OUR ENGLISH POEMS IN CHINESE LANGUAGE!

GMIS 2017 Day 1: Sustainable Strategies Today To Secure A ...

It is indeed a matter of abundant pleasure and delight to see our English poems attracted the attention of Chinese literary lovers who decided to translate our English poems and publish the same in their magazine “RENDITION OF INTERNATIONAL POETRY” and convey the same to us!!!

I take the opportunity to thank my great C A friend from Erode who is now in Hosur who gets my English poems  translated to Chinese- transliterations from his colleague who is frequenting Shengai!

English Version

N V Subbaraman

Prosperous Tomorrow

Amidst
Today’s
And till this day’s
Pain and pangs
Sufferings and sorrows
Falls and failures
Poverty and penury
I do see a
Silver lining
Bright tomorrow
Absolutely bright
Based purely on
Efforts and efficacy
Of hopes and prayer!
Tomorrow
A bright and prosperous tomorrow
Seen through my inward eyes
And its melodies
Heard through my inward ears!

Chinese Simplified Version

[印度]NV苏巴拉曼

繁荣的明天

今天的
和直到今天的
疼痛与痛苦
磨难与悲伤
挫折与失败
清贫和穷困中
我确实看到了
一线希望
美好的明天
绝对的光明
完全地基于
努力和奋斗
期盼吧!祈祷吧!
明天
一个光明繁荣的明天
透过我内心的眼睛
它的旋律
从我的内耳传来!

Transliteration Version (Pinyin)

[yìn dù] N·V·sū bā lā màn

fán róng de míng tiān

zài

jīn tiān de

hé zhú dào jīn tiān de

téng tòng yǔ tòng kǔ

mó nàn yǔ bēi shāng

cuò zhé yǔ shī bài

qīng pín hé qióng kùn zhōng

wǒ què shí kàn dào le

yī xiàn xī wàng

měi hǎo de míng tiān

jué duì de guāng míng

wán quán dì jī yú

nǔ lì hé fèn dòu

qī pàn ba! qí dǎo ba!

míng tiān

yī gè guāng míng fán róng de míng tiān

tòu guò wǒ nèi xīn de yǎn jīng

tā de xuán lǜ

cóng wǒ de nèi’ěr chuán lái!

English Version>

2.[India] S. Nivetha

A Real Friend

A real friend is one who walks in
When the rest of the world walks out;
Yeah…the one who will stay
Even after parent’s death not allowing go astray;
Every girl has a great friend and
Every girl’s friendship comes to an end;
Every boy has a nice friend and
Every boy’s friendship does extend;
Friend makes us happier and stronger;
Friendship is divine and superior!
True friend shapes our positive thinking
Takes us sure to the goal winning!
Friends are our strength in file
Always helps to lead a peaceful life!

About the author:

Ms. S. Nivetha , National Book of Records for Children Holder for being the youngest poet to be invited as a poet delegate to a Poets Meet in 2016, is a student of final year BCA in a leading women’s College in Chennai. She is a good cartoonist and in writing prose and verse. She has been widely anthologized.

Walter Winchell - A real friend is one who walks in when...

About the translator:

A master of English Linguistics & Literature, Qi Fengyan was born in Kangping, Liaoning province. She is a member of Chinese Poetry Society and a director of Bai Juyi Poetry Research Society. Some of her poems, essays and literature review articles have been published on journals and newspapers such as Grain in Ear, Yangtze River, Sea Swallow, Liaohe River, Selected Essays (original edition), Chinese Literature, Yangcheng Evening News, Short Stories, People’s Daily (overseas edition), Heilongjiang Daily, Entrepreneur Daily, Jiangnan Times and West China Metropolis Daily. She is Guest Editor of Rendition of International Poetry. She is the chief translator of the International Bilingual Publication Project of Chinese Poetry and the Chinese Children’s Poetry Project. She is also the chief translator of the Chinese Poem. She has won the Second Prize of the 2018 China Prose Annual Conference and the 2019 Western Prose Association Critic A

Chinese Simplified Version

印度 S 妮维雅

一个真正的朋友

真正的朋友会来到你身边

当世界上其他的人都走开的时候

是的,他是那个会留下来的人

即使在父母去世后也不允许误入歧途

每个女孩都有一个好朋友

每个女孩的友谊都会结束

每个男孩都有一个好朋友

每个男孩的友谊都持久

朋友让我们更快乐、更坚强

噢,神圣而崇高的友谊!

真正的朋友塑造我们积极的思维

引领我们信心十足地走向目的地!

朋友是我们的力量

时刻帮助我们过上平静的生活!

(齐凤艳 译)

作者简介:

妮维雅女士被收入国家儿童记录,她是被邀参加二零一六年诗人大会的最年轻的诗人代表。她是钦

奈一所顶尖女子学院商业与贸易管理专业的大四学生。她是一位优秀的漫画家,她还擅长散文和诗歌写作。

她的作品被广泛收集在各种选本。

译者简介:

齐凤艳,辽宁康平人。英语语言文学硕士。中国诗歌学会会员,白居易诗歌研究会理事。有诗歌、散文

、文艺评论发表在《芒种》《扬子江》诗刊《海燕》《辽河》《散文选刊》(原创版)《中华文学》《羊城

晚报》《精短小说》《人民日报》海外版《黑龙江日报》《企业家日报》《江南时报》《华西都市报》等

。《国际诗歌翻译》客座总编。 “中国诗系国际双语出版工程”和“中华千童诗工程”首席翻译,《中国汉诗》

首席翻译。获得二零一八年中国散文年会二等奖,二零一九年西部散文学会评论奖。出版合译作品两部。

Transliteration Version (Pinyin)

[yìn dù] S·nī wéi yǎ

yī gè zhēn zhèng de péng yǒu

zhēn zhèng de péng yǒu huì lái dào nǐ shēn biān

dāng shì jiè shàng qí tā de rén dōu zǒu kāi de shí hòu

shì de, tā shì nàgè huì liú xià lái de rén

jí shǐ zài fù mǔ qù shì hòu yě bù yǔn xǔ wù rù qí tú

Měi gè nǚ hái dōu yǒu yī gè hǎo péng yǒu

Měi gè nǚ hái de yǒu yì dū huì jié shù

Měi gè nán hái dōu yǒu yī gè hǎo péng yǒu

Měi gè nán hái de yǒu yì dōu chí jiǔ

Péng yǒu ràng wǒ men gèng kuài lè, gèng jiān qiáng

Ō, shén shèng ér chóng gāo de yǒu yì!

Zhēn zhèng de péng yǒu sù zào wǒ men jī jí de sī wéi

Yǐn lǐng wǒ men xìn xīn shí zú de zǒu xiàng mù dì de!

Péng yǒu shì wǒ men de lì liàng

Shí kè bang zhù wǒ men guò shàng píng jìng de sheng huó!

(Qífèngyàn yì)

Zuò zhě jiǎn jiè:

 

S·nī wéi yǎ nǚ shì bèi shōu rù “guó jiā er tóng jì lù”, tā shì bèi yāo cān jiā 2016 nián shī rén dà huì de zuì nián qīng de shī rén dài biǎo. Tā shì qīn nài yī suǒ ding jiān nǚ zǐ xué yuàn shāng yè yǔ mào yì guǎn lǐ zhuān yè de dà sì xué shēng. Tā shì yī wèi yōu xiù de màn huà jiā, tā hái shàn cháng sǎn wén hè shī gē xiě zuò. Tā de zuò pǐn bèi guǎng fàn shōu jí zài gè zhǒng xuǎn běn.

Yì zhě jiǎn jiè:

Qí fèng yàn, liáo níng kāng píng rén. Yīng yǔ yǔ yán wén xué shuò shì. Zhōng guó shī gē xué huì huì yuán, bái jū yì shī gē yán jiū huì lǐ shì. Yǒu shī gē, sǎn wén , wén yì píng lùn fā biǎo zài “máng zhòng”“yang zǐ jiāng” shī kān “hǎi yàn”“liáo h锓sǎn wén xuǎn kān”(yuan chuàng bǎn)“zhōng huá wén xu锓yang chéng wǎn bào”“jīng duǎn xiǎo shuō”“rén mín rì bào” hǎi wài bǎn “hēi long jiāng rì bào”“qǐ yè jiā rì bào”“jiāng nán shí bào”“huá xī dūs hì bào” děng .“Guó jì shī gē fān yì” kè zuò zǒng biān. “Zhōng guó shī xì guó jì shuāng yǔ chū bǎn gong chéng” hé “zhōng huá qiān tóng shī gong chéng” shǒu xí fān yì,“zhōng guó hàn shī” shǒu xí fān yì. Huò dé 2018 nián zhōng guó sǎn wén nián huì èr děng jiǎng,2019 nián xī bù sǎn wén xué huì píng lùn jiǎng. Chū bǎn hé yì zuò pǐn liǎng bù.

 

ENVIUS THOUGHTS crosses   2,60,000 views.

I am glad to share with you that with the 18th  view at  06.45 hrs  this morning VIZ Sunday,  the 16th August  2020, (16/08/2020) , total views of the BLOG  crossed  the NICE figure   TWO LAC AND SIXTY THOUSAND
(2, 60, 000) from more than 219 countries around the world on the 2029th day and 2096th post, thanks to your support and encouragement. Kindly continue.

 

ITHAKA 21 ROSE FROM LESBOS

The Rose from Lesbos

லெஸ்போஸிலிருந்து ரோஜா மலர்கள்

I got that rose from an unknown woman
when I was on my way to an unknown city.

தெரியாத ஒரு நகரத்திற்குச் செல்லும் வழியில்

தெரியாத ஒரு பெண்ணிடமிருந்து அந்த ரோஜா மலரைப் பெற்றேன்

—And now that I’m in town

இப்பொழுது அந்த நகரில் இருக்கிறேன்
slept in its beds, played cards under its cypress trees,

படுக்கையில் தூங்கினேன்,  சைப்ரஸ் மரத்தடியில் சீட்டு விளையாடினேன்,
drank myself full in its taverns

முழுமையாக மதுபானம் அருந்தினேன்
and have seen that woman coming and going, going and coming,

அந்தப்பெண் இங்கும் அங்கும் செல்வதைக் கண்டேன்
I don’t know, anymore, where to throw that rose of mine.

அந்தரோஜா மலரை எங்கு எரிவதென்று தெரியவில்லை

Everywhere, where I was, hangs its fragrance.

நான் இருந்த எல்லாஇடத்திலும் அதன் நறுமணம் வீசியது
And everywhere, where I wasn’t,

நான் இல்லாத இடத்தில்
its withered leaves lie crumpled in the dust.

கசங்கிப்போன இலைகள்  தூசியோடு கிடந்தன!

கவியாக்கம்:டென்மார்க் கவிஞர் ஹென்ரிக் நார்ட்ப்ராண்ட்  (ஆண்டு 1945)

Henrik Nordbrandt, Denmark (1945)

Translated by Germain Droogenbroodt – Stanley Barkan

ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம்  ஜெர்மெய்ன் ட்ரூகன்ப்ரூட்

from: “Digte / Gedichte“, Kleinheinrich Verlag, Münster 1988

IN TAMIL

தமிழில்

Blogger Dr. N V Subbaraman, Chennai, India 9840477552

POETIC JOURNEY WITH ITHACA-SPAIN.

Amazon.com: Ithaca [Non-usa Format: Pal -Import- Spain ]: Movies & TV

 

It was God’s will that I got a communication running like this:

Already 636 weeks I select a nice poem from all over the world with a corresponding illustration, originally for a Dutch magazine, but meanwhile published in several international magazines, at websites and blogs in Arab, Chinese, French, Italian, Japanese, Kurdish, Hebrew, Malay, Polish, Romanian and by Point Editions till now in English, Spanish and Dutch, but we are preparing weekly publication of the poems in all the languages. At http://www.point-editions.com you can find an ample selection of already published Poems of the Week.
Being myself a poet whose poetry collections have been published so far in 30 countries and since 1984 founder-publisher of POINT Editions, publishing international poetry, several translators of my poetry offered to translate the Poem of the Week in their languages and also mail the poems to their friends/contacts. The poem of the Week is translated and published every week in 24 languages and mailed to more than 16.000 readers all over the world. At a Chinese literary website we have weekly 60 to 70.000 readers. A large selection of Poems of the Week will be published as book. So far in NINE languages including Hindi.

The idea of the Poem of the Week is to offer our readers every week a good, short poem: a piece of beauty. Totally free of charge and without commercial publicity!

Our goal: to do something, however little, for more humanity, for a better understanding between people of whatever race, culture or religion.

Anyone who wishes to receive the poem in one of the mentioned languages can inform me to receive it weekly in one of the languages mentioned here below.

Several of our readers informed us the emails of their literary contacts to mail them the Poem of the Week. You can do as well.
Are you a publisher? You can publish the Poem of the Week and we will mention it to our readers

Are you a translator? You are welcome to join the Poem of the Week family to publish the poem in a not yet published language.
A poetic salute

Germain Droogenbroodt
Poet, translator and promoter of modern international poetry
P.S: enclosed a few recent poems. Ithaca is the name of our cultural Centre in Spain. The number stands for the number of weeks the Poems has been published.

The Poem of the Week

Excellent poetry from all over the world published in Arabic, Bulgarian, Chinese, Dutch, English, Farsi, French, German,Greek, Hebrew, Hindi, Icelandic, Italian,  Japanese, Kurdish, Macedonian, Malay, Polish, Portuguese,Romanian, Russian, Sicilian, Spanish and Turkish…

http://www.point-editions.com

3 Attachments

Already 636 weeks I select a nice poem from all over the world with a corresponding illustration, originally for a Dutch magazine, but meanwhile published in several  international magazines, at websites and blogs in Arab, Chinese, French, Italian, Japanese, Kurdish, Hebrew, Malay, Polish, Romanian and by Point Editions till now in English, Spanish and Dutch, but we are preparing weekly publication of the poems in all the languages. At http://www.point-editions.com you can find an ample selection of already published Poems of the Week.
Being myself a poet whose poetry collections have been published so far in 30 countries and since 1984 founder-publisher of POINT Editions, publishing international poetry, several translators of my poetry offered to translate the Poem of the Week in their languages and also mail the poems to their friends/contacts. The poem of the Week is translated and published every week in 24 languages and mailed to more than 16.000 readers all over the world. At a Chinese literary website we have weekly 60 to 70.000 readers. A large selection of Poems of the Week will be published as book. So far in  NINE languages. Including Hindi.

The idea of the Poem of the Week is to offer our readers every week a good, short poem: a piece of beauty. Totally free of charge and without commercial publicity.

Our goal: to do something, however little, for more humanity, for a better understanding between people of whatever race, culture or religion.
Anyone who wishes to receive the poem in one of the mentioned languages can inform me to receive it weekly in one of the languages mentioned here below.
Several of our readers informed us the emails of their literary contacts to mail them the Poem of the Week. You can do as well.
Are you a publisher? You can publish the Poem of the Week and we will mention it to our readers
Are you a translator? You are welcome to join the Poem of the Week family to publish the poem in a not yet published language.
A poetic salute

Germain Droogenbroodt
Poet, translator and promoter of modern international poetry

P.S.: enclosed a few recent poems. Ithaca is the name of our cultural centre in Spain. The number stands for the number of weeks the Poems has been published.

The Poem of the Week
Excellent poetry from all over the world
published in Arabic, Bulgarian, Chinese, Dutch, English, Farsi, French, German,
Greek, Hebrew, Hindi, Icelandic, Italian,  Japanese, Kurdish, Macedonian, Malay, Polish, Portuguese,Romanian, Russian, Sicilian, Spanish and Turkish…
http://www.point-editions.com

3 Attachments

Subbaraman NV <nvsubbaraman@gmail.com>

Jun 21, 2020, 8:09 AM (6 days ago)

I am very happy to extend the international Ithaca family with Tamil, but I am overloaded with work. I am 75 years all, good physical condition, but I have no assistants and involved in many poetry projects, so I must go step by step by step. As you can see enclosed, I had to redesign your translation. If you could send me the poems in the very same way, it would save me much time. Most translators do it, a few not, and if it is a language I do not understand, it cost me much time to avoid mistakes.

POINT Editions just started to add to English, Spanish and Dutch also a banner with ALL the other languages. I will add Tamil as well. But that is also a very time consuming job + the planned publication of formerly published Poems of the Week, as book, in 9 languages by my translators which ask me continuously advice and the selection every week of a new poem, illustration, translating and mailing both to the thousands of readers worldwide and to the + 20 translators.

Let me reply to your mail point by point:

1. As I read only 8 languages, I do not always select the poem from the original language, but from a translation. So I do not have the original language of all the poems. The Farsi, Malay and Hindi translators plan a book English+their language. I guess that would be the best for Tamil as well. My book The Road was published in India also bilingual: English-Hindi and English-Malayalam.

2. May be you can use the selection the Iranian translator made? I will ask her the final version and mail you as soon as I receive it.

 

3. Unfortunately, POINT has only distribution in Belgium (Dutch) and Belgian people do not speak Tamil, moreover a book with Poems of the Week (270 pages) is going to be published in Dutch in September. Do you not have contacts with an Indian publisher who would be interested in the publishing and distribution of the English-Tamil book?

I could ask my dear friend Satish Gupta to make a few illustrations, as he did for 5 of my books. See enclosed The Road.

4.As mentioned, it would save time if you could send me the translations in EXCATLY the same format as the English I send.

The most urgent is now to have the Tamil translations of Ithaca 635 and 636 in the correct style so that Tamil can be added to the list of INTERNATIONAL TRANSLATIONS at the website of POINT.

That is again a different style:

 

कालेमेंकाला

और काले, कालेरंग में

बिजली सेपार ककया।

और समुद्र खुल जाता है

और सफे दी को छोड़ देता है

चट्टान तक

ककस सपनेसे

खुद को फें कना चाहतेहैं।

क्लारा जाननस, स्पेन (1940)

Translation Germain Droogenbroodt – Jyotirmaya Thakur

And again much work for me to do it with + 20 languages. But that is the most urgent as Thursday I must send the lay out to the internet person who will mail Ithaca 667 to readers in 6 languages worldwide (and I in another 6) + put the banner with foreign languages at POINT’s website.

I also must correct – prepare urgently the Dutch book.

So if you have time, you could mail me the poems you translated already in the same lay out as the English I sent you, with illustration, and promote those poems in Tamil as much as you can in India + try to find a publisher.

After that we can work on the Tamil book and every week publish the new poem.

Our readers also very much appreciate the illustrations with the poems. So it is also important for Tamil readers to have illustration and poem.

Several of our translators made a special website for the ITHACA poems, like the Chinese and the Polish: http://www.poetrybridges.com.pl

That is the very best way. The Chinese put the poems also at literary websites in China. Some poems get 60.000 to 70.000 readers.

Why not do that and set up an Ithaca English-Tamil site? Or even add Hindi to it. That would certainly be the best to promote the poem and to build up step by step a large weekly audience.

The readers would be happy to read every week a nice poem with illustration

See weekly the Poem of the Week

Excellent poetry from all over the world

in English, Spanish, Dutch and in Arabic, Bulgarian, Chinese, Farsi, Filipino, French, German,

Greek, Hebrew, Hindi, Icelandic, Italian, Japanese, Kurdish, Macedonian, Malay, Polish, Portuguese,

Romanian, Russian, Sicilian, Tamil, Turkish… http://www.point-editions.com

Poem 1

Point Editions – International Poetry
Don’t follow the stars of the night
but upstream the darkness,
which is earthly and palpable.
Don’t spare the alms—
share bread and wine
with the nomads of the night.
Throw roses at the break of day.

இரவு விண்மீன்களைத் தொடராதீர்கள்
இருட்டைப் புறம்காணுங்கள்
பார்க்கக் கூடியதும், உணரக்கூடியதும்!
பிச்சையைத் தவிர்த்திடு
ரொட்டியையும், வொயினையும் பகிர்ந்திடு
அந்த இரவு நாடோடிகளுடன்!
காலையில் ரோஜா மலர்களைத் தூவிடுங்கள்!

Poem2:

Point Editions – International Poetry

WAIT FOR ME

Wait for me, Time, you’re galloping too fast.
Wait for me in the pages of this endless pain of biography,
in that shop of rare books, in the waters of the wild heart.
Wait for my arrival in my magisterial disguise.
Place those blindfolds back over your eyes,
re-open them in that void grander than life,
go re-read Rumi, that wise, far-seeing ant,
let him revolve your thoughts on a wheel of fortune,
let his beliefs get lost among your own.

Wait for me, so you can comprehend in my utter silence.
Since the days of childhood, there is in me
an eternal desire to have never had two hearts.
எனக்காகக் காத்திரு!
எனக்காக்க் காத்திரு, நேரமே, நீ வெகு விரைவில் பாய்ந்து செல்கிறாய்
எனக்காகக் காத்திரு, முடிவில்லாத இந்த வரலாற்று வலியின் பக்கங்களில்
அரிதான புத்தகங்களின் கடையில், வகட்டுப்படுத்த முடியாத இதயத்தின் தண்ணீரில்
எனது நடுவர் வேடத்தில் எனது வருகைக்காகக் காத்திரு
உனது கண்களின் மேல் கண்மூடும் திரைகளைப் போர்த்திவை
வாழ்க்கையைவிட அருமையான அந்த வெற்றிடத்தில் மீண்டும் அத்திரைகளைத் திறந்துவை
செல், மீண்டும் அந்த கெட்டிகார, தொலைநோக்குள்ள ரூமி எரும்பின் வாழ்வைப்படி
அதிருஷ்டச் சக்கரத்தின்மேலான உனது எண்ணங்களைச் சுற்றி வரட்டும் அது
உனது நம்பிக்கைகளிடையே அதன் நம்பிக்கைகள் மறையட்டும்

எனக்காகக் காத்திரு, எனது அமைதியின்,நிசப்தத்தின் பொருளைப் புரிந்துகொள்ள இயலும்
எனது குழந்தைப்பருவத்திலிருந்து, என்னிடம் உள்ளது
இரண்டு இதயங்கள் இருக்கக் கூடாது என்ற காலம் காலமான ஆவல்
Poem3

Inger on the Beach - Wikipedia

SEARCHING

With the white cane of the blind,
I tapped the earth, seeking a human.
Sand was always swishing away below.

But today,
today
I struck solid rock,
and the depth
sent an echo
up to me:
your voice.

தேடுதல்!

குருடனின் வெள்ளைக் கைத்தடியை வைத்து
பூமியைமெல்லத் தட்டினேன், மனிதனைத் தேடி
கீழிருக்கும் மணல் செய்யும் ஓசையோடு

ஆனால் இன்று
வலிமையான பாறையைத் தட்டினேன்
அதன் ஆழம்
ஓர் எதிரொலியை அனுப்பியது
என்வரை;

Poem4

Long live life - Ποιειν Και Πραττειν - create and do

UNTIMELY LEAVING
When a sun
which knows no more dawn

dies away
in its own light,
and the night
blots out its stars,
snaps the stem,
tears the leaf.

உனது குரல்!

நேரமற்ற நேரத்தில் செல்கிறது!
கதிரவன்
காலைப்பருவம் அறியாது
இறந்து விடுகிறது
அதனுடைய வெளிச்சத்திலேயே
இரவு
விண்மீன்களைக் கறைப்படுத்துகிறது!
தண்டை அறுத்துவிடுகிறது
இலைகளைக் கிழித்து விடுகிறது!

*******

Poerm5

BORROWED DAWN

With its hand of shadow and darkness
unraveled the evening,
the defenseless light
unraveled the future,
the magic,
the borrowed dawn,
pulled out of the wick,
shed the oil,
extinguished time.

கடனாய்ப் பெற்ற இளங்காலை!

நிழலும் இருளும் கையில் கொண்டு
மாலையின் சிக்கலை வெளிப்படுத்தி
பாதுகாத்துக் கொள்ளமுடியாத  வெளிச்சம்
எதிர்காலத்தின் சிக்கலை வெளிப்படுத்தியது!
மாயவித்தை
கடனாய்ப் பெற்ற இளங்காலை
திரியினின்று இழுக்கப்பட்டது
எண்ணை வழிந்தது
நேரத்தை அணைத்தது!

Tamil translation by Dr. N V Subbaraman, Chennai Tamilnadu.

Translation by Stanley Barkan in cooperation with

File:Posta Romana - 1959 - Laika 120 B.jpg - Wikimedia Commons

LAIKA

In a metal bullet,
The best, we own,
Flies day after day a dead dog
Around our earth
As a warning,
That ever so could circle
Year after year around the sun,
Loaded with a dead humanity,
The planet Earth,
The best we have.
GÜNTER KUNERT, Germany, 1929-2019

Translation Germain Droogenbroodt

ருசிய விண்வெளி நாய் (லைகா)
அருமையாக, நாம் சொந்தமாக வைத்துள்ள
உலோக துப்பாக்கிக் குண்டில்
ஓர் இறந்த நாய் ஒவ்வொரு நாளும் பறந்துகொண்டுள்ளது
நமது பூமியைச் சுற்றி
ஓர் எச்சரிக்கையாக
எப்பொழுதும் வட்டமிடலாம்
கதிரவனைச் சுற்றி ஆண்டாண்டும்
இறந்துபட்ட மனித இனத்தைத் தாங்கி!
பூமி கிரகம்
நம்மிடம் உள்ள மிக உயர்ந்தது!

poem 6

FROM THE HUMAN WINDOW

 From the human window,
eyes caught sight of a quiet sky
sinking in the dusk.

From the human window,
ears heard a sweet voice
awakened on the coast.

From the human window,
the nose sniffed an aromatic scent
escaping in the breeze.

From the human window,
I witnessed trust
flowing in a stream.

The sky has long lost its deep sleep,
The soil has long lost its hearty laugh,
The human has long lost his pledged promise!

மனித சன்னலிலிருந்து!

மனித சன்னலிலிருந்து

அமைதியான ஆகாயத்தின் காட்சியை கண்கள் கண்டன

மாலைக் கதிரவன் மூழ்கும் அழகை!

மனித சன்னலிலிருந்து

செவிகள் இனிமையான குரலைக் கேட்டன

கடற்கரையில் கண்விழித்தன!

மனித சன்னலிலிருந்து

நாசி அருமையான நறுமணத்தை நுகர்ந்தது

தென்றலினின்று விலகியது!

மனித சன்னலிலிருந்து

நான் நம்பிக்கையைக் கண்டேன்

நீரோடையில் தவழ்ந்துவர!

ஆகாயம் தனது ஆழ்ந்த உறக்கத்தை எப்பொழுதோ இழந்தது

மண் தனது மகிழ்ச்சிச் சிரிப்பை எப்பொழுதோ இழந்தது

மனிதன் தான் தந்த வாக்குறுதியை எப்பொழுதோ மறந்து விட்டான்!

I am sure our esteemed viewers whose overall view score os more than 2,51,000  from more 230 countries would have enjoyed the poetic journey with ITHACA SPAIN!

Germain Droogenbroodt – Struga Poetry Evenings

Germain Droogenbroodt | ATUNIS GALAXY POETRY

Germain  Droogen Broodt Dutch Poet

As usual we will we meet tomorrow and till then good bye!

N. V. Subbaraman 'National Symposium of Poets-2019,2654 4950 ...

ENVIUS THOUGHTS Blogger  Dr. N V Subbaraman, Chennai,  India

LITERARY DOYEN IN GOD’S COMPANY.

 

Shri Dev Bharadwaj, Director IICCA, delivering Welcome address.

DEV BHARADWAJ of Chandigarh

India that is Bharath my motherland indeed is a holy land that has produced men of great literary caliber and one such was DEV BHARADWAJ of Chandigar .

Shri  DEv Bharadwaj-Editor of KAFLA INTERCONTINENTAL who organized 10th International Festival of Poets, Writers, and Scholars in Trivandrum on 27th and 28th December 2014 at Gandhi Bhavan Thiruvananthapuram which I attended and presented my poem on International Peace and my 3 and a half page report on the Festival was published in the KICSummer Issue 2015. He at the age of 70 passed away on 10th and funeral is taking place today at Chandigarh. May his soul rest in peace.
My books GIFT OF LIFE and my translation of Daisaku Ikeda’s poems to Tamil were released and I presented my paper on TRANSLATION LITERATUR.

On return I prepared a Report on the Festival and the same was published in his prestigious magazine which is  reproduced here for the benefit of rereading of thye same on tis sad occasion.

It was indeed a great delight to receive the letter dated 19th October 2014 from Shri Dev Bhardwaj, Director, India Inter –continental Cultural Association, Chandigarh, inviting me to participate in the 10th International Writers Festival, India (an International conference of poets, writers and scholars) scheduled for 27-28, December 2014 at Thiruvananthapuram, Kerala. It was all the more fascinating to me as I do not consider myself fit to be called as a poet, writer and/or scholar! Venue was announced as GANDHI BHAVAN, Thiruvananthapuram –the God’s own land, and the theme of the conference was to be Literature and World Peace with special focus on VASUDHAIVA KUTUMBAKAM- all very dear to my heart. Hence I decided to attend the Festival.

I love train travel and in fact when I visited TRIVANDRUM (as called in those days) couple of decades ago, I travelled by train-around sixteen hour travel from Chennai and I wrote a 64 line poem in English titled “DELIGHT INDEED IS TRAIN TRAVEL” which was greatly appreciated by the readers. But then my affectionate sons felt that sixteen hour train journey will be taxing their 74 year old father and organized my air travel-to and fro hardly taking 75 minutes by flight!

Since it was a couple of years, I visited air port- last was my air travel to Goa to attend the annual convention of the Authors’ Guild Of India” where I submitted a paper on “READING CULTURE IN INDIA” and presented a poem on “WORLD PEACE”-of course both were well received by the scholarly delegates, I agreed with their suggestion of air travel to the festival. Indigo flight took off at Chennai on Friday the 26th December at 16.10 hours and reached Trivandrum at 17.20 hours. Aircraft was full –all the 180 seats occupied. Seated along with me on the right of 18th row were Shri K P Radhakrishnan, a former MLA , Tamilnadu and a Tamil Scholar to attend the Festival and Smt. Ranjani Ranganathan- a student of journalism in Orissa, married in Delhi and hailing from Kerala! In seventy minutes, discussion on varied topics took place! Frills free flight-pay for water or snacks if you need! My sons paid two hundred and fifty rupees in addition to the ticket fares and that fetched me four slices of bread sandwich-tomato, cucumber, lettuce and cheese along with 250 ml of coke! Extra five hundred for both ways!!

Though the organizers arranged accommodation who have opted for the same in JAS Hotel and Hotel B G PLaza , nearer to the Festival venue, viz Gandhi Bhavan , Thycaud, Trivandrum, I chose to stay in the Guest House of Life Insurance Corporation of India whose employee was I for a little more than four decades! That beautiful and comfortable Guest House was six kilometers away in Pattom.

On that day to nourish, Saturday the December 27th, first day of the Festival, I reached the venue around eight in the morning (though the Conference was scheduled to commence only at 10.30 hrs.) in an auto driven by an honest driver who did not claim a rupee more than the meter rate, rare to come across in my place in these days!

“Gandhi Bhavan” Thycaud, venue of the Festival
“Gandhi Bhavan” Thycaud, venue of the Festival
Festival poster at the venue.
Festival poster at the venue.

The venue “Gandhi Smarak Nidhi”, Gandhi Bhavan, in Thycaud, Thiruvananthapuram was located in calm and serene location. Though I was there two and a half hours ahead of the schedule, a nice Gandhi an, clad in saffron khadhi dhoti and pyjama, brightly bearded Secretary of the Bhavan Shri K G Jagadeesan received with love and respect. The building was sanctified by great personalities as Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, former President of India and Shri Lalbahadur Shastri, former Prime Minister in connection with foundation stone laying ceremony or inauguration of the building. A beautiful burst size statue of Mahatma Gandhi, Father of our Nation blesses us as we enter the main building.

The 10th International Writers’ Festival was organized by India Inter-Continental Cultural Association, Chandigarh. Co-organisers were Indian Ruminations, Thiruvananthapuram, Kerala Gandhi Smaraka Nidhi, Thiruvananthapuram (Kerala) and Shruti-the School of Music, Guwahati (Assam) and supported by Writers Club, Chandigarh and International Poets Society, Nellore (Andhra Pradesh). This was the 10th Festival organized by Kafla International- the first nine were held in Chandigarh (2004), Kurukshetra(2006), Agra(2007), Ambala Cantonment(2008), Jaipur(2009), Chennai((2010), Wardha(2011), Bhubaneswar((2012) and Nellore(2013).

This conference was attended by about thirty delegates from the countries like Bangladesh ((9), Croatia ((1), Kazakhstan (1), South Africa (1), Sudan (2), UK (1), USA (1), Uzbekistan (13), Brunei Darussalam(1) and Iran(1).

About 96 Indian delegates attended. Andhra Pradesh(3), Assam(1), Bihar(1), Chandigarh(10), Chhattisgarh(3), Gujarat(6), Haryana(2), Jharkhand(2), Karnataka(6), Kerala(15), Madhya Pradesh(3), Maharashtra(4), Meghalaya(1), Mizoram(1), Odisha(2), Puduchery(2), Punjab(6), Rajasthan(1), Tamilnadu((14), Telengana(7), Tripura(1), Uttar Pradesh(2) and West Bengal(3).

A beautifully designed booklet was brought out by the organizers providing all the details of the Festival along with the extracts of the papers to be submitted and poems to be presented-indeed a great guide to the delegates.

First session of the Festival on 27th was opening Ceremony and Welcome Speeches and release of Books as is usual with such conferences.
Shri Dev Bharadwaj, Director, IICCA welcomed the gathering.

The New Sunday Express, Thiruvananthapuram dated 28th December reported thus:

LITERARY FETE BEGINS
T.Puram: The two day 10th International Literary Meet and the Indian ruminations literary Festival began here on Saturday. Thomas Isaac MLA, who presided over the inaugural function, called for a radical shift in attitudes so as to facilitate the expansion of cultural activities in the country. “This is very much needed if the future generations are not to abandon art and culture and blindly follow the culture of consumerism,” he added. He said that capitalism would “force to convert” leisure time for promoting production. “Here we have a system that breeds greed. One should strive for a society that promotes sustainable development”, he said.

Poet Pudussery Ramachandran inaugurated the meet. He said that Mahatma Gandhi keenly worked for unity of people belonging to different groups. Gandhi Smaraka Nidhi Chairman N. Radhakrishnan, who spoke at the programme, said that the writers have become “change agents” of the society. Writers have the responsibility in molding the future generations, he said. Asror allayarov, a writer and journalist from Uzbekistan, poet Jacob Issac, and Laltluanglina khiangte, who received Padma Shree Award for literature and education in 2006, were also present at the inaugural function of the meet.

The meet held at Gandhi Smaraka Nidhi premises is being jointly organized by Indian Inter-Continental Cultural Association, Indian Ruminations, Gandhi Smaraka Nidhi and Shruthi School of Music.”

Dr. N Radhakrishnan, Chairman, Indian Council for Gandhian Studies(New Delhi) Working Chairman Kerala Gandhi Smaraka Nidhi, and Secretary General: Writers Forum for Harmony(New Delhi) addressed and his presidential address of KAFLA INTERCONTINENTAL”S 10th International writers Festival on the theme “THE IDEAL OF VASUDEIVA KUTUMBAKAM in RAJA RAO’S KANTHAPURA and the GREAT INDIAN WAY, distributed to all delegates proves a wonderful reading.

???????????????????????????????

After the addresses, a number of new books were released including this writer’s (N V Subbaramana’s) two books- his book of English poems titled “GIFT OF LIFE” translated into Telugu by the poet SRIRAGI, titled “BRATHUKU VARM” was received by PERUGU RAMAKRISHNAN, noted Telugu poet and writer, “THANNIR ALAI” in Tamil translated work of English poems of Japanese poet and the founder of Soka Gokai International, Japan, Daisaku Ikeda by N V Subbaraman was received by Pudussery Ramachandran.

In the two days of conference in all 36 papers by the Indian delegates and five papers of delegates from abroad were presented on different subjects keeping the focus on the main theme of the Conferences including my paper on “TRANSLATION LITERATURE”. Most of the papers were in English and a few in Hindi. All the scholarly papers were well received.

???????????????????????????????

In all 68 poems in English, Hindi, Malayalam were presented including my 30 line poem in English – “WORLD PEACE- THE NECTAR” and needless to say all were well received.

???????????????????????????????

Mr. Thomas Isaac MLA, and former Finance Minister, Kerala delivering address.
Mr. Thomas Isaac MLA, and former Finance Minister, Kerala delivering address.

In the evenings, songs were rendered in various languages – Hindi, Guajarati, Assamese, Punjabi and Malayalam proving that some of the poets can be great singers too!
On the whole several sessions of Paper submission, poems presentation and singing of songs in the evenings/nights were all well received.
On 27th night there was a candle light procession by the delegates for world peace and harmony and the candles were kept at the feet of Mahatma invoking his blessings and guidance. It was indeed a grand sight to witness!
Hospitality in the form of lunch and dinner was excellent. Typical Kerala food-raw rice, boiled rice, chapathi/roti, dhal, poriyal, sambar, rasam, curd, pappad, payasam , aviyal, raitha and so on- served with love and affection, regard and respect- a great experience indeed!
Timely tea and biscuits served as a great booster to the ‘at- times- tired- minds.’
Certificates were presented, merit awards were given, and mementos were presented to the organizers by the Kerala delegates.
Profuse vote of thanks was proposed by Sandhya and Parinita Goswami.

Pair behind the show!-Madam Sandhya and Parinita Goswami
Pair behind the show!-Madam Sandhya and Parinita Goswami

It was announced by Prof. Mustafizur Rahman of Bangladesh that they will be hosting the eleventh International Literary Festival at Dhaka in Bangladesh sometime in September / October 2015.

???????????????????????????????

Quite a number of delegates went on a picnic tour to Kanyakumari, Southern most point of India that is Bharath on Monday the 29th December 2014.

Organizing such a conference successfully is not an ordinary achievement. Lot of efforts has gone in for days and weeks together to make this festival a memorable one in life time.

Patron Mr. Jacob Isaac, a poet of international eminence and author of several books living in Kerala and South Africa and Mr. Perugu Ramakrishna, a poet and convener, International Poets Society, Nellore (AP) made significant contribution for the success of the conference.

It is no doubt a team work; yet particular compliments should have to be offered to sarva Shri Dev Bharadwaj Director IICCA, Chandigarh, Sandhya, Managing Editor and the Chief Programme Coordinator, Thiruvananthapuram, KG jagadeesan, Secretary, Gandhi Smaraka Nidhi, Thiruvananthapuram, Prof. J T jayasingh, Chief Editor, Indian Ruminations, and coordinator, and Associates Dr. Babitha Marine Justine, Philipose Thathampally, P L Sreedharan Parokode, Sham Singh and Sathi Balwinder Singh.

Yes; with a little more cooperation from the delegates, time could have been better managed. Planting of a sampling in the Gandhi Bhavan in commemoration would have been ideal.

With happy memories of the tenth international writers’ Festival, delegates returned to their headquarters with a firm resolve to pursue world peace and harmony, treating the entire world as one family through literary activities. I, N V Subbaraman, am not an exception!

Yes; those are the “DAYS TO NOURISH AND THOUGHTS TO CHERISH”!

Jai jegath!

INTERNATIONAL TRANSLATION DAY-30th September.

Image result for Images for International Translation Day 2018

Answering a question during an interview in a leading English online journal INDIAN PERIODICAL I answered a question as follows:

Different Indian languages have literary works of great cultural and artistic value but regionalism often comes in the way of connecting people with great literary works. What is the way to bridge this gap in your opinion?
Yes, India is a vast and diverse country with its rich heritage, culture, religions, languages, literature, scholars, writers, poets and so on. They are indeed great treasures beyond values for the present and posterity.
In a multilingual society and the states on linguistic basis, regionalism of course takes its own toll on many aspects and one important impact is on the literary works of great cultural and artistic value. Due to political and other reasons there is a vast gap in connecting the people. Rightly you have diagnosed the cause for the gap and that is narrow regionalism leading to parochialism. It should therefore, be the foremost duty of the broad and nationalistic minded patriots to create opportunities for the people of religions and regions, languages and cultures to move freely and absorb the greatness from others.
Translation of the rich literary works of each language into other languages of India and English is a sure way of bridging the gap.
Emphasizing on the importance of TRANSLATION in bridging the gap, great National Poet Subramanya Bharathiyar says:
தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம்
பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்.
பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள்
தமிழ்மொழியிற் பெயர்த்தல் வேண்டும்
திறமான புலமையெனில் வெளிநாட்டோர்
அதைவணக்கம் செய்தல் வேண்டும்.
TRANSLITERATION
Thaemadhurath thamizoasai ulagamelaam
Paravum vagai seythal vaeNdum
Piranaattu nallaringar saaththirangkaL
Thamizmoziyir peyarththal vaeNdum
Thiramaana pulamaiyenil veLinaattoar
Atdhai vaNakkam seythal vaeNtum.
Translation In English
Tami’sl mellifluous sounds
Must reach the world’s utmost bounds.
Translation too we must produce
From foreign classics for our use.
Our genuine greatness and skills and wisdom
The world will recognize and salute hands down.
But then translation is a fine art and science; competent persons for translation from one language to other language/s are to be spotted, sufficient recognition given and motivated to pursue the art of translation. Translation is not simply finding the equivalent words. It is indeed trans- creation; the translator must get into the heart and soul of the original creator and come out with his version presenting the mind of the creator.
It has to be done through print and electronic media. From that angle, I cannot but commend the efforts of Indian Periodical. Educational Institutions should make it a point and policy to prescribe the translated literature in the curriculum at all levels. As extracurricular studies, parents, social service organizations and schools must popularize translated arts and literature. It may not be too much to suggest literary competitions may be floated at many levels on translated literary pieces for all ages, educational standards, rural, urban groups and so on as the competitions have the motivating ability.
Thinking on this line, this INTERNATIONAL TRANSLATION DAY is quite heart warming.
International Translation Day is celebrated every year on 30 September on the feast of St. Jerome, the Bible translator who is considered the patron saint of translators. The celebrations have been promoted by International Federation of Translators ever since it was set up in 1953. In 1991 FIT launched the idea of an officially recognised International Translation Day to show solidarity of the worldwide translation community in an effort to promote the translation profession in different countries (not necessarily only in Christian ones). This is an opportunity to display pride in a profession that is becoming increasingly essential in the era of progressing globalization
The United Nations General Assembly has passed on May 24, 2017, a resolution declaring September 30 as International Translation Day, an act to recognise the role of professional translation in connecting nations.Eleven countries – Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Paraguay, Qatar, Turkey, Turkmenistan, and Vietnam – are the signatories of Draft Resolution A/71/L.68. In addition to the International Federation of Translators, several other organisations have been advocating for this resolution to be adopted: International Association of Conference Interpreters, Critical Link International, International Association of Professional Translators and Interpreters, Red T, World Association of Sign Language Interpreters
On this happy occasion of International Translation Day, I pleasantly look back on my passion for translation and what little that I could achieve, gives me an enormous sense of satisfaction.
Yes, I started my translation journey with the English to Tamil through MTS Academy- a wing of Mylai Thiruvalluvar Tamil Sangam- founded by Dr. Cheyon, former Director of All India Radio, Chennai.
1 “Thiruvalluvar Aththichoodi” in 2001 which also included Avvyar’s, Barathiyar’s and Barathidhasan’s – Translated work from Tamil to English
2. “Voice of Valluvar” ELIXIR OF LIFE” 10 Research Articles on Thiruvalluvar thoughts –Translated work from Tamil to English- l.
3. “CRR at the Peak – Translated work from Tamil to English – a biographical work on the former Chairman of L & T Sri C R Ramakrishnan..
4.”ThirukkuraL” translated from Tamil to English in Haiku format.
Others:
1. “Voice of Ramana” Bagwan Ramana Maharishi’s “AKSHARA MANA MAALAI” in Tamil translated into English in Haiku format.in 2010
2. “Cukkos Song” – Bharathiyar’s epic poem“KUYIL PATTU” in Tamil translated to English. Quite a good number of immortal poetry of Bharathiyar has been translated into Tamil and they were published for more than a year in the Indian Periodical- an accredited online magazine.
3. Translated the English poems under the caption “COSMIC ACCIDENT” of Dr. A Padmanabhan, former Governor of Mizoram and Chief Secretary of Tamil Nadu into Tamil “விண்வெளி விபத்து”.
4. Translated the poems of Japanese poet Daisaku Ikeda from English to Tamil “தண்ணீர் ஓசை” and published in 2013.
5. “REIKI in Human Welfare”- A book on REIKI translated from Tamil to English.
6. Translation of Tagore’s Gitanjali into Tamil with explanation in 2014 by UMI Publications.(UNIQUE MEDIA INTEGRATORS
7. “Chithra Guptha” – History of Lord Chithra Guptha in Tamil by Sri A K Selvadurai–Translated from Tamil to English in 2015.
8. Tamil epic poem of Poet Narana. Manivannan titled “பிரபஞ்சம் ஒரு தேரோட்டம்” translated into English captioned “UNIVERSE- A CHARIOT ON THE MOVE”**
TELUGU TO TAMIL
Thiruvaiyaru Thyagaraja’s PANCHARATNA KEERTHANAS were translated from Telugu to Tamil and the same was rendered by a music troupe from Madurai and was brought out s a CD with a printed Booklet.
Yes,when I started my translation journey from the MTS Academy, I never imagined that I will go this far! Translation of a prose to prose my not be that difficult;but translation of a verse in any form to a verse of the same form indeed poses a formidable challenge to the translator.
All my translations are Verse in English to Tamil and vice versa! I was pleasantly surprised that a literary Organization called “SOUTH INDIA SOCIAL AND CULTURAL ACADEMY” based at Chennai honored me with their ADMIRABLE ACHIEVER AWARD for my trans-creational (TRANSLATION) work in 2015!
My fancy for Translation Literature attracted a literary organization- “The South Indian Social and Cultural Academy”, Chennai and they in an impressive function held here in Chennai Hotel Palmgrove on 26/12/2015, honored me with the title “மொழியாக்கச் செம்மல்” (An accomplished Translator). Retd. Madras High Court Judge Hon’ble Pon. Bhaskaran handed over the trophy.
Again taking into account all my literary pursuits including TRANSLATION, United Writers Association of India from Chennai and Simhapuri Fine Arts Academy of Nellore honored me with their respective ADMIRABLE ACHIEVERS AWARD 2018! NTR MEMORIAL ALL INDIA AWARD 2018! The former was handed over by the Hon. Union Minister Ganesh Prabhu and the later by two of the Hon. AP Ministers.
I vividly recall my presentation of a paper on TRANSLATION LITERATURE in the 10th International Writers Festival and Indian Ruminations Literary Festival held in Thiruvananthapuram in December 2014.
I concluded my paper in the following words:
CONCLUSION
I know the futility of bringing out a great topic such as “TRANSLATION LITERATURE” within a frame of 3500 to 4000 words. Yet I have made an honest attempt to present a paper based purely on my personal experience as a translator to this august audience drawn from different parts of the globe. I hope you will find something worthwhile out of this. I thank you all for your patience and the organizers for having given such a wonderful opportunity to present this to you.
Wishing you and your family members a very happy and healthy, peaceful and prosperous New Year 2015!
Thank you!
Those who are interested for more details, may please read the Blog post titled IN THE WONDERLAND OF TRANSLATION LITERATURE from the archives -posted on 3rd January 2016.
With this we end this Sunday story rededicating on this auspicious dy of INTERNATIONAL TRANSLATION DAY to pursue my passion of TRANSLATION!

 

Presenting the paper on Translation Literature in the THIRUVANANTHAPURAM Conference in 2014,

 

ENVIUS THOUGHTS crosses 1,74,000  views.
I am glad to share with you that with the 69th  view at 10.30hrs today viz Sunday  the Thirtieth (30th) September 2018 , total views of the BLOG  crossed  ONE LAKH  AND SEVENTY FOUR THOUSAND (1,74,000) from more than 210 countries  around the world on the 1249th day and 1361st post, thanks to your support and encouragement. Kindly continue.

 

BHANU JAYANTHI-July 13th.

Bhanubhakta Acharya.jpg

Bhanu bhakta Acharya Nepalese poet and writer
Born this day thirteenth July in Eighteen Fourteen translated
Great epic Ramayana from Sanskrit to “Khas language” !
Born in Chundi Ramgha, Tanahun, Nepal.First to translate the epic!

Though many contemporary great poets in the country
He is honored as Adikavi -First poet of Nepal. bounty
He received education at home from his grandfather-scholar.
His birthday is celebrated as Bhanu Jayanti! holy day with flavor!

Various literary festivals organized to honor him
Programs of recitations, art, academic and poetic!
Ramayana in original Sanskrit- now in languages
Several! Indeed a  great wealth of India that is Bharat!

 

 

ENVIUS THOUGHTS crosses 1,56,000  views.
I am glad to share with you that with the 105th  view at 13.10 hrs yesterday viz Thursday  the Twelfth (12th) July 2018 , total views of the BLOG  crossed  ONE LAKH  AND FIFTY SIX THOUSAND (1,56,000) from more than 210 countries  around the world on the 1230th day and 1283rd post, thanks to your support and encouragement. Kindly continue.

 

“MAHATMA’S PEACE MARCH DAY” IS TODAY

After riots broke out in Nowkali, East Bengal.

Lord Almighty-my great God created the universe
Gives wisdom enough to keep peace and poise in entire course
Sans hatred and enmity, disharmony and distrust
Alas! Man in his own thoughts and views spoil that trust!

In our onward journey to freedom, hardles several
We had to cross- through his methods unique overall
Father of our Nation guided with his non violent means
When partition was announced he opposed with all his strength!

Opposed to unity, people created ruckus- the society
Went into flames- violence erupted between the two
communities major and in his style began the peace march
On this day in ninety forty seven on hand a peace torch!

DR. KALAM – A DIFFERENT DELIGHT! (27th July)

On Facebook, President APJ Abdul Kalam's Aide Recalls His Last Day

Dr. Abdul kalam with his aide Srijan Pal Sing on the last day of his life-27/7/2015.

 

Strange coincidence though it was two great leaders  died
Twenty Seventh day of a month- May Nehruji entered
And July Doctor Kalam reached heavenly abodes
Two of the tallest leaders served the holy land!

A lover of Karnatic music Kalam was loved
My Tamil translation of Thyagayya’s gems five proud
Listened personally sung by great artists at night
Ten at Madurai at the artists’ humble homes- a delight!

A noble first citizen of Bharath – our homeland
Moved so freely with all in simple style- made wonderland
Lives ever in the minds of all- on this sad day
We pay our respects to him in all humility.

 

In this regard kindly read the  connected posts to Dr. Abdul Kalam viz
1. A great day with Dr. Abdul Kalam -on 15/3/2015
2. A great Day with Dr. Abdul Kalam on 27/7/2015.
3. A strange paradox on 2/8/2015.
4. Thyagaraja Aradhana Is Today. on 17/1/2017.

all available in the archives of this blog.

 

“ENVIUS THOUGHTS” CROSSES 99000 VIEWS

I am glad to share with you that with the 124th view at 19.15 hours yesterday viz Wednesday  the 26th July 2017, total views of ENVIUS THOUGHTS  crossed NINETY NINE  THOUSAND (99000) on the 859th day and 924th post from more than 210 countries around the world, thanks to your support and encouragement. Kindly continue. Thanks aplenty.

POETRY AND POETS- UNIVERSAL!

I very strongly hold with several thousand that Poets are the Ambassadors of Peace and beyond region and religion, language and sex! Poetry of any genre preaches peace and harmony, joy and happiness, friendship and camaraderie to all those who have an innate love for this world of literature. Poetry gives birth to music which is Divine. Even the trees and plants enjoy music as birds and animals and grow as scientifically proved!
Poets of all ages and nations all over the world have the same frame of mind, views and style, expression and experiences!
Here is a small account that triggered this Sunday Story in ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com.
My esteemed viewers are well aware of one of the tallest Tamil Poet- a great nationalist, a tireless patriot who galvanized the society through his poetry – patriotic, religious, social, revolutionary, literary and so on.I have given quite a few of his in the Blog with the original in Tamil, Transliteration and Translation in English and comments in English for the benefit of my great viewers from more than 210 countries of the globe.
Since July 2016 a very popular and nice online Magazine “INDIAN PERIODICAL” has been publishing my articles every week regularly and every article has hundreds of viewers’ and views.

On 8th July the following article was published and it was sent by me to all my poet friends across the globe.
Mahakavi Bharathiyar-“Address to the Lord Yama”
July 8, 2017 5:09 pm•2 comments Views: 182
By N.V. Subbaraman from Chennai, India
The great patriotic, national poet Mahakavi Subrahmanya Bharathiyar had unbounded patriotism, abundant love for freedom political and more, love for the languages-he was a master of eighteen languages which is not an exaggeration- love for the people and their tradition and culture, infectious ‘optimism’ and fearlessness.
In this issue, we see his beautiful poem on –“Address to the Lord Yama”.
In the Hindu pantheon Lord Yama is the God of Death. He knows when to take away the life of a person born on earth and he does his duty meticulously!
Original in Tamil:
காலனுக்கு உரைத்தல்
பல்லவி
காலா! உனைநான் சிறு புல்லென மதிக்கிறேன்; என்றன்
காலருகே வாடா! சற்றே உனை மிதிக்கிறேன் – அட (காலா)
சரணங்கள்
1. வேலாயுத விருதினைமனதிற் பதிக்கிறேன் – நல்ல
வேதாந்த முரைத்த ஞானியர் தமை யெண்ணித் துதிக்கிறேன்-ஆதி
மூலா வென்று யானையைக் காக்கவே – நின்றன்
முதலைக்கு நேர்ந்ததை மறந்தாயோ கெட்ட மூடனே?-அட(காலா)
2. ஆலாலமுண்டவனடி காணென்ற மார்க்கண்டன் – தன
தாவி கவரப்போய் நீ பட்டபாட்டினை அறிகுவன் – இங்கு
நாலாயிரம் காதம் விட்டகல்! உனைவிதிக்கிறேன் –ஹரி
நாராயண னாகநின் முன்னே உதிக்கிறேன் – அட (காலா)
Transliteration
KALANUKKU URAITHTHAL
Pallavi
Kaalaa! Unainaan sirupullena mathikkiraen-endran
Kaalarugae vaadaa! Satrae unai mithikkiraen-ada(kaalaa)
SaraNangaL
1. Vaelaayudha virudhinai manadhir padhikkiraen-nalla
Vaedhaantha muraiththa njaaniyar thamai yeNNIth thudhikkiraen – adhi
Moolaa venru kadhariya yaanaiyaik kaakkavae –ninran
Mudhalaikku naerndhadhai marandhaayoa letta moodanae? – ada (kaalaa)
2. Aalaala mundavanadi saraNenra maarkaNdan – thana
Dhaavi kavarappoay nee patta paattinai ariguvaen – ingu
Naalaayiram kaadham viitagal! Unai vidhikkiraen – hari
NaaraayaNa naaganin munnae udhikkiraen – ada (kaalaa)

TRANSLATION
Yamaa! I treat you as a trivial grass-
Come near my feet! I shall simply stamp you ! Yah (Yamaa)
Taken I to my heart the award of the Lord
Pray to the saints of yore who gave me sermons –
To save the elephant that cried “oh, my great God”
Do you forget fool Yamaa what happened to your crocodile- yah, (Yamaa)

MarkaNda- who surrendered to the Lord Shiva who gulped Poi
Whose life you wanted to take- your suffering and humiliation
I am aware of- here
Get away four thousand miles! I order you-
I appear before you as Hari Narayana- yah (Yamaa)
Comment:
This is one of the most beautiful poems of Mahakavi Bharathiyar who chose to challenge the God of Death- YAMA in Hindu pantheon. It is believed by the people that Lord Yama is very powerful. Bharathiyar in this poem describes two mythological beliefs and says that all powerful Yamaa could not succeed on the basis of which the poet challenges Yamaa to come near him and he will simply stamp him under his feet! He also orders Yamaa to go four thousand miles away!!
One incident is Yamaa’s decision to take away the life of an elephant by making a crocodile to drag the elephant into deep water and kill. When the elephant called Lord Vishnu, Yamaa through the crocodile could do no harm to the devoted elephant and had to quit his attempt!
Again when Lord Yamaa wanted to take away the life of a strong devotee of Shiva much against his own father’s advice to pray only Lord Vishnu, Lord Shiva protected Markandeya and Yamaa could do nothing!
Quoting these two mythological happenings, Bharathiyar challenges Yamaa to come near him and he will simply make him to pulp by the poet’s feet! What a lovely theme, content and presentation!
On seeing this,
One of the distinguished Israeli Poets Dr.Hayim Abramson (Ph.D and M A) living in Bet EI, Israel responded as below. He teaches at the Israeli Center, Jerusalem and in other settings too. He writes poetry in Hebrew, English and Spanish. He can be reached by Phone 02 9975 433 and Email: hayimphd@netvision.net.il

Hayim Abramson
Dear Honorable M. Subbaraman NV:
I read the poem. It is interesting how from different cultures we can have such common themes.
In this case defying death.
I have one comfort which is this:

Our God is infinite.
He extends across and beyond time.
He knows all.
Therefore he knows we existed
and what we did.
Long after we have been forgotten.

Subbaraman NV
to Hayim
Thanks for your scholarly response.
N v Subbaraman

Hayim Abramson
to me

The system would not let me post this revised poem.
Perhaps you want to post it instead of the previous one…
Hayim

[6567] DEFYING DEATH
In different cultures
We have common themes
Such as how to defy death!.
Take heed and know that
God is infinite,
Across and beyond time!
He knows all things
Including that we ever existed
And that we did what we did
After we have been forgotten!.
————————————————-

http://indianperiodical.com/2016/09/list-of-contents/
Mahakavi Bharathiyar- on “Address to the Lord Yama”
Monday, July 10, 2017 in an article with commentary
and translations by N V Subbaraman,

Subbaraman NV
to Hayim
Sure Dr. In an appropriate manner. Thanks.
N V Subbaraman
Dear and Honored M. Subbaraman,
Thank you for following things through. I appreciate knowing
that you are very busy indeed!
May Hashem God keep you well. The main thing is to take one
little problem at a time, but do not take the glitches to heart,
these are the mechanics of getting something done.
Have a lovely day, full of light, joy and good things for you and family.
Hayim

CHALLENGES
Life’s little problems
do not take too hard to heart
they’re just challenges.

Since I thought this is a very unique response and has to be shared in the form of a Sunday Story in ENVIUS THOUGHTS/ Thanks for all your support.
Meet you as usual on Monday. Thanks.

MY ‘E books’ in Amazon!

This slideshow requires JavaScript.

Amazing Amazon published my books through KINDLE
Five in number very interesting-thoughts kindled
Fifty percent of Royalty when received will go
To the orphanage as is the practice to show!

 

Here are the book names with links for easy access

1. Voice of Ramana: Fragrant Garland of Letters – http://amzn.to/2t7ovi8
2. Mystic Moon Marvels: A collection of haiku – http://amzn.to/2u0vbS8
3. Cuckoo’s Song: Kuyil Pattu by Mahakavi Subramanya Bharathiyar – http://amzn.to/2vtsne0
4. Envius Poems Volume 1: 50 poems on the significant days of the year – http://amzn.to/2u0Jx56
5. Envius Poems – Vol II: 44 poems for various occasions  – http://amzn.to/2tioDiZ

 

 

(1)

http://amzn.to/2tXlJPh

Envius Poems Volume 1: 50 poems on the significant days of the year Kindle Edition

by Subbaraman NV (Author)

A collection of poems written to ruminate on the significant days of the year.

Amazon E booksKindle edition Rs.64/-

Product Description

A collection of poems written to ruminate on the significant days of the year.

 

(2)

http://amzn.to/2vqHLb2

Envius Poems – Vol II: 44 poems for various occasions (Prayer series) Kindle Edition

by Subbaraman NV (Author)

A collection of poems that includes prayers for many professions and occasions. Thousands of Envius Thoughts readers have found succor in reading and re-reading these poems. Now collected in a book.

 

Kindle Edition Rs.64/-

 

 

 

(3)

Mystic Moon Marvels: A collection of haiku Kindle Edition

by NV Subbaraman (Author)

 

“The poet Subbaraman’s haiku are exactly haiku originating in Japan. But in Japan, there is no concept of rhyme; thus his rhymed haiku surpass Japanese haiku in beauty. The beauty of both the contents and the form ogf his haiku is worth esteeming very highly.”
~ Prof. Dr. Kazuyosi Ikeda Ph.D; D. Sc; D. Litt; D. Cult; D. Envir. Sc; Osaka, Japan

 

 

Kindle $ 1.85

(4)

Cuckoo’s Song: Kuyil Pattu by Mahakavi Subramanya Bharathiyar Kindle Edition

by Subramanya Bharathi (Author), NV Subbaraman (Translator)

Mahakavi Bharathiyar,( 1882-1921) one of the greatest national poets from Tamilnadu is a multi faceted personality. Through his inspiring poems raised the people of Tamilnadu against the British which ultimately resulted in Indian Independence. He has to his credit a number of epics and “cuckoos song” is one such. The readers especially English knowing devotees of Bharathi will enjoy every bit of this epic poem translated into English.

 

 

(5)

Voice of Ramana: Fragrant Garland of Letters Kindle Edition

by NV Subbaraman (Author)

Bhagawan Ramana, the Saint of Thiruvannamalai, world renowned philosopher saint is the repository of all wisdom and has many works to his credit. One is his Akshara Mana Mala which has been acclaimed as one of the best. Here is the work translated into English in Haiku/ Tanka format for Ramana’s devotees to read and enjoy.

NV Subbaraman (1)

 

Kindle price$.93

Learn more about purchasing Kindle eBooks

Customers can now buy over 3 million Kindle books on Amazon.in with Indian credit/debit cards, net banking and Amazon.in Gift cards.

 

50% of the Royalty will be donated as per the practice of the author, to an orphanage/old age home near Chennai.