SALUTE TO THE TRICOLOR!

 

Today it is seventy first Indian Independence day. For any Nation THE  most important SYMBOL is its NATIONAL FLAG. It is therefore rightly hoisted on our Republic Day by the President of India and on the Independance day by the Prime Minister at the Center and their counterparts in the State Capitals by the Governor and the Chief Minister  respectively.

In that way today’s ENVIUS Thoughts carry the greatness of our TRICOLOR  in the words of Mahakavi Bharathiyar greatest national , patriotic poet from Tamilnadu’s vision of National Flag and his scintillating  song in Tamil and its translation in English: Bharathi passed away in the year 1921!

In Tamil
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்!

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்! – அதைத்
தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர்!

1.ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம்- அதன்
உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்றே
பாங்கின் எழுதித் திகழும் – செய்ய
பட்டொளி வீசிப் பறந்தது பாரீர் !

2.பட்டுத் துகிலென லாமோ! – அதில்
பாய்ந்து சுழற்றும் பெரும்புயற் காற்று
மட்டு மிகுந்தடித் தாலும் – அதை
மதியாதவ் வுறுதிகொள் மாணிக்கப்படலம்

3.இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால் – அதில்
எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால்
மந்திரம் நடுவுறத் தோன்றும் – அதன்
மாண்பை வகுத்திட வல்லவன் யானோ?

4.கம்பத்தின் கீழ்நிற்றல் காணீர் -எங்கும்
காணரும் வீரர் பெருந்திருக் கூட்டம்
நம்பர்க் குரியர் அவ்வீரர்; -தங்கள்
நல்லுயிர் ஈந்தும் கொடியினைக் காப்பர்.

6.அணியணி யாயவர் நிற்கும் – இந்த
ஆரியர் காட்சியோர் ஆனந்தம் அன்றோ ?
பணிகள் பொருந்திய மார்பும் – விறல்
பைந்திரு வோங்கும்வடிவமும் காணீர்

6.சேர்ந்ததைக் காப்பது காணீர் ! அவர்
சிந்தையின் வீரம் நிரந்தரம் வாழ்க!
தேர்ந்தவர் போற்றும் பரத – நிலத்
தேவி துவஜம் சிறப்புற வாழ்க!
TRANSLITERATION

Thaayin maNikkoti paareer! – adhaith
Thaazndhu paNindhu pukazndhita vaareer!
1. Oangi vaLarndhadoar kambam -adhan
Uchchiyin mael vandhae maatharam enrae
Paangin ezhuthith thikazhum – seyya
PattoLi veesip parandhadhu paareer!

2. Pattuth thugilena laamoa! – adhil
Paayndhu suzhatrum perumputar kaatru
Mattu migundhatith thalum – adahi
Nriyaadhav vuruthikoL maaNikkap padalam

3. Indhiran vajjiram oarpal – adhil
EngaL thurukkar iLampirai oarpaal
Mandhiram naduvurath thoanrum -adhan
MaaNbai vaguththida vallavan yaanoa?

4. Kambaththin keezh nitral kaaNeer – engum
KaaNarun veerar perunthiruk koottam
Nambark kuriyar avveerar; – thangaL
Nalluyir eendhum kodiyinaik kaappar.

5. ANiaNi yaayavar nirkum – indha
Aariyak kaatchiyoar aanandham anroa?
PaNigal porundhiya maarbum – viral
Paindhiru voangum vadivamum kaaNeer.

6. Saerndhadhaik kaappadhu kaaNeer! avar
Sindhaiyin veeram nirandharam vaazhga!
Thaerndhavar poatrum baradha – nilath
Dhaevi dhuvajam sirappura vaazhga!

TRANSLATION IN ENGLISH

Look at the banner of Mother;
Come and humbly adore and extol it.

Tall stands the mast, and from its top
The flag of red silken lustre wafts
With the well printed dazzling words
Declaring “Vandhae maatharam” !

Is it a piece of simple silk? Into it
Blows and twirls a mighty typhoon
Even when it rages excessively
It wafts serene a ruby hallow!

Indhra’s thunder bolt and young crescent
Of our Muslim friends bedeck the flag;
At its middle is Mother’s manthra
Its greatness I can’t describe!

Behold them beneath the mast
An immense throng of peerless warriors
Tried and trusted and brave they are
They may give up their lives, sure not the flag!

Behold the phalanxes! Is not
This noble sight a great joy for ever?
Behold their bedecked breasts and forms
The abode of Divine valour!

They are here to guard the flag; behold this!
May their strong willed bravery last for ever
May the banner of Mother- Bharath
By these adored , flourish in fame for ever!

 

 

One of my good friends a learned scholar from Manipal Shri Vis. Gopal has made a post to a group which I proudly  reproduce with the addition of English

நான் தற்போது குடியிருக்கும் மணிப்பாலில் குடியிருப்பாளர்கள் சங்கத்தின் வேண்டுகோள் எனக்குச் சுதந்திர தினத்தில் கொடியேற்றும் வாய்ப்பைத்தந்தது. கொடியேற்றியவுடன் தேச பக்தி சம்பந்தமாக ஏதாவது பேசச் சொல்லியிருந்தார்கள். வந்தே மாதரம் என்று சமஸ்க்ரிதத்தில் தொடங்குவதால் சம்ஸ்க்ரிதத்திலேயே ஒரு 4 வரிக் கவிதை எழுதிப் படித்துப் பொருள் கூறினேன். அதைத் தாழ்மையுடன் இங்கு இடுகிறேன்.

I had an opportunity to hoist the national flag on an Independence Day in a colny where I reside. After hoisting the flag, they wanted me to speak and as I had to start with Vandhe Maatharam in Sanskrit, i wrote a four line poem in Sanskrit, explained its meaning which I share with you.

हे मातः तव दर्शनं ध्वजमुखात् सर्वे लभन्ते वयं
तत्सद्दर्शन सम्भवात् तव जनाः विस्मृत्य भेदान् स्वकान्
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा भजन्तः सदा
स्थैर्यं यस्य पराक्रमं च सहजं वन्दे त्रिवर्णं ध्वजम् ||
Hae maatha: thava dharsanam dhwajamoolaath sarvae labanthae vayam
Thathsathdharsana sambhavaath thava janaa:  vismruthya  bhaedhaan swakan
Thath samrakshaNa dharmamaeva manasi smruthwaa bhajantha: sadhaa
Sthairyam yasya paraakramam cha sahajam vandhae thrivarNam dhwajam!!
हे मातः        ஹே (பாரத) அன்னையே!  Hey, {Bharatha) Mother
तव दर्शनं     உன்னுடைய தரிசனத்தை  Your darshan
सर्वे वयं        நாங்கள் அனைவரும்  we all
ध्वजमुखात्   (இந்தக்) கொடியின் மூலமே through this Flag itself
लभन्ते         பெறுகிறோம்!  Get.
तत्सद्दर्शन सम्भवात्   அக் (கொடியின்) காட்சி ஏற்படுகையில் When we get that Flag’s darshan
तव जनाः        உன் மக்கள் (யாவரும்) all your children
स्वकान् भेदान् विस्मृत्य  தம்முடைய பேதங்களை மறந்து   Forgetting their differences
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा  அதைக் காக்க வேண்டிய கடமையை   மட்டும் மனத்தில் வைத்து  keeping the duty of protecting in our minds
भजन्तः सदा     ஈடு படுகிறார்கள்! Involve themselves.
यस्य स्थैर्यं पराक्रमं च सहजं  நிலைப்புத்தன்மையும் வீரமும் எதற்குக் கூடப்பிறந்த குணங்களோ  Are Stability and valor born long with
त्रिवर्णं ध्वजम्   (அந்த) மூவண்ணக் கொடியை (That) Tricolor Flag
वन्दे    நான் வணங்குகிறேன்! I pray( salute)

JOURNEY TO FREEDOM Part 20

Velu Nachiyar

Rani Velu Nachiyar, was a queen of Sivaganga estate in 1760-1790. She was the first queen to fight against the British colonial power in India, even long before the famous Rani of Jhansi.

In the long and arduous journey to Indian Freedom
Many places and persons from this holy Indian soil
Played  role very important worthy of remembrance-their toil
For all the times to come -none can erase their fame or spoil!

In the far south of Tamilnadu valiant people
From places deep stood firm fought the British tooth and nail
One such was the valiant lady VELU NACHIYAR -queen
Of Sivaganga, first to fight before Jansi Rani-keen!

Independance day seventy second shortly arrives
On this happy and holy occasion- the patriotic
Citizens of our Motherland India that is Bharath
Offer homage to Velu Nachiyar and her clan as wealth!

NATIONAL HANDLOOM DAY 7/8/17.

 

Nation’s destiny is firmly fixed to the handloom artisans
Indeed was the view of the Father of the Nation – not partisan
Mechanization cannot engage all in the country he felt
Lo! His thoughts are sent to the winds and got in thin air melt!

Nation to search, unfortunate, for handloom artists and their art
Today is National Handloom day –to think, focus at least part
The dying art to be enlivened by the art loving public
Let us honestly do for sustaining our culture fantastic!

Guwahati to host today for the North-Eastern States so great
Great and invaluable art, artisans spread in every part
Let every citizen make efforts to uphold the dignity
On this day holy- and ensure their survival   for eternity!

PEACE NEED OF THE WORLD FOR EVER!

 

 

August 06-Hiroshima Peace Memorial Ceremony

Propogation of peace is universal; social, religious, academic, political – all platforms are used to talk about the need for universal peace! “Peace within” and “peace without” is the refrain of all religions all over the world. Hinduism ends all its vedic verses with the words “OM Shanthi, OM Shanthi, OM Shanthi:”-that is “PEACE, PEACE, PEACE.”
There have been apostles of PEACE from time to time Jesus Christ, Goutama Budhdha, Mahaveer, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Vinoba Bhave ……………………………………………………………

While THOUGHT and TALK of PEACE go on eternally, fierce battles and wicked wars were and are witnessed in succession!
Whenever we think of the word “PEACE” automatically our mind goes to the word “WAR” and we are reminded of Leo Tolstoy’s monumental write “War and Peace” and a review reads as:
“War and Peace by Leo Tolstoy,
Tolstoy’s epic masterpiece intertwines the lives of private and public individuals during the time of the Napoleonic wars and the French invasion of Russia. The fortunes of the Rostovs and the Bolkonskys, of Pierre, Natasha, and Andrei, are intimately connected with the national history that is played out in parallel with their lives. Balls and soirees alternate with councils of war and the machinations of statesmen and generals, scenes of violent battles with everyday human passions in a work whose extraordinary imaginative power has never been surpassed.

The prodigious cast of characters seems to act and move as if connected by threads of destiny as the novel relentlessly questions ideas of free will, fate, and providence. Yet Tolstoy’s portrayal of marital relations and scenes of domesticity is as truthful and poignant as the grand themes that underlie them.”

Incidentally some more information on War and Peace:

War and Peace is a novel by the Russian author Leo Tolstoy, which is regarded as a central work of world literature and one of Tolstoy’s finest literary achievements.
The novel chronicles the history of the French invasion of Russia and the impact of the Napoleonic era on Tsarist society through the stories of five Russian aristocratic families. Portions of an earlier version, titled The Year 1805, were serialized in The Russian Messenger from 1865 to 1867. The novel was first published in its entirety in 1869.
Tolstoy said War and Peace is “not a novel, even less is it a poem, and still less a historical chronicle”. Large sections, especially the later chapters, are a philosophical discussion rather than narrative. Tolstoy also said that the best Russian literature does not conform to standards and hence hesitated to call War and Peace a novel. Instead, he regarded Anna Karenina as his first true novel. The Encyclopædia Britannica states: “It can be argued that no single English novel attains the universality of the Russian writer Leo Tolstoy’s War and Peace”.
So much of prologue- for this Sunday story in Envius Thoughts in https://nvsr.wordpress.com is today is to think about the day HIROSHIMA PEACE MEMORIAL CEREMONY in Japan. It was on 6th August in 1945- seventy two years ago-that US dropped Atomic Bomb (little Boy) on Hiroshima.

Hiroshima Peace Memorial Ceremony is an annual Japanese vigil.
Every August 6, “A-Bomb Day”, the city of Hiroshima holds the Peace Memorial Ceremony to console the victims of the atomic bombs and to pray for the realization of lasting world peace. The ceremony is held in front of the Memorial Cenotaph in the Hiroshima Peace Memorial Park. Participants include the families of the deceased and people from all over the world. This traditional ceremony began in 1947 by the then Hiroshima Mayor Shinzo Hamai.

Normally the program of the ceremony is like this:

Satsuki Eda (President of the House of Councillors), Yōhei Kōno(President of the House of Representatives) and Yasuo Fukuda (Prime Minister) offered a silent prayer (August 6, 2008)
Dedication of Water (by the citizen representatives of Hiroshima), accompanied (since 1975) by the music “Prayer Music No. 1: Dirge” by Hibakusha composer Masaru Kawasaki
Opening
Dedication of the Register of the Names of the Fallen Atomic Bomb Victims
Address
Dedication of flowers
Silent Prayer and Peace Bell (for one minute from 8:15am)
The bell is rung by one representative of bereaved families and one representative of children
Peace Declaration (by Mayor of Hiroshima)
Release of Doves
Commitment to Peace (by Children’s representatives)
Addresses (by Prime Minister of Japan and other visitors)
Hiroshima Peace Song, with music by Minoru Yamamoto and lyrics by Yoshio Shigezono
• Closing

The day is observed in several other countries also in a way befitting the occasion.

To think of a war today in 2017, when so many countries proclainng “Nuclear power for peaceful purposese” but are in possession of nuclear weapons- covertly or overtly- none can be definite about the outcome.
The neutral nations like ours –have to play a very important role in this matter as one of the largest democracies of the world commanding respect because of our values and past history down the Father of The Nation one of the greatest apostles of peace.

In the scheme of the Omnipotent Almighty
Who created the Universe- peace and harmony
For the benefit of all living beings in the world;
Man in his need and greed resorts to violence bold!

In the name of Science and development, becomes Master
Resulting in the need for observing a day- faster:
Hiroshima peace Memorial Day is today
Let us focus and work for peace and poise ceaselessly!

 

Release of Doves

 

INDIAN PERIODICAL

The Editor of the E magazine informs as:

Your submission has been posted in our latest issue, twitter and Facebook page. Check links below.

http://indianperiodical.com/

http://indianperiodical.com/2016/09/list-of-contents/

https://www.facebook.com/IndianPeriodicalmagazine

https://twitter.com/IndPeriodical

Regards

Siddharth

Kindly click the second link CONTENTS , select and read Mahakavi NBharathiyar’s “I” and make your kind comment on the space provided thereunder to enable other readers the benefit pf your thoughts. Thanks.

N V Subbaraman

JOURNEY TO FREEDOM PART 17

 

INDIAN NATIONAL FLAG ADOPTION DAY 22nd June 1947 (70 years ago!)

Mahakavi Bharathiyar greatest national , patriotic poet from Tamilnadu’s vision of National Flag and his scintillating  song in Tamil and its translation in English: Bharathi passed away in the year 1921!

In Tamil
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்!

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்! – அதைத்
தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர்!

1.ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம்- அதன்
உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்றே
பாங்கின் எழுதித் திகழும் – செய்ய
பட்டொளி வீசிப் பறந்தது பாரீர் !

2.பட்டுத் துகிலென லாமோ! – அதில்
பாய்ந்து சுழற்றும் பெரும்புயற் காற்று
மட்டு மிகுந்தடித் தாலும் – அதை
மதியாதவ் வுறுதிகொள் மாணிக்கப்படலம்

3.இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால் – அதில்
எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால்
மந்திரம் நடுவுறத் தோன்றும் – அதன்
மாண்பை வகுத்திட வல்லவன் யானோ?

4.கம்பத்தின் கீழ்நிற்றல் காணீர் -எங்கும்
காணரும் வீரர் பெருந்திருக் கூட்டம்
நம்பர்க் குரியர் அவ்வீரர்; -தங்கள்
நல்லுயிர் ஈந்தும் கொடியினைக் காப்பர்.

6.அணியணி யாயவர் நிற்கும் – இந்த
ஆரியர் காட்சியோர் ஆனந்தம் அன்றோ ?
பணிகள் பொருந்திய மார்பும் – விறல்
பைந்திரு வோங்கும்வடிவமும் காணீர்

6.சேர்ந்ததைக் காப்பது காணீர் ! அவர்
சிந்தையின் வீரம் நிரந்தரம் வாழ்க!
தேர்ந்தவர் போற்றும் பரத – நிலத்
தேவி துவஜம் சிறப்புற வாழ்க!
TRANSLITERATION

Thaayin maNikkoti paareer! – adhaith
Thaazndhu paNindhu pukazndhita vaareer!
1. Oangi vaLarndhadoar kambam -adhan
Uchchiyin mael vandhae maatharam enrae
Paangin ezhuthith thikazhum – seyya
PattoLi veesip parandhadhu paareer!

2. Pattuth thugilena laamoa! – adhil
Paayndhu suzhatrum perumputar kaatru
Mattu migundhatith thalum – adahi
Nriyaadhav vuruthikoL maaNikkap padalam

3. Indhiran vajjiram oarpal – adhil
EngaL thurukkar iLampirai oarpaal
Mandhiram naduvurath thoanrum -adhan
MaaNbai vaguththida vallavan yaanoa?

4. Kambaththin keezh nitral kaaNeer – engum
KaaNarun veerar perunthiruk koottam
Nambark kuriyar avveerar; – thangaL
Nalluyir eendhum kodiyinaik kaappar.

5. ANiaNi yaayavar nirkum – indha
Aariyak kaatchiyoar aanandham anroa?
PaNigal porundhiya maarbum – viral
Paindhiru voangum vadivamum kaaNeer.

6. Saerndhadhaik kaappadhu kaaNeer! avar
Sindhaiyin veeram nirandharam vaazhga!
Thaerndhavar poatrum baradha – nilath
Dhaevi dhuvajam sirappura vaazhga!

TRANSLATION IN ENGLISH

Look at the banner of Mother;
Come and humbly adore and extol it.

Tall stands the mast, and from its top
The flag of red silken lustre wafts
With the well printed dazzling words
Declaring “Vandhae maatharam” !

Is it a piece of simple silk? Into it
Blows and twirls a mighty typhoon
Even when it rages excessively
It wafts serene a ruby hallow!

Indhra’s thunder bolt and young crescent
Of our Muslim friends bedeck the flag;
At its middle is Mother’s manthra
Its greatness I can’t describe!

Behold them beneath the mast
An immense throng of peerless warriors
Tried and trusted and brave they are
They may give up their lives, sure not the flag!

Behold the phalanxes! Is not
This noble sight a great joy for ever?
Behold their bedecked breasts and forms
The abode of Divine valour!

They are here to guard the flag; behold this!
May their strong willed bravery last for ever
May the banner of Mother- Bharath
By these adored , flourish in fame for ever!

 

 

JOURNEY TO FREEDOM Part 16

 

 

India that is Bharath- my holy Motherland
Produced noble souls many in this great wonderland
Who sacrificed their all in their journey to freedom
Great Father of our Nation   restored their nice kingdom!

Mangal Pandey was one such Indian Freedom Fighter
Born on this day in eighteen twenty seven- greater
Than many of his clan- born in Uttar Pradesh nice
Took part in the Great Revolt of Eighteen Fifty Seven !

Served as a sepoy in the thirty fourth regiment
Of the Bengal Native Infantry of the British
Pandey played vital role in the journey to Freedom
We salute him on this holy day with all respect!

 

 

“ENVIUS THOUGHTS” CROSSES 98000 VIEWS

I am glad to share with you that with the 34th view at 05.55 hours today viz Wednesday  the 19th July 2017, total views of ENVIUS THOUGHTS  crossed NINETY EIGHT  THOUSAND (98000) on the 852nd day and 917th post from more than 210 countries around the world, thanks to your support and encouragement. Kindly continue. Thanks aplenty.

JOURNEY TO FREEDOM PART 15

Kamaraj with Mahatma Gandhi

 

July 15 Kamarajar Birth day 1903

A noble soul was born with humble beginning and means
In the down South a place called Virudhunagar-in teens
Joined the journey towards Indian freedom with verve
And enthusiasm drawn by Gandhian ideals to serve!

Born on this holy day years hundred and fourteen ago
Proved education not needed to rule and mind alone
Well trained and controlled can do wonders-king maker he was
Could influence the society and the nation in great measure!

In the course of his journey enjoyed imprisonment
A simple Chief Minister he was moved in a rickshaw
From Railway station to home, provided mid day meals
Free uniform and education to the poor and needy-to heal!