VOICE OF VALLUVAR Part 26

 

அதிகாரம் 26

Chapter 26

புலால் மறுத்தல்

Abstinence from meat.

1. தான் ஊன்பெருக்கற்குத் தான் பிறிது ஊன் உண்பான்

எஞ்ஞனம் ஆளும் அருள்?.

Than oon perukkarkku than pirithuoon uNbaan

Enjjanam aaLum Arul?

How can be graceful

One who takes animal’s flesh

To keep his flesh fresh!

How can one be graceful, when he in order to develop his body, kills an animal and takes its flesh?                       (251)

 1. பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை; அருளாட்சி

ஆங்கில்லை ஊன் தின்பவர்க்கு.

PoruL aatchi poatraathaarkku illai; aruLaatchi

Aanggillai oon thinbavarkku.

For the meat eaters

To grace left; wealth of no use

Who cares not but fritters!

Those who ccumulate wealth have some name and not to those who do not. Those who take meat- non vegetarians- do not enjoy grace while vegetarians have.              (252)

 1. படைகொண்டார் நெஞ்சம் போல்நன்று ஊக்காது ஒன்றன்

உடல்சுவை உண்டார் மனம்

PadaikoNdaar nenjampoal nandru ookkaadhu ondran

Udalsuvai uNdaar maNam

The one who takes flesh

Sees not the grace of life great

Killer minds his knife!

The one, who is having a knife in hand to kill, will hve no sympathy for others. Similarly the one who takes meat, will have no  compassion.         (253)

 1. அருள் அல்லது யாது எனில்கொல்லாமை கோறல்;

பொருள் அல்லது அவ்வூன் தினல்.

AruL alladhu yaadhu enilkollaamai koaral

PoruL alladhu avvoon thinal.

Non-killing is grace

Killing graceless; eating meat

Sure a sin – disgrace!

 

Non killing is grace and virtue. Killing an animal and eating its meat is neither a grace nor a virtue.-in fact it is a disgrace.              (254)

5. உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை; ஊன் உண்ண

அண்ணாத்தல் செய்தல் அளறு.

UNNaamai uLLadhu uyirnilai; oon uNNa

ANNaaththal seythal nanru.

Bye to meat! Lives saved!

Hell welcomes the meat eaters

Path to hell well laid!

When meat is not taken, the animal beings will live in and are saved. Hell will swallow the meat eaters without letting them go.                            (255)

6. தினல் பொருட்டால் கொல்லாது உலகுஎனின் யாரும்

விலைப்பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல்.

Thinal poruttaalkollaadhu ulaguenin yaarum

Vilaipporuttaal oontharuvaar il.

Killing life for meat

Selling flesh for money – sin

No more flesh to eat!

When the animals are not killed for meat eating, there will be none in the world to sell meat.         (256)

7. உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல்; பிறிது ஒன்றன்

புண் அது உணர்வார்ப் பெறின்.

UNNaamai vaeNdumpulaaal; piridhu onrin

PuNadhu uNarvaarp perin.

Flesh – another’s sore

Realized one avoids meat

The world can’t ask for more!

If we analyze, meat is a sore of the animal; hence meat eating must be totally stopped.                          (257)

 

 1. செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்

உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்.

Seyirin thalaippirindha kaatchiyaar uNNaar

Uyirin thalaippirindha oon.

Free from ignorance

Will abstain from meat eating

Meat – another’s life!

Those flawless sensible persons never will take meat, the lifeless another living being.                                                 (258)

 

 1. அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்

உயிர்செகுத்து உண்ணாமை நன்று.

Avisorindhu aayiram vaettalin onran

Uyirsorindhu uNNaamai wanru.

Better than penance

Is giving up meat – a life

Killed for our pleasure!

It is better not to take meat than doing penance hundred times.           (259)

 

 1. கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி

எல்லா உயிரும் தொழும்.

Kollaanpulaalai maruththaanaik kaikooppi

Ellaa uyirum thozhum

Who abstain from meat

The world salutes with respect

They kill not and greet!

Those who kill not  the animals and take meat will be respected and revered by the whole world with folded hands.           (260)

 

 

 

VOICE OF VALLUVAR Part 23

 

Chapter Twenty three

அதிகாரம் 23

CHARITY

ஈகை

 1. வறியார்க்குஒன்று ஈவதே ஈகைமற்று எல்லாம்

குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து.

 

Variyaarkkuondru eevadhae eegaimatru ellaam

Kuriyedhirppai neeradhu udaiththu.

 

That is charity

When given to the have-nots

Rest but vanity!

What is given to the poor according to their needs is indeed charity; otherwise it is in expectation of something in return.        (221)

 1. நல்ஆறு எனினும் கொளல்தீது; மேலுலகம்

இலெனினும் ஈதலே நன்று.

 

Nalaaru eninum koLaltheedhu maellulagam

Ileninum eedhalae nandru.

 

Ethical yet bad

Is to beg; to give is bliss

Though heaven denied!

Of course it is good to get something from others; yet it is not correct. Even though one is denied of heaven, it is bliss to do charity.    (222)

 1. இலன்என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்

குலன்உடையான் கண்ணே  உள..

Ilan ennum evvam uraiyaamai eedhal

Kulan udaiyaan kaNNae uLa.

It is noble’s wont

To say “no” but give to needy

Who plead “no” and seek!

It is a virtue to give to others before one pleads on the ground he is poor.          (223)

 1. இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்

இன்முகம் காணும் அளவு.

Innaadhu irakkap padudhal irandhavar

Inmugam kaaNum aLavu.

Sorrow limitless

Till they see the seeker gets

Givers’ joy boundless!

Real joy lies in seeing the person who sought something, given that leads to a happy face on the receiver. Sympathizing is of no avail.    (224)

 1. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல், அப்பசியை

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.

AAtruvaar aatral pasiaatral apasiyai

Maatruvaar aatralin pin.

Hunger won is strong

Stronger who feeds the hungry

To feed them, they throng!

The saintly have will power to fast; the virtue of charity gives greater willpower to those who give and naturally the needy throng to the givers.            (225)

 1. அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதுஒருவன்

பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.

Atraar azhipasi theerthal ahudhu oruvan

Petraan poruLvaippuzhi.

Feeding the hungry

Is the good one to store

Makes future happy!

One has to feed the needy poor; and that indeed is the greatest wealth one earns and kept in his iron chest for his future joy.                     (226)

 1. பாத்தூண் மரீஇயவனைப் பசிஎன்னும்

தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.

PaaththooN mareeyavanaip pasi ennum

TheeppiNi theeNdal aridhu.

Hunger pains him not

Who shares his food with needy

Heaven keeps a slot!

The one who shares his food with others in need, will never be afflicted with hunger.                              (227)

 1. ஈத்துஉவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல்? தாம்உடைமை

வைத்துஇழக்கும் வன்க ணவர்.

EEththu uvakkum inbam ariyaarkol? Thaam udaimai

Vaiththu izhakkum vanka Navar.

Not the joy they know

Of giving to others; who

Earn, save and let go!

Those who do not give but only earn,  save and lose, do not know the joy of charity.           (228)

 1. இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய

தாமே தமியர் உணல்.

Iraththalin innaadhu mandra nirappiya

Thaamae thamiyar uNal.

 

That should give more pain

When one shares not his food earned

Than when he begs – a stain!

Without giving to others in need, those who keep for themselves and enjoy, is more saddening and disgraceful than the one who begs for food.               (229)

 1. சாதலின் இன்னாதது இல்லை; இனிதுஅதூஉம்

ஈதல் இயையாக் கடை.

Saadhalin innaadhadhu illai; inidhu adhoom

Eedhal iyaiyaak kadai.

Nothing gives more grief

Than death – but that is sweeter

When no means to give!

Nothing gives greater grief than death; but even that death is sweet compared to the pain of one’s inability to give to the needy in charity.      (230)

 

These indeed are the poor and needy hands – young and old- to be given charity and taken care of in the world..

Great National POET Subramania Bharathi said ” If a single individual is to go without food, let us destroy the whole world”!

“தனி ஒருவருக்கு உணவிலை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்”

(Kindly look for ENVIUS THOUGHTS-A VIEWER’S VIEW Part IV in tomorrow’s SUNDAY STORY)

VOICE OF VALLUVAR Part 19

 

 

Chapter  Nineteen

அதிகாரம் 19

AGAINST BACKBITING

புறங்கூறாமை

1 அறம்கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்

புறம்கூறல் என்றல் இனிது.

Aram kooraan alla seyinum oruvan

Puramkooral enral inithu.

Though speaks not virtues

Good not to back- bite others

That brings him tributes!

Even though one is not very virtuous and being accused of, it will be great and he will be praised if he does not indulge in backbiting. (181)

 1. அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே

புறன் அழீஇப் பொய்த்து நகை.

Aran azhee alavai seydhalin theethae

Puran azheep poyththu nagai.

It is worse than sin

To backbite and in ones front

Talk nice and smile thin!

It is worse than non-virtuous, when in the absence of the ‘other’ indulges in back biting the ‘other’.          (182)

 1. புறம்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்

அறம்கூறும் ஆக்கம் தரும்.

Puramkoorip poyththuyir vaazdhalin saadhal

Aramkoorum aakkam tharum.

Death is sure better

Than backbiting and deceit

God bestows glitter!

Scriptures will say that it is ideal to suffer poverty and penury and die instead of living with ignominy of backbiting.                            (183)

 1. கண்நின்று கண்அறச் சொல்லினும் சொல்லற்க

முன்இன்று பின்நோக்காச் சொல்.

kaN ninru kaNarach sollinum sollarka

Mun inru pinnoakkaach chol.

Speak with compassion

Or not in front; back biting

Be shunned with passion!

Whether we speak kindly and with compassion on the face of one or not, we are not to indulge in back biting and speak ill of others in their absence. (184)

5 அறம்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம்சொல்லும்

புன்மையால் காணப் படும்

Aram sollum nenjaththaan anmai puramsollum

Punmaiyaal kaaNappadum.

Speaking wise and nice

With deceit in mind is seen

Through backbiting vice!

One can understand the hollowness of a person who speaks of virtues without ant intension of following by the way in which he speaks ill of others in their back a cruel vice.                     (185)

6  பிறன் பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும்

திறந்தெரிந்து கூறப் படும்..

Piranpazi kooruvaan thanpazhi yuLLum

Thirantherindhu koorap padum.

Back biting begets

Back biting sure from others

Shun the vice – target!

The one who speaks ill of the other in his back must be prepared to accept and analyse what is being spoken about him in his back. (186)

 1. பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி

நட்பாடல் தேற்றா தவர்.

Pagachchchollik kaeLirp pirippar nagachcholli

Natpaadal thaetraa dhavar.

Divide by backbite

Unite not with pleasing words

Sure to hell they ride!

The one who does not know how to speak kind and earn friendship is likely to lose his other friends by speaking ill of them in their back. (187)

 1. துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்

என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு.

Thunniyaar kutramum thootrum marabinaar

Ennaikkol aedhilaar maattu.

Who tom-toms friends’ fault

Sure to back bite the others

A joy to him smart!

If those who speak ill of their own friends in their absence,  how much they will backbite those who are not their friends and that indeed will be a joy for them.  (188)

 1. அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம் புறம்நோக்கிப்

புன்சொல் உரைப்பான் பொறை.?

Aran noakki aatrungkol vaiyam puramnoakkip

Puncol uraippaan porai?

May be earth feels sad

To hold the sinner on hand

The backbiter bad!

Probably Mother earth feels it is her duty to hold even the sinners who speak ill of others in their absence and yet the Earth may feel sad. (189)

10.ஏதிலார் குற்றம்போல் தன்குற்றம் காண்பிற்கின்

தீதுஉண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.

Aedhilaar kutrampoal thankutram kaaNpirkin

Theedhu uNdoa mannum uyirkku.

 

If one deems faults find

In others his, shuns backbite

No harm to mankind!

 

How nice it will be if the one who finds fault of others and backbite, to find out their own and give up backbiting?                            (190)

 

 

 

 

 

  INDIVIDUAL IS RESPONSIBLE!

“Train accident”……………………………..

“Rape of the physiotherapy student”……………….

“Rape of a five year old child”………………………………

“Bomb blast in Bangalore”…………………………………………

“A chief minister being attacked in a far off place”………………………………

“Income tax raid in a politician’s house”………

“A Principal being murdered by his own students for the disciplinary action being taken against the three who were running a kangaroo court for the happenings in the hostel!”

Blame it on the Government, mobilize the people, disrupt the transport, block the parliamentary proceedings, ghero the police, burn the busses and cars, make great stories in the electronic media day in and day out, make pages and pages in the print media till the next incident takes place, politicians especially the opposition capitalizing on the unfortunate happening making a big issue out of it…………………!

Oh, my beloved friends and citizens! Where do we go, what do we seek to achieve and how do we come out of this nasty approach?

In a society where values of life have been grossly degraded and heavily demonetized, where the individual members of the society have become irresponsible and increasingly selfish no better state of affairs can be expected and experienced. No doubt it is most unfortunate in a country which kept humanism, nobility, truthfulness, compassion, kindness, responsibility etc as its core values, a time has come when we have to keep our heads in shame and seriously consider the steps to set right the society.

‘Set right the society’- What is setting right the ‘society’? What is society and who can set it right? What is that so called ‘society’?

After all the ‘Society’ is made up of the ‘individuals’ in thousands. If ‘the society is to be set right’, “individuals are to be set right”.

“Individuals” cannot be set right by governmental rules and regulations, police and the courts. INDIVIDUAL alone can set right himself and parents and teachers, religious leaders and social activists, social service organizations and educational institutions have a great role to play and on them lies building up of the society through the youngsters.   Those who are to build up have to turn as role models and they must possess in abundance strong will power, conviction and social consciousness.

Schools, as in those days, should seriously consider introducing “moral instruction’ classes at all levels and “civics” as a subject to build the individuals ‘civic conscious’.

Let us hope a better tomorrow dawns at the earliest and the ‘society’ becomes a community of responsible and informed INDIVIDUALs.

 

With that the Bodhisattva changed from an ordinary man into a noble individual, into a Perfectly Enlightened One Sammasambuddha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOICE OF VALLUVAR Part 14

 

Chapter Fourteen

அதிகாரம் 14

ON GOOD CHARACTER

ஒழுக்கமுடைமை

 1. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்

உயிரினும் ஓம்பப் படும்.

Ozukkam vizhuppam tharalaan ozukkam

Uyirinum oambap patum.

Character exalts

Sure to be nursed more than life

Decorum promotes!

Character gives greatness to all; hence character is to be deemed to be more valuable than life and taken care of.                               (131)

 1. பரிந்து ஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம்; தெரிந்து ஓம்பித்

தேரினும் அஃதே துணை.

Parindhu oambik kaakka ozukkam therindhu oambith

Thaerinum ahudhe thuNai

Good conduct the best.

Among all virtues observed

It’ indeed a test!

Good conduct and character have got to be kept high at any cost; that indeed will  stand in good stead at any time without fail.           (132)

 1. ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை; இழுக்கம்

இழிந்த பிறப்பாய் விடும்

,Ozukkam udaimai kudimai; izukkam

Izindha pirappaay vidum.

Conduct takes him high

Sans worse than the sinners low

To be nurtured tight!

Good character and conduct is the indication of one’s nobility of birth. The one who is not comes of a bad family.                                (133)

 1. மறப்பினும் ஒத்துக் கொளலாகும்; பார்ப்பான்

பிறப்பொழுக்கம் குன்றக் கெடும்.

Marappinum oththuk koLalaagum paarppaan

Pirappozukkam kunrak kedum.

Lost the learnt, recall

The learned lose character

Never to regain!

Even if one forgets all the great things he has learnt, he can re-read and recollect. If charecter is lost it cannot be regained.                     (134)

 1. அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை

ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு.

Azukkaaru udaiyaankaN aakam poanru illai

Ozukkam ilaankaN uyarvu.

The jealous loses

All that he amassed – he sans

Good conduct, faces!

Wealth will not approach the jealous; similarly greatness will not approach the characterless persons.                              (135)

 1. ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர்; இழுக்கத்தின்

ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து.

Ozukkaththin olkaar uravoar izukkaththin

Aedham padupaakku il.

Those who know it great

Strays not from good character

Tigers eat not grass!

People with good character never stray from the path of good conduct and character. Though hungry, tigers do not take grass.                            (136)

 

 1. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை; இழுக்கத்தின்

எய்துவர் எய்தாப் பழி

Ozukkaththin eythuvar maenmai; izukkaththin

Eydhuvar eydhaap pazi.

Character abound

He prospers now and later

Lest, he falls aground!

With good conduct and character one attains greatness sure for ever; otherwise he earns disgrace.                       (137)

 1. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம்; தீயொழுக்கம்

என்றும் இடும்பை தரும்.

Nanrikku viththaagum nallozukkam; theeyozukkam

Endrum idumbai tharum.

Men with right conduct

Sow the seeds for life noble

Bad ones breed evils!

Good character sows the seeds for happy and noble life; bad character leads to misery and disgrace.                          (138)

 1. ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய

வழுக்கியும் வாயால் சொலல்.

 

Ozukka mudaiyavarkku ollaavae theeya

Vazukkiyum vaayaal solal.

Men with decorum

Even by slip, speak not bad

In any forum!

People with decency and decorum that is of good conduct and character, even by slip do not talk bad.                               (139)

 1. உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்

கல்லார் அறிவிலா தார்.

Ulagaththoadu otta ozugal pala katrum

Kallaar arivilaadhaar.

Learning, no avail

When the learned learns not how

With the world to prevail!

One’s learning is of no avail, if he does not know how to move with the people in the society.                         (140)

 

 

 

 

International Day on Violence against Women. (25/11)

God has created every one equal-man or woman

Where is “MAN” without “WOMAN” to be taken care of!

How does the masculine pride lead him to brutality?

To be dealt with all over the Globe in all severity!

 

Weaker sex is weak- not that they cannot be strong

Their role and duty is confined to play a part never wrong

Man and his brutal sensuality cause of miseries

Needs intervention at the international level!

 

Oh! My Lord no rule and law can enforce discipline

You and Your Grace can alone mend the crooked!

Parents, schools, leaders- spiritual and political

Have a great role to play in nursing a society right!

 

In this connection a poem titled “RAPE NOT! TORTURE NOT! KILL NOT!”

 

My dear child of five

Sure you don’t deserve

A rape, a torture

Nor a kill – failure

Of the society.

A mind so filthy!

My dear Mother Earth

Millions you’re worth

Deserve not torture

Loss for bright future!

Neither rape nor kill

Mankind to fall ill!

Guilty be punished

Punished and buried!

May this mighty world

And sure to be bold

To save the Mother

Earth and its children!

 

 

 

 

In India womanhood is revered as Gods yet……………..???????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

VOICE OF VALLUVAR Part 12.

Chapter Twelve

அதிகாரம் 12.

EQUITY

நடுவுநிலைமை.

 1. தகுதி எனஒன்று நன்றே பகுதியால்

பாற்பட்டு ஒழுகப் பெரின்.

Thaguthi enaonru nanrae pagudhiyaal

Paarpattu ozukap perin.

It brings all the good

When one shows equity nice

To everyone you should!

That indeed is a virtue when an individual keeps equity towards all irrespective of any factor such as friend- foe, known- unknown, big- small, educated- uneducated, men- women and so on                           (111)

2. செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவுஇன்றி

எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து.

Seppam udaiyavan aakkam sidhaivuinri

Echchaththirkku aemaappu udaiththu.

The wealth that he earns

Will last ever for his heirs

Sure equity turns!

The assets of the man who follows the virtue of equity will never get diminished and be intact for his successive generations.               (112)

3. நன்றே தரினும் நடுவுஇகந்துஆம் ஆக்கத்தை

அன்றே அழிய விடல்.

 

Nanrae tharinum naduvuigandhuaam aakkaththai

Andrae ariya vidal.

To be shunned at once

The wealth through inequity

Though turns you prince!

Even the wealth that may come to one at the cost of following the virtue of EQUITY is to be shunned and discarded.                                    (113)

4. தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்

எச்சத்தால் காணப் படும்.

Thakkaar thagaviar enbadhu avaravar

Echchaththaal kaaNap padum.

You know who is or

Who is not – through his offspring

Good, kind, nice and more!

Who indeed follows the virtue of equity and who is not can be seen through the greatness and nobility they leave after death/ through the offspring of the person.                        (114)

5. கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல; நெஞ்சத்துக்

கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி.

Kaedum perukkamum illalla nenjaththu

Koadaamai saandroarkku aNi.

The noble know well

Good or bad destiny made

Equity their jewel!

One cannot really say what poverty is and what prosperity is. But real jewel and ornament is the virtue of equity one possesses.                (115)

6. கெடுவல்யான் என்பதுஅறிகதன் நெஞ்சம்

நடுஒரீஇ அல்ல செயின்.

Keduvalyaan enbadhuarikathan nenjam

Naduoree alla seyin.

 

Let him realize

Once he strays from rectitude

Doom will patronize!

When one is about to swerve from equity, he should remember that he is inching towards his doom.                                             (116)

7. கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக

நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.

Keduvaaga vaiyaadhu ulagam naduvaaga

NanrikkaN thangiyaan thaazhvu.

World will not abuse

The one who faces penury

Equity he has!

Even the penury suffered by a person with the virtue of equity, will not be a subject for abuse by the world.                                                     (117)

8. சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் அமைந்துஒருபால்

கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி.

Samanseydhu seerthookkum koalpoal amaindhuorupaal

Koadaamai saanroarkku aNi.

 

It’s the noble’s jewel

For him who owns rectitude

Acts as a balance!

Keeping to the virtue of equity at all costs like a balance is indeed a great jewel on the noble.                                               (118)

9. சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா

உள்கோட்டம் இன்மை பெரின்.

 

sorkoattam illadhu seppam orythalaiyaa

ULkoattam inmai perin.

Rectitude is seen

In thoughts, words and deeds in life

That one should be keen!

 

Equity insists that there be no twisting and turning of words spoken and that comes of the virtue of equity in mind.                             (119)

10. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்

பிறவும் தமபோல் செயின்.

vaaNigam seyvaarkku vaaNigam paeNip

Piravum thamapoal seyin.

Trader prospers sure

When equity taken care

And that is trade fair!

Fairness of a business man lies in the virtue of equity that he practices in all his dealings.                                 (120)