SALUTE TO THE TRICOLOR!

 

Today it is seventy first Indian Independence day. For any Nation THE  most important SYMBOL is its NATIONAL FLAG. It is therefore rightly hoisted on our Republic Day by the President of India and on the Independance day by the Prime Minister at the Center and their counterparts in the State Capitals by the Governor and the Chief Minister  respectively.

In that way today’s ENVIUS Thoughts carry the greatness of our TRICOLOR  in the words of Mahakavi Bharathiyar greatest national , patriotic poet from Tamilnadu’s vision of National Flag and his scintillating  song in Tamil and its translation in English: Bharathi passed away in the year 1921!

In Tamil
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்!

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்! – அதைத்
தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர்!

1.ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம்- அதன்
உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்றே
பாங்கின் எழுதித் திகழும் – செய்ய
பட்டொளி வீசிப் பறந்தது பாரீர் !

2.பட்டுத் துகிலென லாமோ! – அதில்
பாய்ந்து சுழற்றும் பெரும்புயற் காற்று
மட்டு மிகுந்தடித் தாலும் – அதை
மதியாதவ் வுறுதிகொள் மாணிக்கப்படலம்

3.இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால் – அதில்
எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால்
மந்திரம் நடுவுறத் தோன்றும் – அதன்
மாண்பை வகுத்திட வல்லவன் யானோ?

4.கம்பத்தின் கீழ்நிற்றல் காணீர் -எங்கும்
காணரும் வீரர் பெருந்திருக் கூட்டம்
நம்பர்க் குரியர் அவ்வீரர்; -தங்கள்
நல்லுயிர் ஈந்தும் கொடியினைக் காப்பர்.

6.அணியணி யாயவர் நிற்கும் – இந்த
ஆரியர் காட்சியோர் ஆனந்தம் அன்றோ ?
பணிகள் பொருந்திய மார்பும் – விறல்
பைந்திரு வோங்கும்வடிவமும் காணீர்

6.சேர்ந்ததைக் காப்பது காணீர் ! அவர்
சிந்தையின் வீரம் நிரந்தரம் வாழ்க!
தேர்ந்தவர் போற்றும் பரத – நிலத்
தேவி துவஜம் சிறப்புற வாழ்க!
TRANSLITERATION

Thaayin maNikkoti paareer! – adhaith
Thaazndhu paNindhu pukazndhita vaareer!
1. Oangi vaLarndhadoar kambam -adhan
Uchchiyin mael vandhae maatharam enrae
Paangin ezhuthith thikazhum – seyya
PattoLi veesip parandhadhu paareer!

2. Pattuth thugilena laamoa! – adhil
Paayndhu suzhatrum perumputar kaatru
Mattu migundhatith thalum – adahi
Nriyaadhav vuruthikoL maaNikkap padalam

3. Indhiran vajjiram oarpal – adhil
EngaL thurukkar iLampirai oarpaal
Mandhiram naduvurath thoanrum -adhan
MaaNbai vaguththida vallavan yaanoa?

4. Kambaththin keezh nitral kaaNeer – engum
KaaNarun veerar perunthiruk koottam
Nambark kuriyar avveerar; – thangaL
Nalluyir eendhum kodiyinaik kaappar.

5. ANiaNi yaayavar nirkum – indha
Aariyak kaatchiyoar aanandham anroa?
PaNigal porundhiya maarbum – viral
Paindhiru voangum vadivamum kaaNeer.

6. Saerndhadhaik kaappadhu kaaNeer! avar
Sindhaiyin veeram nirandharam vaazhga!
Thaerndhavar poatrum baradha – nilath
Dhaevi dhuvajam sirappura vaazhga!

TRANSLATION IN ENGLISH

Look at the banner of Mother;
Come and humbly adore and extol it.

Tall stands the mast, and from its top
The flag of red silken lustre wafts
With the well printed dazzling words
Declaring “Vandhae maatharam” !

Is it a piece of simple silk? Into it
Blows and twirls a mighty typhoon
Even when it rages excessively
It wafts serene a ruby hallow!

Indhra’s thunder bolt and young crescent
Of our Muslim friends bedeck the flag;
At its middle is Mother’s manthra
Its greatness I can’t describe!

Behold them beneath the mast
An immense throng of peerless warriors
Tried and trusted and brave they are
They may give up their lives, sure not the flag!

Behold the phalanxes! Is not
This noble sight a great joy for ever?
Behold their bedecked breasts and forms
The abode of Divine valour!

They are here to guard the flag; behold this!
May their strong willed bravery last for ever
May the banner of Mother- Bharath
By these adored , flourish in fame for ever!

 

 

One of my good friends a learned scholar from Manipal Shri Vis. Gopal has made a post to a group which I proudly  reproduce with the addition of English

நான் தற்போது குடியிருக்கும் மணிப்பாலில் குடியிருப்பாளர்கள் சங்கத்தின் வேண்டுகோள் எனக்குச் சுதந்திர தினத்தில் கொடியேற்றும் வாய்ப்பைத்தந்தது. கொடியேற்றியவுடன் தேச பக்தி சம்பந்தமாக ஏதாவது பேசச் சொல்லியிருந்தார்கள். வந்தே மாதரம் என்று சமஸ்க்ரிதத்தில் தொடங்குவதால் சம்ஸ்க்ரிதத்திலேயே ஒரு 4 வரிக் கவிதை எழுதிப் படித்துப் பொருள் கூறினேன். அதைத் தாழ்மையுடன் இங்கு இடுகிறேன்.

I had an opportunity to hoist the national flag on an Independence Day in a colny where I reside. After hoisting the flag, they wanted me to speak and as I had to start with Vandhe Maatharam in Sanskrit, i wrote a four line poem in Sanskrit, explained its meaning which I share with you.

हे मातः तव दर्शनं ध्वजमुखात् सर्वे लभन्ते वयं
तत्सद्दर्शन सम्भवात् तव जनाः विस्मृत्य भेदान् स्वकान्
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा भजन्तः सदा
स्थैर्यं यस्य पराक्रमं च सहजं वन्दे त्रिवर्णं ध्वजम् ||
Hae maatha: thava dharsanam dhwajamoolaath sarvae labanthae vayam
Thathsathdharsana sambhavaath thava janaa:  vismruthya  bhaedhaan swakan
Thath samrakshaNa dharmamaeva manasi smruthwaa bhajantha: sadhaa
Sthairyam yasya paraakramam cha sahajam vandhae thrivarNam dhwajam!!
हे मातः        ஹே (பாரத) அன்னையே!  Hey, {Bharatha) Mother
तव दर्शनं     உன்னுடைய தரிசனத்தை  Your darshan
सर्वे वयं        நாங்கள் அனைவரும்  we all
ध्वजमुखात्   (இந்தக்) கொடியின் மூலமே through this Flag itself
लभन्ते         பெறுகிறோம்!  Get.
तत्सद्दर्शन सम्भवात्   அக் (கொடியின்) காட்சி ஏற்படுகையில் When we get that Flag’s darshan
तव जनाः        உன் மக்கள் (யாவரும்) all your children
स्वकान् भेदान् विस्मृत्य  தம்முடைய பேதங்களை மறந்து   Forgetting their differences
तत्संरक्षणधर्ममेव मनसि स्मृत्वा  அதைக் காக்க வேண்டிய கடமையை   மட்டும் மனத்தில் வைத்து  keeping the duty of protecting in our minds
भजन्तः सदा     ஈடு படுகிறார்கள்! Involve themselves.
यस्य स्थैर्यं पराक्रमं च सहजं  நிலைப்புத்தன்மையும் வீரமும் எதற்குக் கூடப்பிறந்த குணங்களோ  Are Stability and valor born long with
त्रिवर्णं ध्वजम्   (அந்த) மூவண்ணக் கொடியை (That) Tricolor Flag
वन्दे    நான் வணங்குகிறேன்! I pray( salute)

CPC MEET JULY 2017

 

Young Poet S. Nivetha presenting her poem in the CPC Seminar last.

 

A very interesting observation by a great scientist reads: “Art and literature of the highest order cannot flourish in a world which is increasingly becoming mechanical and society a rocket!”.

How true it has been proved! There are no eyes to enjoy the magnificent mountains and veritable valleys, beautiful night sky and ever bright stars, fantastic fauna and fanciful flora, dancing daffodils and revealing roses! There are no ears to listen to the melodies of nature, ennobling music and roaring sound of the waves along the coast of Bay of Bengal or Atlantic Ocean! No time to enjoy the reverberating flow of Ganges waters in the Himalayas and stirring verses from the Vedas and Upanishads, Quoran and Bible!

Fast moving vehicles, fast food, fast life- every thing fast- no time to stand and stare!

Notwithstanding the above scenario, there are silver lining in the literary world where we see the poetry lovers play viewers and prose gluttons  do go in search of journals and nooks, Meets and Seminars.

Here is one lovely organization called CHENNAI POETS CIRCLE where the members meet every month to present poems, analyze and discuss, organize annual Seminars where anthology is released, poems and papers on poetry are presented.

In the last CPC  Meet held on 22nd July, I had the pleasure of participation along wit Ms. S. Nivetha, youngest poet to present her poem.

Here is a news coverage in the neighborhood newspaper ANNA NAGAR TIMES dated July 30th-August 5th 2017:

“17 year old S. nivetha, resident of 12/1045, Jeevan bima Nagar, Anna Nagar Western Extension presented her poem –‘WINGS OF FRIENDS’- at the Chennai Poets’ Circle in the Meet held on 22nd July 2017, in Defence Officers’ Colony Ekkattuththangal.

She was the youngest poet at the Meet.

Her grand father N V Subbaraman also presented his poem ‘Freedom He Resented’ at the Meet.

Nivetha is pursuing her graduate cource in Ethiraj College, Chennai. Contact number is 2654 4950.

Here is her poem:

WINGS OF FRIENDS!

We cannot gather all in one place

To have a wonderful joy and peace.

All our fast and great memories on

Like that of the nice, fast moving fan.

Miles and miles to go walking with friends

The distance of those miles never ends.

Full of pleasure in joyous wings of friends

Seen in all shapes and colors of kinds!

Love of the friend can’t be got from all

That flows through like Naigara falls.

God creates and gives us friends great sure

For us to keep all our lives quite pure!

 

Nivetha with her India Book of RECORDS for CHILDREN certificate

Here is my poem:

FREEDOM HE RESENTED!

DREADED DEATH

What is this DREADED DEATH
Knows no distinction
Young or old, poor or rich
Either sex, healthy or sick
Virtuous or vicious, dunce or diligent
Unlettered or highly literate
Dedicated Mahatma or despicable bandit
Social worker or menace to the society
All are same in the grip of death!

Death at times brings relief
Most of the times nothing but grief!

In one’s life time
That he lives is not a matter
How he lives is all that matters!

Man’s greatness is not in being
Sure one agrees that in doing!

Death can remove the physical self
Sure not his words and deeds
That indeed make him live for age!

Birth is alike getting out of sleep
Death is akin to getting into sleep
Fear not death, but boldly face!

Alive are dead; Dead are alive
All in the manner we live
And how we serve the society with love
To live in peace and amity, joy and cheers!

Poets indeed are ambassadors of peace

All of us in Chennai Poets Circle never cease

To promote peace and harmony among all

One such great who left us all was indeed tall!

 

Dr. Nithie Victor felt that his work and purpose

On earth was over and never felt nervous

Reached his heavenly abode enjoying rest

Among the members he was one of the best!

 

***HE RESENTED FREEDOM –

Freedom for each one to act his whim

Free to spit, excrete, hit or spit

To mob, disrupt, beget, beset

To beat the wife, treat her as housemaid

Or make a matchstick of her

Build where you shouldn’t, break what you shouldn’t

To dump the rubbish by another’s wall

Joy through speakers-eardrums pounded

Khaki-clad to browbeat and extract

To trade justice for filthy lucre

To promise voters, feather own nest

For caste, creed and tongue to ramp.

 

A free-for- all on city’s arteries

Where wheels and feet, cattle and hawkers

Cheek by jowl, the right of way contest

A jungle wherein might is right;

To block the road, processionists,

A striking group and irate mob or e’en

A corpse on its last journey-

Freedom’s final fling!

 

The freedom of society is dead

Long live the freedom of the individuals!

 

That is Dr. Nithie Victor-may he from his

Heavenly abode guide the Poets and this

Chennai Poets Circle!

***

This is a part of a poem that was written by Dr. Nithie Victor and published in the WORLD POETRY 1999 published by Bhishma Pithamaha Dr. Krishna Srinivas who was editing purely English Poetry monthly journal for more than 50 years and he passed away at his 92nd year almost a decade ago.

 

In deference to the desire of Sundararajan I am posting in this Forum. Thanks.

Dr. Nithie Victor  was a senior poet member in the circle for long and he is no more. Silence was observed nd later this poem was presented.

Other poets attended presented their poems absolutely great and interesting.

INDIA POETRY CIRCLE was discussed in detail and the CPC members share their poems with the IPC a more wider and vast set up.

The senior Poet Shri Jairam Seshadri proved a very pleasant host where his two pet dogs received the guests very lovingly!

 

Displaying IMG_20170527_164603468.jpg

Jairam Seshadri’s pets receiving the guests for the occasion.

 

ENVIUS THOUGHTS crosses 1,02,000 views.

I am glad to share with you that with the 122nd view at 23.30 hours yesterday viz Saturday  the 12th August 2017, total views of ENVIUS THOUGHTS  crossed ONE LAKH  AND TWO THOUSAND (1,02,000) on the 876th day and 941st post from more than 210 countries around the world, thanks to your support and encouragement. Kindly continue. Thanks aplenty.

 

Yet another pleasant information:

Editor of INDIAN PERIODICAL informs:

Your submission has been posted in our latest issue, twitter and Facebook page. Check links below.

http://indianperiodical.com/

http://indianperiodical.com/2016/09/list-of-contents/

https://www.facebook.com/IndianPeriodicalmagazine

https://twitter.com/IndPeriodical

Regards

Siddharth

Kindly click the second link, go to the contents, view the article  on MAHAKAVI BHARATHIYAR-, place your response  in the spce provided below the article for the benefit of others.Thanks.

N V Subbaraman.

 

 

 

 

 

 

 

POETRY AND POETS- UNIVERSAL!

I very strongly hold with several thousand that Poets are the Ambassadors of Peace and beyond region and religion, language and sex! Poetry of any genre preaches peace and harmony, joy and happiness, friendship and camaraderie to all those who have an innate love for this world of literature. Poetry gives birth to music which is Divine. Even the trees and plants enjoy music as birds and animals and grow as scientifically proved!
Poets of all ages and nations all over the world have the same frame of mind, views and style, expression and experiences!
Here is a small account that triggered this Sunday Story in ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com.
My esteemed viewers are well aware of one of the tallest Tamil Poet- a great nationalist, a tireless patriot who galvanized the society through his poetry – patriotic, religious, social, revolutionary, literary and so on.I have given quite a few of his in the Blog with the original in Tamil, Transliteration and Translation in English and comments in English for the benefit of my great viewers from more than 210 countries of the globe.
Since July 2016 a very popular and nice online Magazine “INDIAN PERIODICAL” has been publishing my articles every week regularly and every article has hundreds of viewers’ and views.

On 8th July the following article was published and it was sent by me to all my poet friends across the globe.
Mahakavi Bharathiyar-“Address to the Lord Yama”
July 8, 2017 5:09 pm•2 comments Views: 182
By N.V. Subbaraman from Chennai, India
The great patriotic, national poet Mahakavi Subrahmanya Bharathiyar had unbounded patriotism, abundant love for freedom political and more, love for the languages-he was a master of eighteen languages which is not an exaggeration- love for the people and their tradition and culture, infectious ‘optimism’ and fearlessness.
In this issue, we see his beautiful poem on –“Address to the Lord Yama”.
In the Hindu pantheon Lord Yama is the God of Death. He knows when to take away the life of a person born on earth and he does his duty meticulously!
Original in Tamil:
காலனுக்கு உரைத்தல்
பல்லவி
காலா! உனைநான் சிறு புல்லென மதிக்கிறேன்; என்றன்
காலருகே வாடா! சற்றே உனை மிதிக்கிறேன் – அட (காலா)
சரணங்கள்
1. வேலாயுத விருதினைமனதிற் பதிக்கிறேன் – நல்ல
வேதாந்த முரைத்த ஞானியர் தமை யெண்ணித் துதிக்கிறேன்-ஆதி
மூலா வென்று யானையைக் காக்கவே – நின்றன்
முதலைக்கு நேர்ந்ததை மறந்தாயோ கெட்ட மூடனே?-அட(காலா)
2. ஆலாலமுண்டவனடி காணென்ற மார்க்கண்டன் – தன
தாவி கவரப்போய் நீ பட்டபாட்டினை அறிகுவன் – இங்கு
நாலாயிரம் காதம் விட்டகல்! உனைவிதிக்கிறேன் –ஹரி
நாராயண னாகநின் முன்னே உதிக்கிறேன் – அட (காலா)
Transliteration
KALANUKKU URAITHTHAL
Pallavi
Kaalaa! Unainaan sirupullena mathikkiraen-endran
Kaalarugae vaadaa! Satrae unai mithikkiraen-ada(kaalaa)
SaraNangaL
1. Vaelaayudha virudhinai manadhir padhikkiraen-nalla
Vaedhaantha muraiththa njaaniyar thamai yeNNIth thudhikkiraen – adhi
Moolaa venru kadhariya yaanaiyaik kaakkavae –ninran
Mudhalaikku naerndhadhai marandhaayoa letta moodanae? – ada (kaalaa)
2. Aalaala mundavanadi saraNenra maarkaNdan – thana
Dhaavi kavarappoay nee patta paattinai ariguvaen – ingu
Naalaayiram kaadham viitagal! Unai vidhikkiraen – hari
NaaraayaNa naaganin munnae udhikkiraen – ada (kaalaa)

TRANSLATION
Yamaa! I treat you as a trivial grass-
Come near my feet! I shall simply stamp you ! Yah (Yamaa)
Taken I to my heart the award of the Lord
Pray to the saints of yore who gave me sermons –
To save the elephant that cried “oh, my great God”
Do you forget fool Yamaa what happened to your crocodile- yah, (Yamaa)

MarkaNda- who surrendered to the Lord Shiva who gulped Poi
Whose life you wanted to take- your suffering and humiliation
I am aware of- here
Get away four thousand miles! I order you-
I appear before you as Hari Narayana- yah (Yamaa)
Comment:
This is one of the most beautiful poems of Mahakavi Bharathiyar who chose to challenge the God of Death- YAMA in Hindu pantheon. It is believed by the people that Lord Yama is very powerful. Bharathiyar in this poem describes two mythological beliefs and says that all powerful Yamaa could not succeed on the basis of which the poet challenges Yamaa to come near him and he will simply stamp him under his feet! He also orders Yamaa to go four thousand miles away!!
One incident is Yamaa’s decision to take away the life of an elephant by making a crocodile to drag the elephant into deep water and kill. When the elephant called Lord Vishnu, Yamaa through the crocodile could do no harm to the devoted elephant and had to quit his attempt!
Again when Lord Yamaa wanted to take away the life of a strong devotee of Shiva much against his own father’s advice to pray only Lord Vishnu, Lord Shiva protected Markandeya and Yamaa could do nothing!
Quoting these two mythological happenings, Bharathiyar challenges Yamaa to come near him and he will simply make him to pulp by the poet’s feet! What a lovely theme, content and presentation!
On seeing this,
One of the distinguished Israeli Poets Dr.Hayim Abramson (Ph.D and M A) living in Bet EI, Israel responded as below. He teaches at the Israeli Center, Jerusalem and in other settings too. He writes poetry in Hebrew, English and Spanish. He can be reached by Phone 02 9975 433 and Email: hayimphd@netvision.net.il

Hayim Abramson
Dear Honorable M. Subbaraman NV:
I read the poem. It is interesting how from different cultures we can have such common themes.
In this case defying death.
I have one comfort which is this:

Our God is infinite.
He extends across and beyond time.
He knows all.
Therefore he knows we existed
and what we did.
Long after we have been forgotten.

Subbaraman NV
to Hayim
Thanks for your scholarly response.
N v Subbaraman

Hayim Abramson
to me

The system would not let me post this revised poem.
Perhaps you want to post it instead of the previous one…
Hayim

[6567] DEFYING DEATH
In different cultures
We have common themes
Such as how to defy death!.
Take heed and know that
God is infinite,
Across and beyond time!
He knows all things
Including that we ever existed
And that we did what we did
After we have been forgotten!.
————————————————-

http://indianperiodical.com/2016/09/list-of-contents/
Mahakavi Bharathiyar- on “Address to the Lord Yama”
Monday, July 10, 2017 in an article with commentary
and translations by N V Subbaraman,

Subbaraman NV
to Hayim
Sure Dr. In an appropriate manner. Thanks.
N V Subbaraman
Dear and Honored M. Subbaraman,
Thank you for following things through. I appreciate knowing
that you are very busy indeed!
May Hashem God keep you well. The main thing is to take one
little problem at a time, but do not take the glitches to heart,
these are the mechanics of getting something done.
Have a lovely day, full of light, joy and good things for you and family.
Hayim

CHALLENGES
Life’s little problems
do not take too hard to heart
they’re just challenges.

Since I thought this is a very unique response and has to be shared in the form of a Sunday Story in ENVIUS THOUGHTS/ Thanks for all your support.
Meet you as usual on Monday. Thanks.

MY ‘E books’ in Amazon!

This slideshow requires JavaScript.

Amazing Amazon published my books through KINDLE
Five in number very interesting-thoughts kindled
Fifty percent of Royalty when received will go
To the orphanage as is the practice to show!

 

Here are the book names with links for easy access

1. Voice of Ramana: Fragrant Garland of Letters – http://amzn.to/2t7ovi8
2. Mystic Moon Marvels: A collection of haiku – http://amzn.to/2u0vbS8
3. Cuckoo’s Song: Kuyil Pattu by Mahakavi Subramanya Bharathiyar – http://amzn.to/2vtsne0
4. Envius Poems Volume 1: 50 poems on the significant days of the year – http://amzn.to/2u0Jx56
5. Envius Poems – Vol II: 44 poems for various occasions  – http://amzn.to/2tioDiZ

 

 

(1)

http://amzn.to/2tXlJPh

Envius Poems Volume 1: 50 poems on the significant days of the year Kindle Edition

by Subbaraman NV (Author)

A collection of poems written to ruminate on the significant days of the year.

Amazon E booksKindle edition Rs.64/-

Product Description

A collection of poems written to ruminate on the significant days of the year.

 

(2)

http://amzn.to/2vqHLb2

Envius Poems – Vol II: 44 poems for various occasions (Prayer series) Kindle Edition

by Subbaraman NV (Author)

A collection of poems that includes prayers for many professions and occasions. Thousands of Envius Thoughts readers have found succor in reading and re-reading these poems. Now collected in a book.

 

Kindle Edition Rs.64/-

 

 

 

(3)

Mystic Moon Marvels: A collection of haiku Kindle Edition

by NV Subbaraman (Author)

 

“The poet Subbaraman’s haiku are exactly haiku originating in Japan. But in Japan, there is no concept of rhyme; thus his rhymed haiku surpass Japanese haiku in beauty. The beauty of both the contents and the form ogf his haiku is worth esteeming very highly.”
~ Prof. Dr. Kazuyosi Ikeda Ph.D; D. Sc; D. Litt; D. Cult; D. Envir. Sc; Osaka, Japan

 

 

Kindle $ 1.85

(4)

Cuckoo’s Song: Kuyil Pattu by Mahakavi Subramanya Bharathiyar Kindle Edition

by Subramanya Bharathi (Author), NV Subbaraman (Translator)

Mahakavi Bharathiyar,( 1882-1921) one of the greatest national poets from Tamilnadu is a multi faceted personality. Through his inspiring poems raised the people of Tamilnadu against the British which ultimately resulted in Indian Independence. He has to his credit a number of epics and “cuckoos song” is one such. The readers especially English knowing devotees of Bharathi will enjoy every bit of this epic poem translated into English.

 

 

(5)

Voice of Ramana: Fragrant Garland of Letters Kindle Edition

by NV Subbaraman (Author)

Bhagawan Ramana, the Saint of Thiruvannamalai, world renowned philosopher saint is the repository of all wisdom and has many works to his credit. One is his Akshara Mana Mala which has been acclaimed as one of the best. Here is the work translated into English in Haiku/ Tanka format for Ramana’s devotees to read and enjoy.

NV Subbaraman (1)

 

Kindle price$.93

Learn more about purchasing Kindle eBooks

Customers can now buy over 3 million Kindle books on Amazon.in with Indian credit/debit cards, net banking and Amazon.in Gift cards.

 

50% of the Royalty will be donated as per the practice of the author, to an orphanage/old age home near Chennai.

 

 

 

TALE OF A BLOGGER Part 18

 

LOOKING BACK

With a pardonable pride, I look back on my 835 day long journey in the world of BLOGGING and offer my prayers to the Lord Almighty, Goddess of Learning and Studies SARASWATHI who has been guiding me in my pilgrimage in the blogosphere. I express my sincere thanks to my 95000 viewers and 200 followers from more than 210 countries! I must be grateful to the originator of my blogging activities WORD PRESS through whom my ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com is journeying gloriously.
Yes today it is 835th day and of my life as a blogger and today’s post is 900th!
But for the grace of Lord Almighty and the support of the viewers, I shudder to think of maintaining a blog for continuous 835 days without a day’s break and number of posts touching NINE HUNDRED!
As my every viewer is aware of, every 50th post will carry TALE OF THE BLOGGER that will be a Sunday story and thus this 900th post is naturally the TALE OF A BLOGGER PART 18!
Blogging is extremely interesting, highly inspiring and fiercely challenging! Maintaining a blog for 835 continuous days with 900 posts is indeed intellectually intriguing, mentally menacing and physically penetrating! But the enthusiasm showered by the daily views and responses and comments to the posts give the blogger strange strength that can sustain for the whole life time!
For a person BLOGGING is a PASSION, the day’s and overall views is nutritious food, effective tonic and benevolent beverage!
Average views per day and post exceeding ONE HUNDRED prompts the BLOGGER to continue with the unabated interest and enthusiasm. Kindly have a look at the figures since the last TALE 50 posts earlier.
On the Tale 17- 850th post on 786th day overall view score was 90399.
90000 11/5/2017 – 847th post on the 783rd day
91000 20/5/2017 – 856th post on the 792nd day
92000 29/5/2017 – 865th post on the 801st day
93000 07/6/2017 – 874th post on the 810th day
94000 17/6/2017 – 884th post on the 820th day
95000 26/6/2017 – 894th post on the 829th day.

Being a passionate blogger, I am extremely sensitive to the increasing views day wise and cumulative as that I deem it to be an important INDEX for the popularity of any BLOG.
Whenever any day’s view goes below 100, I feel disappointed and deeply think about how to make the Blog more interesting to the viewers.
Since the last Tale Seventeen posted on 14th May 17, not much of water has flown under the Ganges and days pass on with the routines
of my life.

CUTS AND WOUND

It has become  a fashion of the day to grow moustache and beard in the young and old, in different shapes and styles. We see a lot of news in the magazines and newspapers! To me unshaven face presents a melancholic look and sickly appearance!? One of the posts I made is titled “CUTS AND WOUND”-post on 29th June in my ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com. I thought people have no time to have a shave and hence they grow; but trimming needs more time and patience than straight away shaving! As for me, while I was in service I used to have alternate day shaving and post retirement 16 years ago, I have made it a point to have a shave on all the dates that are in multiples of 3 unless that day happens to be an auspicious/inauspicious day according to our religious principles and practices. I had a very unpleasant experience on 24th June when I had a cut with my razor resulting in skipping my 27th June shaving. I wanted to share this with my viewers in a lighter veign and that was the cause of my post on “CUTS AND WOUND”. When my friends asked me on 27 tha and 28th for my melancholic look. I told them to read my post in my Blog!!!! Yes on 30th I could resume my tryst with my razor! There are three types of CUTS-one CUT and PASTE in Computer language leading to plagiarism many a time unnoticed by the world. Second is CUT AND WOUND with a razor and a new blade as I had on 24th and the third is more cruel- CUT AND WOUND others with thoughts, words and deeds which leaves a permanent mark on others -to be avoided at all costs!

NIVETHA in INDIAN BOOK OF RECORDS FOR CHILDREN
My esteemed viewers could not have forgotten about my ward 17 year old S. Nivetha has just joined a local, famous women’s college for a degree BCA.
Last year she attended along with me as one of the invited Delegate for the International Multilingual Poets Meet held at Vijayawada on 13/14th November 2016. She was the youngest poet delegate to present her poem titled FRIENDSHIP- VALUES AND VIRTUES in the Meet and that indeed found her in the INDIAN BOOK OF RECORDS FOR CHILDREN – a book of records valued as GUINNESS book here. Here is a small album made out on the occasion which I am sharing now with you all.

INDIAN BOOK OF RECORDS FOR CHILDREN

A mini album of S.Nivetha

It started like this on 13/14th November 2016 at Vijayawada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Nivetha with her “INDIAN BOOK OF RECORDS FOR CHILDREN” CERTIFICATE.

Mogappair Mail newspaper dated 18th June reports…….

Nivetha in In Indian Book of Records

17 year old S.Nivetha of Jeevan Bima Nagar, Anna Nagar West Extension has entered  into the Indian Book of Records for Children for her achievement  as the “youngest to participate in the International Multilingual Ports Meet held in Vijayawada.

ANNA NAGAR TIMES News Paper of 18/6/17 carries the following News

Girl from Jeevan Bhima Nagar enters ‘India Book of Records’ 17-year-old S. Nivetha (resident of 12/1045, Jeevan Bhima Nagar, Anna Nagar Western Extension) has got her name entered in India Book of Records for being the youngest poet to participate in the International Meet for Poets which was held recently in Vijayawada, Andhra Pradesh.

And came to a grand finale thus with a great honor visiting!

NIVETHA’S BLOG

Nivetha has opened a blog of her own through wordpress and sent a communication to many of the poets delegates who attended the Meet at Vijayawada:

Respected Poets,
Please read my blog Nivethalive in https://Nivethalive.wordpress.com
and respond by your suggestions to improve my Blog.
Thanks
Yours
S. Nivetha

She posts almost daily a poem in English in her own way on her chosen topic aided with suitable pictures and in a style of her own. She has her own followers and she is nearing the overall view score of Three Thousand (3000) in her 35 posts so far!

TRYST WITH “INDIAN PERIODICAL”

“Indian Periodical” is a standard e magazine with weekly updating- being edited and published on all Sundays by Delhi based scholar Shri Siddarth Sehgal. It was on 31st July 2016- that the magazine published its interview with me in its ‘PERSON OF THE WEEK’ feature which is the second most viewed article so far -views nearing 4000. Since then, every week they have been publishing my translated articles on Thiruvalluvar and now for the past more than 10 weeks my translated poems of Mahakavi Bharathiyar. Every week in my Sunday and Monday posts I give the link to enable the esteemed viewers of ENVIUS THOUGHTS to read great Tamil scholars. I am glad that many read and respond. I am grateful to all of them.

“AADHAR AND PAN” LINKING

As responsible citizens of India, we have to abide by the rules and regulations governing Income Tax payment. It is required we have to link AAdhAAr and PAN. Here is a very useful information on the same.

The government has made it mandatory to link existing Aadhaar numbers with PAN of taxpayers with effect from July 1, 2017. The revenue department has stated that “every person who has been allotted PAN as on July 1, 2017, and who in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 139AA is required to intimate his Aadhaar number, shall intimate his Aadhaar number to the principal director general of income tax (systems) or DGIT (systems)”.
Here’s how to link our Aadhaar number with PAN:

Where to link Aadhaar with PAN?
The linking should be done in the Income Tax department’s e-filing website http://www.incometaxindiaefiling.gov.in. There is no need to login or be registered on. This facility can be used by anyone to link their Aadhaar with PAN.
To link go to http://www.incometaxindiaefiling.gov.in and click on the link on the left pane: Link Aadhaar. Provide the PAN and Aadhaar numbers, enter your name exactly as given in the Aadhaar card, avoiding an spelling mistakes and click submit. After verification from the UIDAI, the linking will be confirmed.
]
This much is this TALE OF THE BLOGGER 18.
We shall meet as usual tomorrow morning. Thanks.

(TO BE CONTINUED)

INDIAN PERIODICAL
Editor informs
Your submission has been posted in our latest issue, twitter and Facebook page. Check links below.
http://indianperiodical.com/

http://indianperiodical.com/2016/09/list-of-contents/
https://www.facebook.com/IndianPeriodicalmagazine
https://twitter.com/IndPeriodical
Regards
Siddharth
Kindly click the second link and make your response in the space below the article for the benefit of other readers.
N V Subbaraman

Rhyme And Rhythm Or Theme And Content*

 Image result for Images-Rhyme and Rhythm

Sure rhyme and rhythm always great
Music and sound sure a treat!
Poem writing lovely art
Love it is to poet’s heart
Grammar and rules play a part!
Theme and content must be smart!
Feelings and emotions sure
Make the poem simply pure!
Content no doubt adds splendor
Message gives it more grandeur!
As I write this with great care
Bhagwat Pada comes to share
“bhaja govindaṃ bhaja govindaṃ
govindaṃ bhaja mūdhamate |
samprāpte sannihite kāle
nahi nahi rakṣati dukriṅkaraṇe”*

*Adi Shankara Bhagawat paadha in his monumental BAJA GOVINDAM says in his own inimitable style the futility of mastering over the grammar at the time we have to make our exit from this world and the need to think of the Lord.

CPC MEET !

 

CPC May monthly Meet-27/5/17 Shri Jairam Seshadri and Shri B. Jayaraman

I have on 31st January 2017 exhaustively dealt with the great activities of the CHENNAI POETS’ CIRCLE in ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com under the caption AMIDST THE AMBASSADORS OF PEACE (available in January 2017 archives of the Blog).
There are indeed many literary organizations in the country that provides sufficient food for the ever hungry lovers of literature- beyond region and religion, language and culture.
In Chennai-the great seat of education and research, culture and civilization, literary activities of all hues and shades- is blessed with CHENNAI POETS’ CIRCLE which has been in active existence for the past FOURTEEN years.
Poet Members are professionals like Chartered Accountants, Bankers, Insurance Managers, academicians and so on.
They meet regularly in turn in the members’ premises promoting literary and social wellbeing and present poems and have discussions on the theme content and form. A couple of hours a month spent on literary discussions indeed rejuvenate the minds and intellect of the participants.
In the latest Meet held on the premises of Shri Jairam Seshadri who is Chartered Accountant having returned home after several years spent in UK, USA and Canada – away from the Punya Bhoomi finds himself wanting to write more. He is in Defence Officers Colony, Chennai.
He writes poetry to vent emotion that needs venting; poems serve as a catheter for the overflow and all that brews within.
Hospitality to the participant poets displayed was indeed great and enjoyed by all.
The Meet on May 27th in one of the hottest days in the city, was no longer hot inside the Meet because of the overwhelming love and respect. Cool breeze that came out of the poems presented made the participants quite comfortable and pleasant.
The meet started with the presentation of the young Poet S. Nivetha, awaiting admission for the first year of the undergraduate studies in one of the womens’ colleges in the city. She is good at drawing and she is a cartoonist. She writes prose and verse in English. She has attended the International Multilingual Poets meet held in Vijayawada on 13th and 14th November 2017. She was the youngest poet delegate and presented her poem from the Amaravathi Poetic Prism 2016 titled FRIENDSHIP-VIRTUES AND VALUES.
She also participated in the Annual potry seminar organized by he Chennai Poets’ Circle in Chennai on 29th January 2017.and presented her poen titled SISTER,OH, SISTER which was well received by other poets
She was interviewd by the Management magazine IMPACT in its special silver jubilee issue and published under the caption “INTERVIEW WITH A YOUNG ACHIEVER”

She is being included in the INDIAN BOOK OF RECORDS FOR CHILDREN to be published soon from Zirakpur, Punjab.

.She presented her acrostic poem

SUMMER DAYS WITH FRIENDS

Summer is out waiting for us to wade
Umbrella in my hand to give a shade
Monsoon and rain dreams often at the end
Making a plan to go with all my friend(s)
E very summer day is to be hot
Roaming in Sun right my mom ever shouts.

Days pass without our moving out in Sun
Awaiting my friends to share my sweet bun
Yet they find it so difficult to walk
Sitting in a/c room in house and talk!

Watching at the window I dream of rain
Idea is to go out and get drained
Thinking of the Sun my friends rest at house
Having computer and moving the mouse.

Making strange ideas – innovation
Yet need support from my friends with passion

Finding new food stuffs to eat I make now
Reducing fat my aim I bend and bow
Intake of more rest of my summer bad
Evening comes to make my life enjoy
Never my mind should become dull and sad
Declining waste of time and improve a ploy
Sharing my views with friends give a great joy.

I presented my poem “MARVEL IS THY CREATION”.

Hills are lovely, Dales are beautiful
River is lovely, fishes are beautiful
Sea is lovely, waves are beautiful
Sky is lovely, stars are beatiful
Tree is lovely, flowers are beautiful!

Beautiful is the sky lark, lovely is the peacock
Beautiful are the birds, lovely are the animals-deers and dogs!

Beautiful nature is always beautiful
Oh! It is all Thy wonderful creation!

Even
Rain is lovely, fire is beautiful
Storm is lovely, volcano is beautiful
Thunder is melodious, lightning is pleasing!
Nature’s fury is a thing of beauty!

Bed of roses and scent around it
Blade of grass and dews upon it
Rise of moon and stars above it
Oh! It’s all the marvels of Thy creation!

Here is a child with crippled foot
There is a boy with cruel mind
Here is a man with dishonest deeds
There is a woman with a lustful eyes!

He has eyes, yet blind
She has ears, yet deaf
She has hands, yet lame
Yonder Thou art witnessing all!

Mend their ways or end their deeds
Make them honest – make them healthy
Help us live in peace and amity!

All the poems presented by the participating poets were well received and the Meet came to an end very very pleasantly.

This much is for the Sunday story this week. We shall continue to meet every day.Thanks.

Poet Jairam Seshadri has two beloved pets – nice to see, touch, well disciplined and brought up great! Have a look at the same here:

Displaying IMG_20170527_164603468.jpg

 

 

Nivetha in CPC Annual Seminar on 29th January 2017.

 

Nivetha presenting a poem on May CPC Meet on 27th.

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindly read this young achiever’s Blog in https://nivethalive.wordpress.com and respond.

 

INDIAN PERIODICAL

My article on Bharathiyar’s “FREEDOM-SPARROW’ duly translated in English, kindly read by clicking the second link and choosing BHARATHIYAR-FREEDOM and kindly make your comment below the article itself where the space is provided that will help others readers to know about your opinion. Thanks.

Your submission has been posted in our latest issue, twitter and Facebook page. Check links below.
http://indianperiodical.com/
http://indianperiodical.com/2016/09/list-of-contents/
https://www.facebook.com/IndianPeriodicalmagazine
https://twitter.com/IndPeriodical