal has made a post to a group which I proudly  reproduce with the addition of English

நான் தற்போது குடியிருக்கும் மணிப்பாலில் குடியிருப்பாளர்கள் சங்கத்தின் வேண்டுகோள் எனக்குச் சுதந்திர தினத்தில் கொடியேற்றும் வாய்ப்பைத்தந்தது. கொடியேற்றியவுடன் தேச பக்தி சம்பந்தமாக ஏதாவது பேசச் சொல்லியிருந்தார்கள். வந்தே மாதரம் என்று சமஸ்க்ரிதத்தில் தொடங்குவதால் சம்ஸ்க்ரிதத்திலேயே ஒரு 4 வரிக் கவிதை எழுதிப் படித்துப் பொருள் கூறினேன். அதைத் தாழ்மையுடன் இங்கு இடுகிறேன்.

I had an opportunity to hoist the national flag on an Independence Day in a colny where I reside. After hoisting the flag, they wanted me to speak and as I had to start with Vandhe Maatharam in Sanskrit, i wrote a four line poem in Sanskrit, explained its meaning which I share with you.

हे मातः तव दर्शनं ध्वजमुखात् सर्वे लभन्ते वयं
तत्सद्दर्शन सम्भवात् तव जनाः विस्मृत्य भेदान् स्वकान्
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा भजन्तः सदा
स्थैर्यं यस्य पराक्रमं च सहजं वन्दे त्रिवर्णं ध्वजम् ||
Hae maatha: thava dharsanam dhwajamoolaath sarvae labanthae vayam
Thathsathdharsana sambhavaath thava janaa:  vismruthya  bhaedhaan swakan
Thath samrakshaNa dharmamaeva manasi smruthwaa bhajantha: sadhaa
Sthairyam yasya paraakramam cha sahajam vandhae thrivarNam dhwajam!!
हे मातः        ஹே (பாரத) அன்னையே!  Hey, {Bharatha) Mother
तव दर्शनं     உன்னுடைய தரிசனத்தை  Your darshan
सर्वे वयं        நாங்கள் அனைவரும்  we all
ध्वजमुखात्   (இந்தக்) கொடியின் மூலமே through this Flag itself
लभन्ते         பெறுகிறோம்!  Get.
तत्सद्दर्शन सम्भवात्   அக் (கொடியின்) காட்சி ஏற்படுகையில் When we get that Flag’s darshan
तव जनाः        உன் மக்கள் (யாவரும்) all your children
स्वकान् भेदान् विस्मृत्य  தம்முடைய பேதங்களை மறந்து   Forgetting their differences
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा  அதைக் காக்க வேண்டிய கடமையை   மட்டும் மனத்தில் வைத்து  keeping the duty of protecting in our minds
भजन्तः सदा     ஈடு படுகிறார்கள்! Involve themselves.
यस्य स्थैर्यं पराक्रमं च सहजं  நிலைப்புத்தன்மையும் வீரமும் எதற்குக் கூடப்பிறந்த குணங்களோ  Are Stability and valor born long with
त्रिवर्णं ध्वजम्   (அந்த) மூவண்ணக் கொடியை (That) Tricolor Flag
वन्दे    நான் வணங்குகிறேன்! I pray( salute)

JOURNEY TO FREEDOM Part 20

Velu Nachiyar

Rani Velu Nachiyar, was a queen of Sivaganga estate in 1760-1790. She was the first queen to fight against the British colonial power in India, even long before the famous Rani of Jhansi.

In the long and arduous journey to Indian Freedom
Many places and persons from this holy Indian soil
Played  role very important worthy of remembrance-their toil
For all the times to come -none can erase their fame or spoil!

In the far south of Tamilnadu valiant people
From places deep stood firm fought the British tooth and nail
One such was the valiant lady VELU NACHIYAR -queen
Of Sivaganga, first to fight before Jansi Rani-keen!

Independance day seventy second shortly arrives
On this happy and holy occasion- the patriotic
Citizens of our Motherland India that is Bharath
Offer homage to Velu Nachiyar and her clan as wealth!

JOURNEY TO FREEDOM PART 19

 

Sculpture of Rani Lakshmi Bai, fighting his enemies with his adopted son at back.

indian Independence seventy second arrives soon
Journey to freedom was very long and arduous- like moon
Places and people historic sacrificed all over sure
Deserving praise and prayer on this day a week before pure!

The city of Jhansi-of Rani Lakshmi Bai in U P
A holy place to be worshipped along with  Rani-with pomp
Spark of Sepoy mutiny reached and turned into war aweful
Rani Lakshmi Bai saved her kingdom successfully-powerful!

Betrayers were ever and everywhere- shameless nearby
Rani captured Gwalior with the help of Marathas- but
In the course died during the battle of Gwalior bravely
Referred as  Joan of Arc by the British commanders wisely!

JOURNEY TO FREEDOM PART 17

 

INDIAN NATIONAL FLAG ADOPTION DAY 22nd June 1947 (70 years ago!)

Mahakavi Bharathiyar greatest national , patriotic poet from Tamilnadu’s vision of National Flag and his scintillating  song in Tamil and its translation in English: Bharathi passed away in the year 1921!

In Tamil
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்!

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்! – அதைத்
தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர்!

1.ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம்- அதன்
உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்றே
பாங்கின் எழுதித் திகழும் – செய்ய
பட்டொளி வீசிப் பறந்தது பாரீர் !

2.பட்டுத் துகிலென லாமோ! – அதில்
பாய்ந்து சுழற்றும் பெரும்புயற் காற்று
மட்டு மிகுந்தடித் தாலும் – அதை
மதியாதவ் வுறுதிகொள் மாணிக்கப்படலம்

3.இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால் – அதில்
எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால்
மந்திரம் நடுவுறத் தோன்றும் – அதன்
மாண்பை வகுத்திட வல்லவன் யானோ?

4.கம்பத்தின் கீழ்நிற்றல் காணீர் -எங்கும்
காணரும் வீரர் பெருந்திருக் கூட்டம்
நம்பர்க் குரியர் அவ்வீரர்; -தங்கள்
நல்லுயிர் ஈந்தும் கொடியினைக் காப்பர்.

6.அணியணி யாயவர் நிற்கும் – இந்த
ஆரியர் காட்சியோர் ஆனந்தம் அன்றோ ?
பணிகள் பொருந்திய மார்பும் – விறல்
பைந்திரு வோங்கும்வடிவமும் காணீர்

6.சேர்ந்ததைக் காப்பது காணீர் ! அவர்
சிந்தையின் வீரம் நிரந்தரம் வாழ்க!
தேர்ந்தவர் போற்றும் பரத – நிலத்
தேவி துவஜம் சிறப்புற வாழ்க!
TRANSLITERATION

Thaayin maNikkoti paareer! – adhaith
Thaazndhu paNindhu pukazndhita vaareer!
1. Oangi vaLarndhadoar kambam -adhan
Uchchiyin mael vandhae maatharam enrae
Paangin ezhuthith thikazhum – seyya
PattoLi veesip parandhadhu paareer!

2. Pattuth thugilena laamoa! – adhil
Paayndhu suzhatrum perumputar kaatru
Mattu migundhatith thalum – adahi
Nriyaadhav vuruthikoL maaNikkap padalam

3. Indhiran vajjiram oarpal – adhil
EngaL thurukkar iLampirai oarpaal
Mandhiram naduvurath thoanrum -adhan
MaaNbai vaguththida vallavan yaanoa?

4. Kambaththin keezh nitral kaaNeer – engum
KaaNarun veerar perunthiruk koottam
Nambark kuriyar avveerar; – thangaL
Nalluyir eendhum kodiyinaik kaappar.

5. ANiaNi yaayavar nirkum – indha
Aariyak kaatchiyoar aanandham anroa?
PaNigal porundhiya maarbum – viral
Paindhiru voangum vadivamum kaaNeer.

6. Saerndhadhaik kaappadhu kaaNeer! avar
Sindhaiyin veeram nirandharam vaazhga!
Thaerndhavar poatrum baradha – nilath
Dhaevi dhuvajam sirappura vaazhga!

TRANSLATION IN ENGLISH

Look at the banner of Mother;
Come and humbly adore and extol it.

Tall stands the mast, and from its top
The flag of red silken lustre wafts
With the well printed dazzling words
Declaring “Vandhae maatharam” !

Is it a piece of simple silk? Into it
Blows and twirls a mighty typhoon
Even when it rages excessively
It wafts serene a ruby hallow!

Indhra’s thunder bolt and young crescent
Of our Muslim friends bedeck the flag;
At its middle is Mother’s manthra
Its greatness I can’t describe!

Behold them beneath the mast
An immense throng of peerless warriors
Tried and trusted and brave they are
They may give up their lives, sure not the flag!

Behold the phalanxes! Is not
This noble sight a great joy for ever?
Behold their bedecked breasts and forms
The abode of Divine valour!

They are here to guard the flag; behold this!
May their strong willed bravery last for ever
May the banner of Mother- Bharath
By these adored , flourish in fame for ever!

 

 

SARDAR PATEL DAY 15/12/2016.

 

Image result for Sardar Patel Day 15th December                                      The strong iron man of India Sardar Patel

Crores and crores are born on earth – born, live and die unsung and unwept
Live signifying nothing to the society- at times burden too-inept
It is the beauty of the creation of the Lord Almighty
But even an ant has a purpose for its birth and life- mightily!

Motherland- India that is Bharath- has many to its pride
Nation as a whole ever proud of and remain grateful as a tide
One such great and noble son of Bharathamatha is Sardar Patel
A Barrister of India, a statesman par excellent real!

A responsible leader of Indian National Congress
A genuine freedom fighter, founding father of the Republic
Chief architect of integrated united India sure
We bow our head on his birth day today with all ourheart -pure!

Image result for Sardar Patel Day 15th December

RAJAJI’S BIRTH DAY IS TOMORROW 9/12.

In the middle with dark glasses and walking stick speaking to Nehruji is Rajaji. 

India that is Bharath has given birth to stalwarts several
Who by their nobility and knowledge, dedication in total
And devotion have served the people and country enormously sure
The Nation to be ever proud of as their intentions was pure!

Under the great Father of the Nation, millions of people
Irrespective of caste and creed, language and religion with scruple
Won the war of independence-in a non violent manner
To the great delight of the world all over without any scanner!

One such great leader was Chakravarthi Rajagopalachari
From the far South Tamilnadu- acclaimed as Chanakya-
Governor General of India he was and guided the destiny
A superb scholar, speaker and writer whose birth day is tomorrow!

Dr. Ambedkar Day

Many stalwarts under the leadership of Father of Our Nation
Through non-violent means got my India- Bharath freed with passion
From the British and made India free and biggest democracy
Sacrificing all in their personal lives for life for the country!

Great indeed is freeing the nation from the strong British foreign yoke
Greater indeed is keeping the free country on sound footing -a coke!
Many noble and patriotic souls worked together to make us great
Nehru, Patel, Rajaji, Ambedkar, T T K and scores-delight!

Baba Saheb contributed a lot for drafting the Constitution
Ambedkar’s role in giving a status to the oppressed and depressed
Was tremendous indeed -a great social reformer in his own right
His day is today and the Nation salutes him for what all he did straight!