KRISHNA JANMASHTAMI TODAY.

 

 

In the Hindu calendar to day is one of the most imporatand holy days. Lord Krishna- very significant God in the Hindu pantheon is believed to have taken his avathar on this day. Toda’s ENVIUS THOUGHTS carries Mahakavi Nharathiyar’s- a great devotee of Kannan- Lord Krishna-   poem titled KANNAN PIRANTHAAN” (Krishna was born) in original Tamil, transliteration and translation in English.

Original in tamil

கண்ணன் பிறப்பு
கண்ணன் பிறந்தான் – எங்கள்
கண்ணன் பிறந்தான் – இந்தக்
காற்றதையெட்டுத் திசையிலுங் கூறிடும்

திண்ண முடையான் – மணி
வண்ண முடையான் – உயர்
தேவர் தலைவன் புவிமிசைத் தோன்றினன்
பண்ணை யிசைப்பீர் – நெஞ்சிற்
புண்ணை யொழிப்பீர் – இந்தப்
பாரினிலே துயர் நீங்கிடும் என்றிதை
எண்ணிடைக் கொள்வீர் –  நன்கு
கண்ணை விழிப்பீர் – இனி
ஏதுங்குறைவில்லை; வேதம் துணையுண்டு (கண்) 1

அக்கினி வந்தான் – அவன்
திக்கை வளைத்தான் – புவி
kaரிருட் பொய்மைக் கலியை மடித்தனன்.

துக்கங் கெடுத்தான் – சுரர்
ஒக்கலும் வந்தார் – சுடர்ச்
சூரியன், இந்திரன், வாயு, மருத்துக்கள்;
மிக்க திரளாய் – சுரர்
இக்கணந் தன்னில் –இங்கு
மேவி நிறைந்தனர் பாவி யசுர்ர்கள்
பொக்கென வீழ்ந்தார் – உயிர்
கக்கி முடித்தார் – கடல்
போல ஒலிக்குது வேதம் புவிமிசை  (கண்)  (2)

சங்கரன் வந்தான்; -இங்கு
மங்கல மென்றான் – நல்ல
சந்திரன் வந்தின் நமுதைப் பொழிந்தனன்;
பங்க மொன் றில்லை – ஒளி
மங்குவதில்லை; – இந்தப்
பாரின்கண் முன்பு வானத்தினிலே நின்று,
கங்கையும் வந்தாள் – கலை
மங்கையும் வந்தாள்; – இன்பக்
காளி பராசக்தி அன்புடனெய்தினள்;
செங்கம லத்தாள் – எழில்
பொங்கு முகத்தாள் – திஉருத்
தேவியும் வந்து சிறப்புற நின்றனள்.  (கண்) 3 .

TRANSLITERATION

KaNNan pirandhaan – engaL
KaNNan pirandhaan – indhak
Kaatradhaiyettuth  thisaiyilung kooridum
ThiNNamudaiyaan – maNi
VaNNa mudaiyaan – uyar
Dhaevar thalaivan puvimisaith thoanrinan
PaNNai yisaippeer – nenjil
PuNNai ozhippeer – indhap
Paarinilae thuyar neengidum enridhai
ENNidaik koLveer –nangu
KaNNai vizhippeer – ini
Aedhung kuraivillai; vaedham thuNaiyuNdu  (KaN) 1

Akkini vandhaan – avan
Thikkai vaLaiththaan – puvi
Yaarirut poymaik kaliyai madiththanan
Thukkang keduththaan –surar
kkalum vandhaar – sudarch
Sooriyan, Indhiran, vaayu, maruththukkaL;
Mikka thiraLaay  -surar
IkkaNan thannil – ingu
Maevi niraindhanar paavi yasurargaL
Pokkena  veezhndhaar – uyir
Kakki mudiththaar – kadal
Poala plikkudhu vaedham puvimisai  (KaN)            (2)

Sankaran vandhaan; – ingu
Mangala menraan – nalla
Chandhiran vandhin namudhaip pozhindhanan;
Banga mon rillai  – oLi
Manguvadhillai  – indhap
paarinkaN munbu vaanaththilae ninru,
Gangaiyum vandhaaL – kalai
Mangaiyum vandhaaL; – inbak
KaaLi parasakthi anbuda neydhinaL;
Sengama laththaaL – ezhil
Pongu mugaththaaL –thiruth
Dhaeviyum vandhu sirappura ninranaL.  (KaN)        (3)

TRANSLATION

1 Kannan is born
Our dear Kannan is born!
Proclaims the wind in directions eight
The solvent great   is He
The one who is gem-hued
The Celestial Lord
Yes, He is born on earth.
Sing hymns and solemn strain
Get cured of  your heart sores
Know this world will be
Rid of all  its sorrows sure
Open your eyes fully wide
No more shall flaw mar us
Vedas are sure to help nd guide.
Came Lord Fire encircling
All the points cardinal
And routed Kali vile
The false earth possessing murk:
Misery did He quell
Came all the Lords of Sky
Dazling Sun, Indra
Vayu and Maruts too.
This moment gathered all
Devas in throngs good many
WEho stood wholly fulfilled
Down-fell sinner demons
Puking out their dear lives.
Over earth resound Vedas
Like ocean’s roar great!
Cane Sankara and said:
“Let there be bliss on earth”
Moon came and with light
Nectareanm bathed good earth
Nought of blemish shall be
And no more will light pale
To the witnessing earth
From Heaven is born Kannan.

Kannan is born
Our dear Kannan is born.
Ganga cane; the Goddess
Of arts also; Kali
Mother delightful, arrived
In grace abounding
Lakshmi- the bright faced beauty
Came and stood majestic.
Kannan is born
Our KaNNan is born!

Hearty Krishna Janmashtami greetings!

August 06- International Friendship Day!

 

Friend in need is a friend indeed – a saying goes
Your friends will see you in your prosperity
You will see your friend in your adversity
Understanding each other is indeed friendship

Friendship is not mere smile on face
Friendship is the smiling heart’s embrace!
Friendship hastens help in mishaps
Like hands picking up the dress that slips!

Not to laugh is friendship made
But to hit when faults exceed!
International Friendship Day is sixth August
Let us promote in a manner quite august!

 

.

August 06- International Forgiveness Day !

To punish is human to forgive is Divine
To forget is human to forgive is Divine
To say yes to punishment is human unfair
To say no to punishment is Divine –quite fair!

Forgiveness is giving up resentment and anger
Forgiving is granting free pardon to the wrong doer!
August sixth –first Sunday of each august August
International Forgiveness day is robust!

“Love all and serve all” paves path for forgiveness pure
“Help ever, hurt never” spreads red carpet quite sure
Let us take to the path Divine, forget and forgive
Lord Almighty in all HIS compassion, takes to Heaven!

 

SAINT ALPHONSA FEAST DAY-28th JULY

Image may contain: 1 person, text

Kerala born little girl named Anna chosen by Jesus
To carry HIS sufferings right from her childhood precious!
She became Saint Alphonso -lived hardly years thirty five
A symbol of carrying the sufferings of her supposed spouse.

She wrote in her spiritual diary:
“I do not wish to act or speak according to my inclinations.
Every time I fail, I will do penance…
I want to be careful never to reject anyone.
I will only speak sweet words to others.
I want to control my eyes with rigour.
I will ask pardon of the Lord for every little failure
And I will atone for it through penance.
No matter what my sufferings may be, I will never complain
And if I have to undergo any humiliation,
I will seek refuge in the Sacred Heart of Jesus”.

Yes, she is in the Sacred Heart of Jesus blessing all
An Indian born great Saint- taking care of all standing tall
Today is HER feast day- let us take care of the poor and feed
Show our concern for the world on this holy day- a great need!

 

SUCCESS in THY HANDS!

 

By opening our eyes
We see the great bright world
By facing bold
We solve our problems straight
Ready to change
We enjoy the changing world around
Laying foundation
Working hard projects completed.
Day dream and working on it
Goal is easily reached.
By wishful thinking and wise action
Wishes are made into realities.
Sure success is on thy hands
Through our efforts and His grace!
Realize reality, respond to needs
Taste success with peace and poise!

POETRY AND POETS- UNIVERSAL!

I very strongly hold with several thousand that Poets are the Ambassadors of Peace and beyond region and religion, language and sex! Poetry of any genre preaches peace and harmony, joy and happiness, friendship and camaraderie to all those who have an innate love for this world of literature. Poetry gives birth to music which is Divine. Even the trees and plants enjoy music as birds and animals and grow as scientifically proved!
Poets of all ages and nations all over the world have the same frame of mind, views and style, expression and experiences!
Here is a small account that triggered this Sunday Story in ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com.
My esteemed viewers are well aware of one of the tallest Tamil Poet- a great nationalist, a tireless patriot who galvanized the society through his poetry – patriotic, religious, social, revolutionary, literary and so on.I have given quite a few of his in the Blog with the original in Tamil, Transliteration and Translation in English and comments in English for the benefit of my great viewers from more than 210 countries of the globe.
Since July 2016 a very popular and nice online Magazine “INDIAN PERIODICAL” has been publishing my articles every week regularly and every article has hundreds of viewers’ and views.

On 8th July the following article was published and it was sent by me to all my poet friends across the globe.
Mahakavi Bharathiyar-“Address to the Lord Yama”
July 8, 2017 5:09 pm•2 comments Views: 182
By N.V. Subbaraman from Chennai, India
The great patriotic, national poet Mahakavi Subrahmanya Bharathiyar had unbounded patriotism, abundant love for freedom political and more, love for the languages-he was a master of eighteen languages which is not an exaggeration- love for the people and their tradition and culture, infectious ‘optimism’ and fearlessness.
In this issue, we see his beautiful poem on –“Address to the Lord Yama”.
In the Hindu pantheon Lord Yama is the God of Death. He knows when to take away the life of a person born on earth and he does his duty meticulously!
Original in Tamil:
காலனுக்கு உரைத்தல்
பல்லவி
காலா! உனைநான் சிறு புல்லென மதிக்கிறேன்; என்றன்
காலருகே வாடா! சற்றே உனை மிதிக்கிறேன் – அட (காலா)
சரணங்கள்
1. வேலாயுத விருதினைமனதிற் பதிக்கிறேன் – நல்ல
வேதாந்த முரைத்த ஞானியர் தமை யெண்ணித் துதிக்கிறேன்-ஆதி
மூலா வென்று யானையைக் காக்கவே – நின்றன்
முதலைக்கு நேர்ந்ததை மறந்தாயோ கெட்ட மூடனே?-அட(காலா)
2. ஆலாலமுண்டவனடி காணென்ற மார்க்கண்டன் – தன
தாவி கவரப்போய் நீ பட்டபாட்டினை அறிகுவன் – இங்கு
நாலாயிரம் காதம் விட்டகல்! உனைவிதிக்கிறேன் –ஹரி
நாராயண னாகநின் முன்னே உதிக்கிறேன் – அட (காலா)
Transliteration
KALANUKKU URAITHTHAL
Pallavi
Kaalaa! Unainaan sirupullena mathikkiraen-endran
Kaalarugae vaadaa! Satrae unai mithikkiraen-ada(kaalaa)
SaraNangaL
1. Vaelaayudha virudhinai manadhir padhikkiraen-nalla
Vaedhaantha muraiththa njaaniyar thamai yeNNIth thudhikkiraen – adhi
Moolaa venru kadhariya yaanaiyaik kaakkavae –ninran
Mudhalaikku naerndhadhai marandhaayoa letta moodanae? – ada (kaalaa)
2. Aalaala mundavanadi saraNenra maarkaNdan – thana
Dhaavi kavarappoay nee patta paattinai ariguvaen – ingu
Naalaayiram kaadham viitagal! Unai vidhikkiraen – hari
NaaraayaNa naaganin munnae udhikkiraen – ada (kaalaa)

TRANSLATION
Yamaa! I treat you as a trivial grass-
Come near my feet! I shall simply stamp you ! Yah (Yamaa)
Taken I to my heart the award of the Lord
Pray to the saints of yore who gave me sermons –
To save the elephant that cried “oh, my great God”
Do you forget fool Yamaa what happened to your crocodile- yah, (Yamaa)

MarkaNda- who surrendered to the Lord Shiva who gulped Poi
Whose life you wanted to take- your suffering and humiliation
I am aware of- here
Get away four thousand miles! I order you-
I appear before you as Hari Narayana- yah (Yamaa)
Comment:
This is one of the most beautiful poems of Mahakavi Bharathiyar who chose to challenge the God of Death- YAMA in Hindu pantheon. It is believed by the people that Lord Yama is very powerful. Bharathiyar in this poem describes two mythological beliefs and says that all powerful Yamaa could not succeed on the basis of which the poet challenges Yamaa to come near him and he will simply stamp him under his feet! He also orders Yamaa to go four thousand miles away!!
One incident is Yamaa’s decision to take away the life of an elephant by making a crocodile to drag the elephant into deep water and kill. When the elephant called Lord Vishnu, Yamaa through the crocodile could do no harm to the devoted elephant and had to quit his attempt!
Again when Lord Yamaa wanted to take away the life of a strong devotee of Shiva much against his own father’s advice to pray only Lord Vishnu, Lord Shiva protected Markandeya and Yamaa could do nothing!
Quoting these two mythological happenings, Bharathiyar challenges Yamaa to come near him and he will simply make him to pulp by the poet’s feet! What a lovely theme, content and presentation!
On seeing this,
One of the distinguished Israeli Poets Dr.Hayim Abramson (Ph.D and M A) living in Bet EI, Israel responded as below. He teaches at the Israeli Center, Jerusalem and in other settings too. He writes poetry in Hebrew, English and Spanish. He can be reached by Phone 02 9975 433 and Email: hayimphd@netvision.net.il

Hayim Abramson
Dear Honorable M. Subbaraman NV:
I read the poem. It is interesting how from different cultures we can have such common themes.
In this case defying death.
I have one comfort which is this:

Our God is infinite.
He extends across and beyond time.
He knows all.
Therefore he knows we existed
and what we did.
Long after we have been forgotten.

Subbaraman NV
to Hayim
Thanks for your scholarly response.
N v Subbaraman

Hayim Abramson
to me

The system would not let me post this revised poem.
Perhaps you want to post it instead of the previous one…
Hayim

[6567] DEFYING DEATH
In different cultures
We have common themes
Such as how to defy death!.
Take heed and know that
God is infinite,
Across and beyond time!
He knows all things
Including that we ever existed
And that we did what we did
After we have been forgotten!.
————————————————-

http://indianperiodical.com/2016/09/list-of-contents/
Mahakavi Bharathiyar- on “Address to the Lord Yama”
Monday, July 10, 2017 in an article with commentary
and translations by N V Subbaraman,

Subbaraman NV
to Hayim
Sure Dr. In an appropriate manner. Thanks.
N V Subbaraman
Dear and Honored M. Subbaraman,
Thank you for following things through. I appreciate knowing
that you are very busy indeed!
May Hashem God keep you well. The main thing is to take one
little problem at a time, but do not take the glitches to heart,
these are the mechanics of getting something done.
Have a lovely day, full of light, joy and good things for you and family.
Hayim

CHALLENGES
Life’s little problems
do not take too hard to heart
they’re just challenges.

Since I thought this is a very unique response and has to be shared in the form of a Sunday Story in ENVIUS THOUGHTS/ Thanks for all your support.
Meet you as usual on Monday. Thanks.

WORDS HOLLOW AND DEEDS SHALLOW!

 

In the great creation of the Lord Almighty
All living beings do communicate rightly
In their own languages-man has his own on top
People in crores and languages in scores-quite sharp!

languages are their to promote love and respect
Peace and harmony in the society perfect
Languages have alphabets, words and nice meaning
When applied clear with love ensures noble living!

Alas! When one finds nicely spoken Words hollow
With no intention even remotely to follow
All his promises of doing turns deeds shallow
Like the rain water falling in the lands fallow!