BHARATHI BIRTH DAY IS TODAY

Mahakavi Subramaniya Bharathi one of the three of my mentors from his heavenly abode was born on this day in 1882. Here is a tribute paid by Barathi’s ardent admirer BARATHI DHASAN under the title BARATHI ULLAM – Barathi’s Heart!

His original in Tamil and my translation in English form today’s Envius Thoughts.
IN TAMIL

பாரதி உள்ளம்

சாதி ஒழித்திடல் நன்று –நல்ல
தமிழ் வளர்த்தல்மற் றொன்று
பாரதியை நாடு மறந்தால்-மற்றப்
பாதி துலங்குவதில்லை.

சாதிப் பிணிப்பற்ற தோளே –நல்ல
தண்டமிழ் வாளினைத் தூக்கும்!

பன்னும் நம் பாரதியாரின் –நல்ல
பச்சை அன் புள்ளத்தி னின்று
நன்று பிறந்த இப் பேச்சு – நம்
நற்றமிழர்க் கெழில் மூச்சு!
செந்தமிழ் நாட்டினிற் பற்றும் – அதன்
சீருக்கு நல்ல தோர் தொண்டும்
நிந்தை இலாதவை அன்றோ! –எந்த
நேரமும் பாரதி நெஞ்சம்
கந்தையை எண்ணுவதில்லை – கையிற்
காசை நினைப்பதும் இல்லை.
செந்தமிழ் வாழிய! வாழி – நல்ல
செந்தமிழ் நாடென்று வாழ்ந்தார்.

IN English:
Barathi’s Heart
Good to get rid of castes –Good
To develop Tamil is the next.
If Barathi is forgotten –remaining
Half cannot prosper!

Shoulder sans the bondage of castes – heavy
Armoury can shoulder!
Caring our Barathi’s – sweet
Speech was born from his loving heart- our
Sound breathes of dear Tamils!

Love for our dear Tamil Land- for
Its prosperity our service
Blemishless indeed are they!- At
No time Barathi’s heart
Thought of his rags –nor
Cared about his hands empty of money.
“Long live great Tamil!! Live – great
Tamil land” –so he lived his life!

Advertisements

OF POETS and POETRY !

 

INTRODUCTION
Let us see what great people-highly intellectuals- renowned poets and writers have to say about the POETS AND POETRY:
In this Sunday story it is intended to see the world of POETRY- English poetry-

GALAXY OF POETS

There is a galaxy of great and sophisticated English poets in the world and in India we have scores and scores of Indian English writing poets- marvelous and fantastic!
Periodically wonderful POETRY ANTHOLOGIES are being brought out; one Dr. Krishna Srinivas was publishing WORLD POETRY for two decades and more regularly -300 English poems from 300 poets from 60 countries!
Recently a remarkable Anthology AMARAVATI POETIC PRISM 2017 -International Multilingual Poetry Anthology was brought out by the Cultural Centre of Vijayawada and Amaravati – curated by a leading Poet Madam Padmaja Iyengar with 948 poems in 85 languages from more than 50 countries- an Anthology that has rightly found a place in the Limca Book of Records!
Another Anthology “EFFLORESCENCE” is getting ready at the hands of poets Madam Hema Ravi and Jairam Seshadri to be released in the National Seminar of Poets scheduled for 21st January 2018 being organized by the Chennai Poets’ Circle in Chennai.

There are also mediocre poets like me having published half a dozen books in English poetry and another half a dozen in the regional language Tamil. I have also tried my hands in translating the poetic works in Tamil to English viz Bharathiyar’s, Bagawan Ramana’s, and Tirukkural and from English to Tamil for example Daisaku Ikeda’s, Dr. Padmanaban’s, Rabindranath Tagore’s. I am a haikuist with more than 1000 traditional Japanese Haiku.
In India there are hundreds and hundreds of wonderful master poets in various Indian regional languages.
We have amidst us young poets- by my definition less than 25yeras of age- in English who were regularly contributing their creations for publication in my YOUNG POET – poetry journal and many have become senior poets by now!

We have with us S. NIVETHA-just a seventeen year girl – entered the India Book of Records for Children for having been a poet delegate in the International Multilingual Poets Meet held in November 2016 at Vijayawada Andhra Pradesh and National Seminar organized by Chennai Poets’ Circle in 2017 January and presented her poem. Here is her latest on INTERNET:

“I never know until I met,
You helped me with example at best,
Anytime anything I come to you as first,
Never seen like you to challenge a bet,
I lost my happiness with pet,
Sitting with you makes my parent threat,
Talking to anonymous makes me sweat,
You engage me always busy without any rest,
Don’t know what I’m doing without sleep yet,
Limited love with you, my happy life comes to set,
All because of you, internet!”

QUOTES ON POETS AND POETRY
Here are the quotes on Poetry referred to at the beginning:
Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility.’
William Wordsworth

‘A good poet is someone who manages, in a lifetime of standing out in thunderstorms, to be struck by lightning five or six times; a dozen or two dozen times and he is great.’
Randall Jarrell

‘Immature poets imitate; mature poets steal.’
T.S.Eliot

‘Milton, Madam, was a genius that could cut a Colossus from a rock; but could not carve heads upon cherry-stones.’

(To Miss Hannah More, who had expressed a wonder that the poet who had written Paradise Lost should write such poor sonnets.)
Samuel Johnson

‘Deprivation is for me what daffodils were for Wordsworth.’
Philip Larkin

‘Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds.’
Percy Byshe Shelley

‘Writing free verse is like playing tennis with the net down.’
Robert Frost

‘…nine-tenths of what passes as English poetry is the product of either careerism, or keeping one’s hand in a choice between vulgarity and banality.’
Robert Graves

‘Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality. But, of course, only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things.’
T.S.Eliot

‘Most people ignore most poetry because most poetry ignores most people.’
Adrian Mitchell

‘No man can read Hardy’s poems collected but that his own life, and forgotten moments of it, will come back to him, in a flash here and an hour there. Have you a better test of true poetry?’
Ezra Pound

‘I wish our clever young poets would remember my homely definitions of prose and poetry; that is prose; words in their best order; – poetry; the best words in the best order.’
S.T.Coleridge

‘Well, write poetry, for God’s sake, it’s the only thing that matters.’
e. e. cummings

‘In my view a good poem is one in which the form of the verse and the joining of its parts seems light as a shallow river flowing over its sandy bed.’
Basho
(Translated by Lucien Stryk)

‘Use no superfluous word, no adjective, which does not reveal something. Don’t use such an expression as ‘dim land of peace.’ It dulls the image. It mixes an abstraction with the concrete. It comes from the writer’s not realising that the natural object is always the adequate symbol. Go in fear of abstractions.’
Ezra Pound

‘Poetry is the journal of a sea animal living on land, wanting to fly in the air.’
Carl Sandburg

‘Poetry is simply the most beautiful, impressive, and widely effective mode of saying things, and hence its importance.’
Matthew Arnold

‘I consider myself a poet first and a musician second. I live like a poet and I’ll die like a poet.’
Bob Dylan

‘Poetry fettered fetters the human race.’
William Blake

‘Swans sing before they die – ’twere no bad thing
Did certain persons die before they sing.’
S.T.Coleridge

‘The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an ‘objective correlative’; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given , the emotion is immediately evoked.’
T.S.Eliot

‘To break the pentameter, that was the first heave.’
Ezra Pound

‘Poetry is what in a poem makes you laugh, cry, prickle, be silent, makes your toe nails twinkle, makes you want to do this or that or nothing, makes you know that you are alone in the unknown world, that your bliss and suffering is forever shared and forever all your own.’
Dylan Thomas

‘I have never started a poem yet whose end I knew. Writing a poem is discovering.’
Robert Frost

‘The poet is the priest of the invisible.’
Wallace Stevens

‘Poetry is, at bottom, a criticism of life.’
Matthew Arnold

‘The poet’s mind is in fact a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, phrases, images, which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present together.’
T.S.Eliot

‘As a guiding principle I believe that every poem must be its own sole freshly-created universe, and therefore have no belief in ‘tradition’ or a common myth-kitty or casual allusions in poems to other poems or poets, which last I find unpleasantly like the talk of literary understrappers letting you see they know the right people.’
Philip Larkin

‘I think a poet is anybody who wouldn’t call himself a poet.’
Bob Dylan

‘You I am sure will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity and be more of an artist, and ‘load every rift’ of your subject with ore.’
John Keats (in a letter to Shelley 1820)

‘Like a piece of ice on a hot stove the poem must ride on its own melting.’
Robert Frost

‘I could no more define poetry than a terrier can define a rat.’
A. E. Housman

‘If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry.’
Emily Dickinson

‘There are three things, after all, that a poem must reach: the eye, the ear, and what we may call the heart or the mind. It is most important of all to reach the heart of the reader.’
Robert Frost

‘Modesty is a virtue not often found among poets, for almost every one of them thinks himself the greatest in the world.’
Miguel de Cervantes

‘Publishing a volume of verse is like dropping a rose-petal down the Grand Canyon and waiting for the echo.’
Don Marquis

‘Poets are the hierophants of an unapprehended inspiration; the mirrors of the gigantic shadows which futurity casts upon the present; the words which express what they understand not; the trumpets which sing to battle, and feel not what they inspire; the influence which is moved not, but moves. Poets are the unacknowledged legislators of the world.’
Percy Bysshe Shelley (A Defense of Poetry)

‘I’ve had it with these cheap sons of bitches who claim they love poetry but never buy a book.’
Kenneth Rexroth

‘Poets aren’t very useful. / Because they aren’t consumeful or very produceful.’
Ogden Nash

‘I believe that every English poet should read the English classics, master the rules of grammar before he attempts to bend or break them, travel abroad, experience the horrors of sordid passion, and – if he is lucky enough – know the love of an honest woman.’
Robert Graves

‘Great poetry is always written by somebody straining to go beyond what he can do.’
Stephen Spender

‘It is always hard for poets to believe that one says their poems are bad not because one is a fiend but because their poems are bad.’
Randall Jarrell

‘Everybody has their own idea of what’s a poet. Robert Frost, President Johnson, T.S.Eliot, Rudolf Valentino – they’re all poets. I like to think of myself as the one who carries the light bulb.’
Bob Dylan

‘In this poor body, composed of one hundred bones and nine openings, is something called spirit; a flimsy curtain swept this way and that by the slightest breeze. It is spirit, such as it is, which led me to poetry, at first little more than a pastime, then the full business of my life. There have been times when my spirit, so dejected, almost gave up the quest, other times when it was proud, triumphant. So it has been from the very start, never finding peace with itself, always doubting the worth of what it makes.’
Basho
(Translated by Lucien Stryk)

WHAT KANCHI ACHARYA SAYS
WELL; HEREUNDER WE WILL SEE WHAT A GREAT RELIGIOUS SEER- His Holiness Vijayendhra Saraswathy Swamigal of Kanchi Kamakoti Peeth has to say under the topic “ RESPECT TO POETRY” in a meet of the poets in the Mutt:
“In human life very important is happiness. God’s objective in His creation is happiness. It is not important that we alone must be happy. The society and those around us must be happy; Just as happiness development is also indispensable. Just as we are happy in our development, we must find happiness in others development also. Love gives happiness. Love alone begets love; showing love to each other, respecting each other provides happiness. Besides happiness, respect is also very important. Reference has been made about giving respect to others in our puranas and ithihasas. In Ramayana, Rama’s saying to Ravana- “go today and return tomorrow” indicates the respect shown even to the enemy. Though Shri Rama was angry with Ravana, these words show that he (Rama) respects Ravana.
Respect is not new to this country. Respecting parents, respecting teachers, respecting elders, respecting and revering mahans (the nobles) etc. have become our culture and tradition. Respect to poetry is the manifestation of our respects to the poets and their creations. We feel happy at rewarding the poets with “KAVITHAI SELVAR”, “ILAKKIYA SUDAR” etc. Only when respect the creators of poetry, we get good quality productions. Good creations are very much needed for the society today. You all must engage yourselves in quality and noble creations”.

Yes; that is a part of what Kanchi Junior Sankaracharya spoke on the occasion.

CONCLUSION
Thoughts of the stalwarts indeed are amazing; enthralling and enlightening; many enabling and ennobling; lifting the readers to realms beyond!Poet or not, the readers can enjoy.
Let us foster poets and poetry, read, appreciate and encourage this most prestigious part of literature.
See you tomorrow; bye for this Sunday!

 

………………………………………………………………………………………………………….

ENVIUS THOUGHTS crosses 1,18,000 views

I am glad to share with you that with the 82nd  view at 15.45 hour yesterday viz Saturday  the 2nd December 2017, total views of ENVIUS THOUGHTS  crossed ONE LAKH  AND EIGHTEEN THOUSAND (1,18,000) from more than 210 countries  around the world on the 1009th day and 1056th post, thanks to your support and encouragement. Kindly continue. Thanks aplenty

…………………………………………………………………………………………………………

.

WONDERFUL ANTHOLOGY!(AMARAVATI PRISM THREE)

Launch of Amaravati Poetic Prism 2017 in Vijayawada.

Amazing, Beautiful, Excellent, Fantastic, Grand, Lovely, Magnificent, Nice, Rare, Terrific, Ultimate, WONDERFUL! Sorry my vocabulary in English being very limited I have no words to describe the AMARAVATI POETIC PRISM 2017-carefully curated by Poet Padmaja Iyengar-Paddy, published by the Cultural Centre of Vijayawada and Amaravati andrecently launched by the Deputy Speaker of Andhra Assembly HE Mandali Buddha Prasad at Vijayawada.

It is indeed a Himalayan achievement of Poet Paddy and her dedicated team of having rightly found a place in the India Book of Records by having brought out the above Anthology with 948 poems in 85 Indian and world languages as per the details given below:
1 English 434
2 Telugu 73
3. Hindi 64
4. Bengali 38
5. French 27
6. Tamil 25
7. Urdu 25
8. Assamese 20
9. Malayalam 18
10. Odiya 16
11. Spanish 15
12. Punjabi 14
13. Italian 13
14. Kannada 13
15. Marathi 13
16. Nepali 13
17. Turkish 13
18. Arabic 12
19. Guajarati 12
20. German 10
21. Chinese 9
22. Romani 9
23. Greek 8
24. Sanskrit 8
25. Bangladeshi Bangla 6
26. Hebrew 6
27. Sinhala 6
28. Albanian 5
29. Maithili 5
30. Hungarian 4
31. Persian 4
32. Romanian 4
33. Tagalog 4
34. Uzbek 4
35.Bahasa Malaysia 3
36. Bhojpuri 3
37. Dogri 3
38. Japanese 3
39. Pashto 3
40. Sri Lankan Tamil 3
41. Tulu 3
42. Mizo 3
43.Kreol Morisien 3
44. Dutch 2
45. Gunjala Gondi 2
46. Kashmiri 2
47. Kazakh. 2
48. Scots 2
49. Serbian 2
50. Vietnamese 2
51. Awadhi 1
52. Bodo 1
53. Braj Bhasha 1
54. Bulgarion 1
55.Croatian 1
56. Dakini Hindi 1
57. Danish 1
58. Dari 1
59. Estonian 1
60. Filipino 1
61. Kaithi 1
62.Kandu 1
63. Keresan 1
64. Konkani 1
65. Korean 1
66. Koshli 1
67. Koya 1
68. Kurdish 1
69. Latin 1
70. Mandarin 1
71. Manipuri 1
72. Pahari 1
73. Pangasinan 1
74. Polish 1
75. Portugese 1
76. Rajasthani 1
77.Russian 1
78. Sanketh 1
79. Santoli 1
80.SeychelloisCreole 1
81. Sindhi 1
82. Slovenian 1
83. Swahili 1
84.Thai 1
85.Zapotic 1
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Total 948 poems from 85 languages
…………………………………………………………………………………………………………………………..

That about 500 poets from India and overseas have contributed their poetic creations to this multilingual poetry anthology is a matter of pride and pleasure.

This is AMARAVATI POETIC PRISM THREE and within a short span of three years, it has come to be recognized as one of the largest and best poetry anthologies in the literary world that a poet feels highly honored when he/she finds that his/her poem is seen through this prestigious PRISM all over!

Both qualitatively and quantitatively the PRISM 2017 will be deemed as a prestigious possession in a poet’s home library though it costs
INR 1200 / US$ 50 / Euro 45. Layout and design are extraordinarily attractive. Content, theme and form are truly marvelous.
The tendency currently is to skip the messages and other introductory portion of any publication and get into the contents straight! But in this work the messages from HE Nara Chandrababu Naidu, CM AP, HE Mandali Buddhaprasad, Dy. Speaker AP, Her Excellency Bhanu Akila Priya, Dr. Parakala Prabhakar, S/Shri M K Meena, IAS, Dr. D. Vizai Bhaskar, Padma Vibhushan & Gnanpith Awardee Dr. Sitakant Mahapatra, Y.Harishchandra Prasad and Padmaja Iyengar-Paddy throw a fund of information and prove to be a very interesting read.
Multilingual Poets Meets do take place. To come across a multi linguist poet is heartening. In this Prism one can see such a highly reputed MULTI LINGUIST POET in Dr. Kumud Bala Mukherjee of Hyderabad who has contributed poems in TEN LANGUAGES namely Hindi, Bengali, Sanskrit, Bhojpuri, Maithili, Awadhi, Braj Bhasha, Kaithi, Kandu & Dakhini (Deccan) Hindi to Amaravati Poetic Prism 2017.

Poet Dr. Kumud Bala, a Botany & Hindi Lecturer by profession, has been penning poetry for about 4 decades now. Writing has been her passion since childhood and her forte lies in poetry, stories, essays, research papers and more. Her works have been published in several newspapers, magazines and journals. With over 5000 poems to her credit, she participates regularly in Kavi Sammelans organized at the National and International level. With a D. Litt Award from Nagpur Jyotiba Phule University & Research Centre, A Best Poet Award from the Late President Shankar Dayal Sharma, and Saahitya Saagar Samman at the World Book Fair 2017, New Delhi to her credit, she is regularly sought for her work by leading publication and Media houses.
ENVIUS THOUGHTS takes the greatest pleasure in heartily congratulating Dr. Kumud Bala.

It is our proud privilege that Prism Two and Prism Three show a glimpse of our poems. Our contributions for Prism Three are just reproduced here for the read of my esteemed viewers of my Blog ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com, who have already honored me with 1, 15, 000 views and more from 210 countries:

My English poem in page 893 of the PRISM:

FORESTS N. V. Subbaraman

Forests indeed are the wealthiest gifts of Nature
To be kept safe and sound in the world sure for future
Home of animals wild and mild, birds-lovely and smart
For the people all over to enjoy from the start!

Useful to the humans and animals for food and all
Needs of all the living beings throughout quite tall
Creating and readying Rain God to bless the world
With rains copious and plenty since the ages old!

Deforestation the most cruel and heinous act
Indulged by the man quite avaricious in fact!
Society to ensure aforestation efforts
Initiated by the right minded succeed fast!

Great forestation the mankind’s only hope- sure
To make our lives quite healthy and happy – very pure
Here and there all over the globe be taken care of
To achieve the purpose of the creation of the Lord!

Uninhabited lands are in acres million
Efforts be made to make them convenient trillion
Nothing is there in the vast world unachievable
Success is wrought with hard work and mind- practicable!

About this Poem: Urgent need to stop cruel deforestation is emphasized.
Poet’s Brief Profile: Bilingual poet N V Subbaraman writes in English and Tamil and is widely known among literary circles in India and abroad. Many literary awards such as Michael Madhusudan Award, Kolkatta, Best Poet of the Year 1998 from the Poets International, Bangalore, Leibster Award and Versatile Blogger Award from the Blogging University, Fellow of the United Writers Association of Indai Chennai and their Admirable Achievers Award, Expert Translator Award from South Indian Social and Cultural Academy, Chennai, Kavi Nilavu, Seva Rathna Award from Kanchi Mutt, ARIVUK kALANJIYAM award from M T S Academy, Chennai decorate him. Totally he has 37 books published to his credit. He has written more than 1000 Haiku poems. His blog ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com has crossed the view score of more than one lakh
N V Subbaraman
12/1045, Jeevan Bima Nagar,
Chennai, Tamilnadu, India
Ph: +91 9840477552, 044-26544950
Email:nvsubbaraman@gmail.com

MY Tamil Poem on Page 434 of the Prism

சுமையா? சுமைதாங்கியா? என்விசுப்பராமன்
இறைவன்தந்தஇவ்வாழ்வை
இனிதாய்வாழும்வழிஎன்ன?
இறைவாஅதனைக்காட்டிடுவாய்
தலைவாஎம்மைப்பணித்திடுவாய்!.
சுமையாய்வாழ்வதில்அழகுண்டோ?
சுமைதாங்கியாய்வாழ்வதில்அருளுண்டே.!

அமைதிபெருகும்வாழ்வாய்அதனை
அமைந்திடவேநான்வேண்டுகிறேன்!
சுமையாய்இருப்பதில்பயனில்லை.-நிலச்
சுமையாய்வாழ்வதில்பொருளில்லை!
’சுமைதாங்கி’க்குலகில்இணையில்லை.
வாழ்ந்தால்வாழ்வில்சுமைதாங்கி!

இருந்தால்உயர்ந்துஇமயத்தில்!
இல்லாவிட்டால்சுமையில்லை
வாணாள்முழுதும்சுமைதாங்கி
மறைந்துவிட்டால்சுமையில்லை!
இறைவாஎன்னைஇனிதாய்வாழ
அருளும்ஆயுளும்தந்திடுவாய்!

சுமையைத்தாங்கும்சுமைதாங்கி
வலுவாய்இருந்தால்மதிப்பதுவே!
வலுவிழந்தால்பயனிலையே!
வாழ்ந்தால்நானொருசுமைதாங்கி
தாழ்ந்தால்நானும்சுமைதானே!
வாழ்ந்திடுவேன்சுமைதாங்கிஎன
வீழ்ந்திடுவேன்சுமையிறக்கிடவே!

About this Poem: The poem emphasizes on the need for one to be useful to the society and not a burden.

Poet’s Brief Profile: Bilingual poet N V Subbaraman writes in English and Tamil and is widely known among literary circles in India and abroad. Many literary awards such as Michael Madhusudan Award, Kolkatta, Best Poet of the Year 1998 from the Poets International, Bangalore, Leibster Award and Versatile Blogger Award from the Blogging University, Fellow of the United Writers Association of Indai Chennai and their Admirable Achievers Award, Expert Translator Award from South Indian Social and Cultural Academy, Chennai, Kavi Nilavu, Seva Rathna Award from Kanchi Mutt, ARIVUK kALANJIYAM award from M T S Academy, Chennai decorate him. Totally he has 37 books published to his credit. He has written more than 1000 Haiku poems. His blog ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com has crossed the view score of more than one lakh
N V Subbaraman
12/1045,Jeevan Bima Nagar,
Chennai, Tamilnadu, India
Ph: +91 9840477552, 044-26544950
Email:nvsubbaraman@gmail.com

Miss. Nivetha’s English poem on Page 783 of the Prism.i
SUN-THE GOD OF LIGHT AND POWERS. Nivetha

Sun- the God of Light and Power
Sans Thee there is no life on earth
Thee indeed stand at a tall tower
We enjoy you, your grace from birth.

Yet, dreaded season is summer
We know your offshoot is winter.
A hateful summer day started,
Making people themselves get sweated,

Juices and ice creams make stomach fresh,
Sitting under the shades of trees and bushes.
Watching the television in the houses,
In the A/C room moving the computer mouses!

Sitting for long, wasting time,
Writing poems and songs with rhyme,
Children hate you sun, you reduce our fun,
Everyone’s joy is reduced by ton.

Still you are the God of Light and Power
We pray you as we can be sans you never.
Be kind and compassionate, help us
To spend our summer with joy and ease!

About this poem: Here is a poem in praise of the SUN, yet the horror of summer also pointed out.

Poet’s Brief Profile:
S.Nivetha an upcoming young poet aged 18, is studying in the first year of Degree course in Chennai. India. She is well anthologized. She writes prose and verse, a good painter and cartoonist.
S.Nivetha.
12/2045,Jeevan Bima Nagar,
Chennai, Tamilnadu, India
Phone: +919840477552, 044-26544950
Email: nivethasomu60@gmail.com

Thus comes to an end this Sunday Story on the AMARAWATI POETIC PRISM THREE-the most wonderful Anthology curated by Poet Padmaja Iyengar of Vijayawada- poems contributed by Multilingual poets from all over the globe. Poets are the ambassadors of peace- working for the Universal Peace through the mighty POETRY!

 

ENVIUS THOUGHTS crosses 1,16,000 views

I am glad to share with you that with the 54th  view at 9.45 hours today viz Sunday  the 19th November 2017, total views of ENVIUS THOUGHTS  crossed ONE LAKH  AND SIXTEEN THOUSAND (1,16,000) from more than 210 countries  around the world on the 975th day and 1043rd post, thanks to your support and encouragement. Kindly continue. Thanks aplenty

 

OBEISANCE TO GODDESS OF KNOWLEDGE (Today is Saraswati Puja Day 29th September)

 

 

 

 Goddess of Knowledge Sri Saraswathi 

Today is the ninth day of Dussehra Festival observed as SARASWATHY PUJA

Here is Bharathiyar’ s obeisance to the Goddess of Learning and knowledge –SARASWATHI.

. Mahakavi Bharathiyar has sung in praise of GODDESS SARASWATHI in his epic poem PANJALI SABATHAM based on the Indian epic Mahabharatha. Two of his songs in original and my translation in English are given in this week’s Indian Periodical.

God/Goddess of Learning and Knowledge in other faiths:

“Minerva” of Rome,

“Huginn and Munin” of the Norse religion,

“Allah” of Islam,

“Jesus Christ” of Christianity.

SARASWATHI

Sits on the petals of white lotus
Dwelling in splendid and great status
Great melodious music she likes
Keeps that stringed organ veena in hands
Similar to great divine nectar
To pour Tamil words in her altar
Right from my childhood she came and blessed
To take care of me, my skills well dressed! (1)

வெள்ளைக் கமலத்திலே அவள்
veLLaik kamalaththilE
வீற்றிருப்பாள், புகழேற்றிருப் பாள்
VeetriruppaaL pugazEtriruppaaL
கொள்ளைக் கனியிசை தான் – நன்கு
koLLaik kaniyisai thaan – nangu
கொட்டு நல் யாழினைக் கொண்டிருப்பாள்
kottunal yaazinaik koNdiruppaaL
கள்ளைக் கடலமுதை – நிகர்
kaLLaik kadalamudhai – nigar
கண்டதோர் பூந்தமிழ்க் கவிசொல வே
kaNdadhoar poondha,mizk kavisola vae
பிள்ளைப் பருவத் திலே – எனைப்
PiLLaip paruvaththilae – enaip
பேண வந் தாளருள் பூணவந் தாள்!
PaeNavandhaaL aruL pooNavandhaaL.

In her eyes, Vedas she beholds nice
With lovely eyetex she brushed as spice
Sharp, wide knowledge and power she has
Thoughts and sweetness through flute she plays
Logic and psychology abound
She wears ear stud the strength around
Wisdom she breaths in and out through nose (2)

வேதத் திருவிழியாள் – அதில்
vedhath thiruviziyaaz – adhil
மிக்கபல் லுரையெனும் கருமையிட்டாள்,
mikkapa lluraiyenum karumaiyittaaL
சீதக் கருமதியே – நுதல்
Seedhak karumadhiyae – nudhal
சிந்தனையே குழ லென்றுடை யாள்;
SindhanaiyE kuzalendrudai yaaL
வாதத் தருக்க மெஞ் – செவி
Vaadhath tharukka nenj – chevi
வாய்ந்ததற் றுணிவெனுந் தோடணிந்தாள்,
Vaayndhathathat ruNivenundh thoadaNindhaaL
போதமென் நாசியி னாள் -நவம்
Boadhamen naasiyinaaL – navam
பொங்கு பல்சாத்திர வாயுடையாள்.
Pongu palsaaththira vaayudaiyaaL.

In English

On the petals of white lotus
She is seated majestically.
Melodious songs quite sweet flow
From her lovely stringed instrument veena
Like intoxicating nectar from seas
With her beautiful Tamil songs and music
In my days of childhood pleasant
She came and nurtured me with her grace.

With eyes of scriptures-the Vedas
Her eyebrows brushed with black color
Her lips were like sun rays and beams
Thoughts noble were her hair
Her ears for logic and discussions
Her ear stead was will power and moral strength
Her nose was knowledge
Her mouth filled with noble laws of life.

Tamil

கற்பனைத் தேனிதழாள்- சுவைக்
காவிய மெனுமணிக் கொங்கையினாள்
சிற்ப முதற்கலை கள்பல
தேமலர்க் கரமெனத் திகழ்ந்திருப்பாள்.
சொற்படு நயமறிவார் –இசை
தோய்ந்திடத் தொகுப்பதின் சுவையறிவார்
விற்பனத் தமிழ்ப்புல வோர் – அந்த
மேலவர் நாவெனும் மலர்ப்பதத்தாள்.

வாணியைச் சரண் புகுந்தேன்
வாக்களிப் பாளெனத் திடமிகுந்தேன்;
பேணியல் பெருந்தவத் தாள் – நிலம்
பெயரள வும்பெயர் பெயராதாள்;
பூணியல் மார்பகத் தாள் ஐவர்
பூவை திரௌபதி புகழ்க் கதையை
மாணியல் தமிழ்ப்பாட்டால் – நான்
வகுத்திடக் கலைமகள் வாழ்த்துகவே!

Transliteration

Karpanaith thaenidhalaazh – suvaik
kaaviyamenumaNik kongaiyinaa L
Sirpa mutharkalai kaLpala
Thaemalark karamenath thigazndhiruppaaL.
Sorpadu nayamarivaar –isai
Thoayndhidath thoguppadhin suvaiyarivaar.
Virpanath thamizppula voar – andha
Maelavar naavenum malarp padhaththaaL.

VaaNiyaich charaN pugundhaen – aruL
VaakaLip paaLenath thidamigundhaen;
PaeNiyal perundhavath thaaL – nilam
peyaraLa vumpeyar peyaraa dhal.
PooNiyal maarpagath thaaL aivar
Poovai dhiravpadhi pugazk kadhaiyai
MaaNiyal thamizh paattaal  – naan
Vaguththidak kalaimagaL vaazhththukavae!

TRANSLATION:

Her lips –honeyed imagination
Her breast –sweet diamond literature
Her flowery hands are fine arts
Like paintings and drawings
Beauty of words and terms knows she
Tastes the sweetness of songs and music
Talented Tamil scholars are at
The holy feet of flower decked Goddess.

I surrendered at the feet of Goddess
Of Learning knowing HER grace will be on me.
Her penance and grace protects me
Solid as earth gives knowledge to all.
Jewells decked chest she has
The story of the Five and the greatness of
Droupathi’s history and story
In excellent Tamil verse, I write
Goddess of Learning to bless my efforts!

Bharathiyar in this Invocation verse to the Goddess of Learning-Saraswathi,  invokes HER blessings and grace to complete his yet another epic poems- PANCHALI SABATHAM-

On the pretty petals of the white Lotus!   (வெள்ளைத் தாமரைப் பூவிலிருப்பாள்)

According to Hinduism, Goddess of Learning , knowledge and wisdom is Goddess Saraswathi. Mahakavi Bharathiyaar has written 10 verses under the above caption. First in Tamil and its translation in English by Me are given above. 

In ENGLISH

Dwelling on the petals of white lotus
In the melodious sound of Veena
In the minds of the bards giving poems
Those give joy to the people of status
In search of the meaning inner of Vedas
Sacred meaning of the words of seers
Dwells the Mother of knowledge and power
On the pretty petals of the lovely lotus!                                  (1)

IN TAMIL ORIGINAL

வெள்ளைத் தாமரைப் பூவிலிருப்பாள்!
வெள்ளைத் தாமரைப் பூவில் இருப்பாள்
வீணை செய்யும் ஒலியில் இருப்பாள்
கொள்ளை யின்பம் குலவு கவிதை
கூறு பாவலர் உள்ளத் திருப்பாள்!
உள்ள தாம்பொருள் தேடியுணர்ந்தே
ஓதும் வேதத்தின் உள்நின் றொளிர்வாள்
கள்ள மற்ற முனிவர்கள் கூறும்
கருணை வாசகத் துட்பொருளாவாள்!

Transliteration

VeLLaith thaamaraip poovil iruppaaL
VeeNai seyyum oliyil iruppaaL
KoLLai inbam kulavu kavidhai
Kooru paavalar uLLath thiruppaaL!
ULLa thaamporuL thaediyuNarndhae
Oadhum vaedhaththin uLnin roLirvaaL
KaLLa matra munivargaL koorum
KaruNai vaasagath utporuLaavAAL!

Translation in English

Dwelling in the sweet voice of women
In the blabbers of the tiny tots
In the melodious voice of the cuckoo
In the repeat words of the lovely parrot
In the faultless art and drawings of the temple
In all the beauties of the world we see
In the mould of joy, peace and poise
Dwells the Mother of knowledge and power
On the pretty petals of the lovely lotus!                                   (2)

Original in Tamil

மாதர் தீங்குரற் பாட்டில் இருப்பாள்
மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ளாள்;
கீதம் பாடும் குயிலின் குரலைக்
கிளியின் நாவை இருப்பிடங் கொண்டாள்;
கோத கன்ற தொழிலுடைத் தாகிக்
குலவு சித்திரம் கோபுரம் கோயில்
ஈதனைத்தின் எழிலுடை யுற்றாள்
இன்பமே வடிவாகிடப் பெற்றாள்!

Transliteration

Maadhar theengrar paattil iruppaaL
MakkaL paesum mazhalaiyil iruppaaL
Geetham paadum kuyilin kuralaik
KiLiyin naavai iruppidang koNdaaL;
Koadhakanra thoziludaiththaagik
Kulavu siththiram goapuram koayil
Eedhanaiththin ezhiludai yutraaL
Inbamae vadivaagidap petraaL!

Translation in English

Family God of the people who labor
Faultless and honest who seek their living
In the hearts of the iron-smith and artists
Those who earn their living in business true
Chant the God’s names in reverence and awe
All who seek her blessings and favor
In the universe gives knowledge superior
Dwells the Mother of knowledge and power
On the pretty petals of the lovely lotus!            (3)

Original in Tamil

வஞ்சமற்ற தொழில்புரிந் துண்டு
வாழும் மாந்தர் குலதெய்வ மாவாள்
வெஞ்ச மர்க்குயி ராகிய கொல்லர்
வித்தை யோர்ந்திடு சிற்பியர், தச்சர்
மிஞ்ச நற்பொருள் வாணிகஞ் செய்வோர்,
வீரமன்னர்பின் வேதியர் யாரும்
தஞ்ச மென்று வணங்கிடுந் தெய்வம்,
தரணி மீதறி வாகிய தெய்வம்!

Transliteration

Vanjamatra thozhilpurin dhuNdu
Vaazhum maandhar kula dheyvamaavaaL
Venja markkuyi raakiya kollar
Vidhdhai yoarndhidu sirpiyar thachchar
Minja narporuL vaaNiganj cheyvoar,
Veera mannar pin vaedhiyar yaarum
TharaNi meedhari vaakiya dheyvam!

 

 

September 26th KING AMONG KARNATIC MUSIC (Papanasam Sivan’s Birth day is today)

RAMAIAH alias Papanasam Sivan

Our holy Motherland is home of Divinity pure
Through great MUSIC-Karnatic or Hindustani quite sure
Many scores adorned the stage – nice composers and singers
From East and West, North and South-Here is one from South lingers!

Tamilnadu blessed with great composers. Singers
And exponents in Divine languages different- noble
Papanasam Sivan one kept in exalted position
Born this day years hudred and twenty seven earlier!

Composer and singer prominent, recipient of
Awards several- Sangeetha Kalanidhi to be proud of
And his hits popularized by the Queen of Carnatic
Music em es es and em ke ti Bhagavathar-prolific!

“em es es”-M S Subbalakshmi

“em ke ti Bhagavathar” – M K Thyagaraja Bhagavathar

“MAHAKAVI” ENTERED HEAVEN ON 11th SEPTEMBER

Poetry indeed is the index of the greatness of a language
Poets of all hues are the invaluable wealth of the language
There are many known and unknown in all languages and countries
MANA KAVI cannot be many and rarest among the poetsi

In Tamilnadu MAHAKAVI refers to the great national
Patriotic Poet who inspired and instilled patriotism
In all the people through his immortal poems-in journey to freedom
Subramaniya Bharathiyar entered HEAVEN on that holy day!

Scholar in languages several, learned and the one who loved
The country more than his Mother-injecting love in all who lived!
We salute the one who died almost a century ago whose songs
Are sung even today on all occasions-songs immortal! Man throngs!


s

SALUTE TO THE TRICOLOR!

 

Today it is seventy first Indian Independence day. For any Nation THE  most important SYMBOL is its NATIONAL FLAG. It is therefore rightly hoisted on our Republic Day by the President of India and on the Independance day by the Prime Minister at the Center and their counterparts in the State Capitals by the Governor and the Chief Minister  respectively.

In that way today’s ENVIUS Thoughts carry the greatness of our TRICOLOR  in the words of Mahakavi Bharathiyar greatest national , patriotic poet from Tamilnadu’s vision of National Flag and his scintillating  song in Tamil and its translation in English: Bharathi passed away in the year 1921!

In Tamil
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்!

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்! – அதைத்
தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர்!

1.ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம்- அதன்
உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்றே
பாங்கின் எழுதித் திகழும் – செய்ய
பட்டொளி வீசிப் பறந்தது பாரீர் !

2.பட்டுத் துகிலென லாமோ! – அதில்
பாய்ந்து சுழற்றும் பெரும்புயற் காற்று
மட்டு மிகுந்தடித் தாலும் – அதை
மதியாதவ் வுறுதிகொள் மாணிக்கப்படலம்

3.இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால் – அதில்
எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால்
மந்திரம் நடுவுறத் தோன்றும் – அதன்
மாண்பை வகுத்திட வல்லவன் யானோ?

4.கம்பத்தின் கீழ்நிற்றல் காணீர் -எங்கும்
காணரும் வீரர் பெருந்திருக் கூட்டம்
நம்பர்க் குரியர் அவ்வீரர்; -தங்கள்
நல்லுயிர் ஈந்தும் கொடியினைக் காப்பர்.

6.அணியணி யாயவர் நிற்கும் – இந்த
ஆரியர் காட்சியோர் ஆனந்தம் அன்றோ ?
பணிகள் பொருந்திய மார்பும் – விறல்
பைந்திரு வோங்கும்வடிவமும் காணீர்

6.சேர்ந்ததைக் காப்பது காணீர் ! அவர்
சிந்தையின் வீரம் நிரந்தரம் வாழ்க!
தேர்ந்தவர் போற்றும் பரத – நிலத்
தேவி துவஜம் சிறப்புற வாழ்க!
TRANSLITERATION

Thaayin maNikkoti paareer! – adhaith
Thaazndhu paNindhu pukazndhita vaareer!
1. Oangi vaLarndhadoar kambam -adhan
Uchchiyin mael vandhae maatharam enrae
Paangin ezhuthith thikazhum – seyya
PattoLi veesip parandhadhu paareer!

2. Pattuth thugilena laamoa! – adhil
Paayndhu suzhatrum perumputar kaatru
Mattu migundhatith thalum – adahi
Nriyaadhav vuruthikoL maaNikkap padalam

3. Indhiran vajjiram oarpal – adhil
EngaL thurukkar iLampirai oarpaal
Mandhiram naduvurath thoanrum -adhan
MaaNbai vaguththida vallavan yaanoa?

4. Kambaththin keezh nitral kaaNeer – engum
KaaNarun veerar perunthiruk koottam
Nambark kuriyar avveerar; – thangaL
Nalluyir eendhum kodiyinaik kaappar.

5. ANiaNi yaayavar nirkum – indha
Aariyak kaatchiyoar aanandham anroa?
PaNigal porundhiya maarbum – viral
Paindhiru voangum vadivamum kaaNeer.

6. Saerndhadhaik kaappadhu kaaNeer! avar
Sindhaiyin veeram nirandharam vaazhga!
Thaerndhavar poatrum baradha – nilath
Dhaevi dhuvajam sirappura vaazhga!

TRANSLATION IN ENGLISH

Look at the banner of Mother;
Come and humbly adore and extol it.

Tall stands the mast, and from its top
The flag of red silken lustre wafts
With the well printed dazzling words
Declaring “Vandhae maatharam” !

Is it a piece of simple silk? Into it
Blows and twirls a mighty typhoon
Even when it rages excessively
It wafts serene a ruby hallow!

Indhra’s thunder bolt and young crescent
Of our Muslim friends bedeck the flag;
At its middle is Mother’s manthra
Its greatness I can’t describe!

Behold them beneath the mast
An immense throng of peerless warriors
Tried and trusted and brave they are
They may give up their lives, sure not the flag!

Behold the phalanxes! Is not
This noble sight a great joy for ever?
Behold their bedecked breasts and forms
The abode of Divine valour!

They are here to guard the flag; behold this!
May their strong willed bravery last for ever
May the banner of Mother- Bharath
By these adored , flourish in fame for ever!

 

 

One of my good friends a learned scholar from Manipal Shri Vis. Gopal has made a post to a group which I proudly  reproduce with the addition of English

நான் தற்போது குடியிருக்கும் மணிப்பாலில் குடியிருப்பாளர்கள் சங்கத்தின் வேண்டுகோள் எனக்குச் சுதந்திர தினத்தில் கொடியேற்றும் வாய்ப்பைத்தந்தது. கொடியேற்றியவுடன் தேச பக்தி சம்பந்தமாக ஏதாவது பேசச் சொல்லியிருந்தார்கள். வந்தே மாதரம் என்று சமஸ்க்ரிதத்தில் தொடங்குவதால் சம்ஸ்க்ரிதத்திலேயே ஒரு 4 வரிக் கவிதை எழுதிப் படித்துப் பொருள் கூறினேன். அதைத் தாழ்மையுடன் இங்கு இடுகிறேன்.

I had an opportunity to hoist the national flag on an Independence Day in a colny where I reside. After hoisting the flag, they wanted me to speak and as I had to start with Vandhe Maatharam in Sanskrit, i wrote a four line poem in Sanskrit, explained its meaning which I share with you.

हे मातः तव दर्शनं ध्वजमुखात् सर्वे लभन्ते वयं
तत्सद्दर्शन सम्भवात् तव जनाः विस्मृत्य भेदान् स्वकान्
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा भजन्तः सदा
स्थैर्यं यस्य पराक्रमं च सहजं वन्दे त्रिवर्णं ध्वजम् ||
Hae maatha: thava dharsanam dhwajamoolaath sarvae labanthae vayam
Thathsathdharsana sambhavaath thava janaa:  vismruthya  bhaedhaan swakan
Thath samrakshaNa dharmamaeva manasi smruthwaa bhajantha: sadhaa
Sthairyam yasya paraakramam cha sahajam vandhae thrivarNam dhwajam!!
हे मातः        ஹே (பாரத) அன்னையே!  Hey, {Bharatha) Mother
तव दर्शनं     உன்னுடைய தரிசனத்தை  Your darshan
सर्वे वयं        நாங்கள் அனைவரும்  we all
ध्वजमुखात्   (இந்தக்) கொடியின் மூலமே through this Flag itself
लभन्ते         பெறுகிறோம்!  Get.
तत्सद्दर्शन सम्भवात्   அக் (கொடியின்) காட்சி ஏற்படுகையில் When we get that Flag’s darshan
तव जनाः        உன் மக்கள் (யாவரும்) all your children
स्वकान् भेदान् विस्मृत्य  தம்முடைய பேதங்களை மறந்து   Forgetting their differences
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा  அதைக் காக்க வேண்டிய கடமையை   மட்டும் மனத்தில் வைத்து  keeping the duty of protecting in our minds
भजन्तः सदा     ஈடு படுகிறார்கள்! Involve themselves.
यस्य स्थैर्यं पराक्रमं च सहजं  நிலைப்புத்தன்மையும் வீரமும் எதற்குக் கூடப்பிறந்த குணங்களோ  Are Stability and valor born long with
त्रिवर्णं ध्वजम्   (அந்த) மூவண்ணக் கொடியை (That) Tricolor Flag
वन्दे    நான் வணங்குகிறேன்! I pray( salute)