Lord Vigneswara Day-September 2nd.

Image result for images for ganesh chaturthi
This is how Mahakavi Subramaniya Bharathiyar, greatest Tamil Nationalist, patriotic poet invokes the blessings of LORD VIGNESWARA:
கற்பக விநாயகக் கடவுளே, போற்றி!
ஸிற்பர மோனத் தேவன் வாழ்க!
வாரண முகத்தான் மலர்த்தாள் வெல்க!
ஆரண முகத்தான் அருட்பதம் வெல்க!
படைப்புக் கிறையவன்;பண்ணவர் நாயகன்,
இந்திர குரு எனது இதயத் தொளிர்வான்
சந்திர மவுலித் தலைவன் மைந்தன்
கணபதி தாளை மனத்தில் வைப்போம்.
குணமதிற் பலவாம்; கூறக் கேளீர்!
உட்செவிதிறக்கும்; அகக்கண் ஒளிதரும்;
அக்கினி தோன்றும்; ஆண்மை வலியுறும்;
திக்கெலாம் சென்று ஜயக்கொடி நாட்டலாம்;
கட்செவி தன்னைக் கையிலே எடுக்கலாம்;
விடத்தையும் நோவையும் வெம்பகை யதனையும்
துச்சமென் றெண்ணித் துயரிலா திங்கு
நிச்சலும் வாழ்ந்து நிலைபெற்றோங்கலாம்;
அச்சந் தீரும்.அமுதம் விளையும்;
வித்தை வளரும், வேள்வி ஓங்கும்;
அமரத் தன்மை எய்தவும்
இங்குநாம் பெறலாம்; இஃதுணர் வீரே!

TRANSLATION IN ENGLISH
Hail Lord – Karpaka – Vinaayaka;
Hail Deity of Divine Intelligence!
Hail flower4-feet of the Elephant-faced!
Hail His feet of Grace whose face is the Veda!
He is the God of Creation, Lord of bards!
Indra’s Guru, Son of Him who in me
Inly shines sporting the crescent in His crown!
Let us embosom the feet of Ganapathi;
For varied are the resulting virtues
To which you do now listen Inner ear
Will open; the eyes of soul will shine bright
Flame will issue; manliness will mature;
In all directions the Flag of Triumph
Can be surely unfurled; the venomous adder
Can be held in handby fierce enmity,
Ills and venom undaunted, can flourish
Very well, rid of sorrows; fear will cease;
Elixir will flow; arts and sacrifices
Will grow; immortality – here and now-
Can be attained; realise these to be true.

Pooja at Bangalore home.Photo N S Ramnath.

 

Image result for Image of Bharathiyar

 

Chandrashekarendra Saraswati – IS 22

Image result for chandrashekarendra saraswati

Chandrashekarendra Saraswati (20 May 1894 – 8 January 1994)

Jagadguru Shri Chandrasekharendra Saraswati Swamigal
Born as  Swaminathan on twentieth May, Eighteen Ninety Four
And attained siddhi on Eighth January nineteen ninety four
Reverentially called the Sage of Kanchi or Mahaperiyava
The sixty eighth Jagadguru of the Kanchi Kamakoti Peetham.
Mahaperiyava’s discourses in fact, magnum opus based on Hindu
Philosophy titled – “Deivathin Kural”was indeed great
Kanchi peetam established by Adi Sankara in person-

At the age of eleven on ascending the Peetam ,Acharya
Visited Thanjavur- big people used to call on him,
Being a Fellow of Theosophical Society he was,
My grand father one of the leading High Court Advocates did not.
Despite Acharya’s desire to meet, he budged not!
Acharya said , if NKR Iyer* is not coming, he would go to
Nagari Mahal and meet my grand father. At last Shri NKR Iyer agreed
On condition when calls on Acharya, he will not sit on the ground,
Nor bow to Acharya and so on. Acharya agreed and arranged
For a chair to NKR Iyer. Young Acharya, by his wisdom and intelligence
Made my grand father revise his resolve and he bowed to Acharya
And the Peetam in the traditional practice! Greatness of Acharya
Jagat Guru indeed is great as all know. Acharya in nineteen sixty three
At Akkagaripeta described to me this event-though I knew earlier!
On this holy and auspicios ADI FRIDAY, let us seek HIS grace!

 

Nagari Mahal is the name of the  house where he lived.

_* NKR Iyer referred to is  Shri N K Ramaswami Iyer B A B L F.T.S High court Vakil and also a staunch Congress member in 1941  who was my father’s father!__________________________________________________________________________________                          Register of Delegates, Indian National Congress, Madras, 1914.

.
49 Madras Madras Provincial  Committee  N. K. Ramaswami Aiyar, B.A.B.L; Tanjore

__________________________________________________________________________________________

Image result for Image of Kanchi Shankar Mutt

Kanchi Shankara Mutt established by Adi Sankara whose 68th Peetadhipathi was Chandrashekarendra Saraswati.

BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA- I S 11

Image result for A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada[4] (1 September 1896 – 14 November 1977)

A.C.BHAKTI VEDANTHA SWAMI PRABHUPADA (1 Sept. 1896 – 14 Nov. 1977)

Worldwide known Hindu movement-HARE KRISHNA MOVEMENT-spreading Krishna
Conscience in the Society for long indeed is a gift of Bharathamata!
Abhaya Caranāravinda Bhaktivedānta Svāmi born on First September
Eighteen Ninety Six lived upto children’s day of nineteen seventy seven
Proud Indian spiritual teacher is the founder-preceptor of the
“International Society for Krishna Consciousness”!

Members of the ISKCON movement view Bhaktivedānta Swāmi as representative
And messenger of “Chaitanya Mahaprabhu” Krsna Caitanya Bhaktivedanta_Swami_Prabhupada. Born Abhay Charan De in Kolkata

Educated at the “Scottish Church College” in Calcutta.
Before adopting life of a novice renunciate “Vanaprastha”  he was married
And owned a small “Pharmaceutical”  business.In nineteen fifty nine he took a vow of renunciation
Started writing commentaries on Vaishnava scriptures. In his later years,
As a traveling Vaishnava monk, he became an influential communicator of Gaudiya Vaishnava theology to India and “Western world” through his leadership of ISKCON, founded in Nineteen Sixty Six”

As the founder of ISKCON, he “emerged as a major figure of the Western counterculture”  initiating thousands of young Americans.”

Image result for Images for Hare Krishna Movement

HARE KRISHNA MOVEMENT MEMBERS IN SEARCH OF TRUTH

BASAVA -IS 8

Image result for Basava

Basava (1105 CE–

Of the many many Indian Saints and Seers gifted by
Bharatha Matha  to us to sanctify the  Society nice
In all parts of the great Nation India that is Bharath
One from Karnataka is today’s series INDIAN SAINTS 8.

Basavanna  a Twelfth-century Hindu philosopher, statesman,
Kannada poet in the Niraakaara Shiva-focussed Bhakti
Movement and a social reformer during the period
Of the Kalachuri-dynasty king Bijjala I in Karnataka.

“Listen, O lord of the meeting rivers,
things standing shall fall,
but the moving ever shall stay.”
Basava’s saying in his “The Lord of the Meeting Rivers: Devotional Poems”” .

 

Image result for Basava

KHATKHATE BABA- IS 5

]

Of the holy Saints and Seers, Bharathamatha has gifted to us
Eighteen Fifty nine born and lived upto Nineteen Thirty was the great
KHATKHATE BABA – a Kashmiri saint who had enormous divine powers.

Kashmir an abode of Shiva has produced a number of holy men, saints,
Ascetics and sages with supernatural powers to perform miracles.
They had numerous followers venerating!Outstanding holy man was
Pandit Shiv Prasad Choudhari, who afterwards became Khatkhate Baba!

HIs divine powers were used for the society and good causes.
A big Yajna was organized by the disciples of Khatkhate Baba
In the premises of Sanskrit Vidyapeeth in Nineteen Eleven.
Large number of saints and sages from all over the country participated
And paid their obeisance to Khatkhate Baba. Boarding and lodging a huge task.
When preparing the meals shortage of ghee was felt.impossible to bring
At short notice from the city. Khatkhate Baba asked them to bring water
From the Yamuna river in place of ghee. when Yamuna water was placed
In the vessel for frying the pooris it at once turned into ghee
Food was there for th satisfaction of all! water became ghee!!!
Next day Khatkhate Baba asked his disciples to bring ghee
From the market and poured into the Yamuna river to make up the losses.

Divine and miraculous powers of Baba were for the disciples and society
Sever outbreak of diseases were averted by Khatkhate Baba .

His samadhi at Etawah is a pilgrimage centre.

TILL WE SEE THE HEAVEN!

Image result for Images for India to become a Heaven

 

Great country, great people
Noble thoughts, noble deeds
Hallowed Himalayas, reverberating rivers
Fertile fields, magnificent minerals
Fascinating forests, flora and fauna
Lovely languages, lovely people
Seers and saints, philosophers and scientists
Variety of knowledge, variety of culture
Unity in diversity all that we nurture
Love is God, Truth is God
All that we preach sure with nod
Values of life piously pursued!
Ichobad – glory going?

Old order changeth yielding place to new
New order bringeth glory in high view
Along with growth, greed and selfishness in a few
Negative values spread in all its hue!

Older people lamenting loss of values
Younger ones losing faith in moral values
Middle ones mooring neither here nor there
Ship of the Nation inching without care!

What a great people
What a great fall
Violence, betrayal, backstabbing
Jealousy, ingratitude, high cheating
Falsehood, corruption, dishonesty
Deceptions, treachery, infidelity
All that hinders Nation’s progress
All that plunders people’s wealth
All we need is a Mahatma’s lead
All we plead is noble deed
Another form of freedom struggle
To ensure peace and plenty free from peril!
Shall we get another Mahatma
To involve the intellectuals
To galvanize the society
To integrate the fractured nation
To infuse faith and confidence
To inject oneness and brotherhood
To lift us from lethargy and indifference!

Of! my beloved Mother Bharath!
Let me set my vision so high
Let my Bharath soar to sky
Let these winged words fly and fly
Till we see the Heaven so nice!

Image result for Images for India to become a Heaven

“GREAT RAINS” GIFT OF NATURE/ GOD A HUMBLE PRAYER.

Image result for Images  for PRAYER FOR RAIN

Middle of JUNE is gone-gone sans rains-my God or Nature Why this punishment
To me a citizen of Chennai. I know I have not been good to any,
I do not love all,  serve all-though I say help ever hurt never, I follow not strict
I deserve to be denied of Thy grace Lord Varuna- but not my kith and kin here!

By now year after year we use to get the grace of Rain God –and blessed
With RAIN- this year not till now!. Prayers are on seeking your grace
Every nook and corner- Be kind enough to bring in RAIN to this starved city
Of Chennai. For drinking water and other purposes we do not get water enough.

We pay heavily and exorbitantly for the little water, to those who help us
We can only pray, beg you to bring us rains and do rain water harvesting!
Oh! Lord Varuna-Rain God- kindly lend us your ears and bless us with rain
May all  living beings humans and  animals, trees and plants get their thirst quenched!

Image result for Images  for PRAYER FOR RAIN