KRISHNA JANMASHTAMI TODAY.

 

 

In the Hindu calendar to day is one of the most imporatand holy days. Lord Krishna- very significant God in the Hindu pantheon is believed to have taken his avathar on this day. Toda’s ENVIUS THOUGHTS carries Mahakavi Nharathiyar’s- a great devotee of Kannan- Lord Krishna-   poem titled KANNAN PIRANTHAAN” (Krishna was born) in original Tamil, transliteration and translation in English.

Original in tamil

கண்ணன் பிறப்பு
கண்ணன் பிறந்தான் – எங்கள்
கண்ணன் பிறந்தான் – இந்தக்
காற்றதையெட்டுத் திசையிலுங் கூறிடும்

திண்ண முடையான் – மணி
வண்ண முடையான் – உயர்
தேவர் தலைவன் புவிமிசைத் தோன்றினன்
பண்ணை யிசைப்பீர் – நெஞ்சிற்
புண்ணை யொழிப்பீர் – இந்தப்
பாரினிலே துயர் நீங்கிடும் என்றிதை
எண்ணிடைக் கொள்வீர் –  நன்கு
கண்ணை விழிப்பீர் – இனி
ஏதுங்குறைவில்லை; வேதம் துணையுண்டு (கண்) 1

அக்கினி வந்தான் – அவன்
திக்கை வளைத்தான் – புவி
kaரிருட் பொய்மைக் கலியை மடித்தனன்.

துக்கங் கெடுத்தான் – சுரர்
ஒக்கலும் வந்தார் – சுடர்ச்
சூரியன், இந்திரன், வாயு, மருத்துக்கள்;
மிக்க திரளாய் – சுரர்
இக்கணந் தன்னில் –இங்கு
மேவி நிறைந்தனர் பாவி யசுர்ர்கள்
பொக்கென வீழ்ந்தார் – உயிர்
கக்கி முடித்தார் – கடல்
போல ஒலிக்குது வேதம் புவிமிசை  (கண்)  (2)

சங்கரன் வந்தான்; -இங்கு
மங்கல மென்றான் – நல்ல
சந்திரன் வந்தின் நமுதைப் பொழிந்தனன்;
பங்க மொன் றில்லை – ஒளி
மங்குவதில்லை; – இந்தப்
பாரின்கண் முன்பு வானத்தினிலே நின்று,
கங்கையும் வந்தாள் – கலை
மங்கையும் வந்தாள்; – இன்பக்
காளி பராசக்தி அன்புடனெய்தினள்;
செங்கம லத்தாள் – எழில்
பொங்கு முகத்தாள் – திஉருத்
தேவியும் வந்து சிறப்புற நின்றனள்.  (கண்) 3 .

TRANSLITERATION

KaNNan pirandhaan – engaL
KaNNan pirandhaan – indhak
Kaatradhaiyettuth  thisaiyilung kooridum
ThiNNamudaiyaan – maNi
VaNNa mudaiyaan – uyar
Dhaevar thalaivan puvimisaith thoanrinan
PaNNai yisaippeer – nenjil
PuNNai ozhippeer – indhap
Paarinilae thuyar neengidum enridhai
ENNidaik koLveer –nangu
KaNNai vizhippeer – ini
Aedhung kuraivillai; vaedham thuNaiyuNdu  (KaN) 1

Akkini vandhaan – avan
Thikkai vaLaiththaan – puvi
Yaarirut poymaik kaliyai madiththanan
Thukkang keduththaan –surar
kkalum vandhaar – sudarch
Sooriyan, Indhiran, vaayu, maruththukkaL;
Mikka thiraLaay  -surar
IkkaNan thannil – ingu
Maevi niraindhanar paavi yasurargaL
Pokkena  veezhndhaar – uyir
Kakki mudiththaar – kadal
Poala plikkudhu vaedham puvimisai  (KaN)            (2)

Sankaran vandhaan; – ingu
Mangala menraan – nalla
Chandhiran vandhin namudhaip pozhindhanan;
Banga mon rillai  – oLi
Manguvadhillai  – indhap
paarinkaN munbu vaanaththilae ninru,
Gangaiyum vandhaaL – kalai
Mangaiyum vandhaaL; – inbak
KaaLi parasakthi anbuda neydhinaL;
Sengama laththaaL – ezhil
Pongu mugaththaaL –thiruth
Dhaeviyum vandhu sirappura ninranaL.  (KaN)        (3)

TRANSLATION

1 Kannan is born
Our dear Kannan is born!
Proclaims the wind in directions eight
The solvent great   is He
The one who is gem-hued
The Celestial Lord
Yes, He is born on earth.
Sing hymns and solemn strain
Get cured of  your heart sores
Know this world will be
Rid of all  its sorrows sure
Open your eyes fully wide
No more shall flaw mar us
Vedas are sure to help nd guide.
Came Lord Fire encircling
All the points cardinal
And routed Kali vile
The false earth possessing murk:
Misery did He quell
Came all the Lords of Sky
Dazling Sun, Indra
Vayu and Maruts too.
This moment gathered all
Devas in throngs good many
WEho stood wholly fulfilled
Down-fell sinner demons
Puking out their dear lives.
Over earth resound Vedas
Like ocean’s roar great!
Cane Sankara and said:
“Let there be bliss on earth”
Moon came and with light
Nectareanm bathed good earth
Nought of blemish shall be
And no more will light pale
To the witnessing earth
From Heaven is born Kannan.

Kannan is born
Our dear Kannan is born.
Ganga cane; the Goddess
Of arts also; Kali
Mother delightful, arrived
In grace abounding
Lakshmi- the bright faced beauty
Came and stood majestic.
Kannan is born
Our KaNNan is born!

Hearty Krishna Janmashtami greetings!

CPC MEET JULY 2017

 

Young Poet S. Nivetha presenting her poem in the CPC Seminar last.

 

A very interesting observation by a great scientist reads: “Art and literature of the highest order cannot flourish in a world which is increasingly becoming mechanical and society a rocket!”.

How true it has been proved! There are no eyes to enjoy the magnificent mountains and veritable valleys, beautiful night sky and ever bright stars, fantastic fauna and fanciful flora, dancing daffodils and revealing roses! There are no ears to listen to the melodies of nature, ennobling music and roaring sound of the waves along the coast of Bay of Bengal or Atlantic Ocean! No time to enjoy the reverberating flow of Ganges waters in the Himalayas and stirring verses from the Vedas and Upanishads, Quoran and Bible!

Fast moving vehicles, fast food, fast life- every thing fast- no time to stand and stare!

Notwithstanding the above scenario, there are silver lining in the literary world where we see the poetry lovers play viewers and prose gluttons  do go in search of journals and nooks, Meets and Seminars.

Here is one lovely organization called CHENNAI POETS CIRCLE where the members meet every month to present poems, analyze and discuss, organize annual Seminars where anthology is released, poems and papers on poetry are presented.

In the last CPC  Meet held on 22nd July, I had the pleasure of participation along wit Ms. S. Nivetha, youngest poet to present her poem.

Here is a news coverage in the neighborhood newspaper ANNA NAGAR TIMES dated July 30th-August 5th 2017:

“17 year old S. nivetha, resident of 12/1045, Jeevan bima Nagar, Anna Nagar Western Extension presented her poem –‘WINGS OF FRIENDS’- at the Chennai Poets’ Circle in the Meet held on 22nd July 2017, in Defence Officers’ Colony Ekkattuththangal.

She was the youngest poet at the Meet.

Her grand father N V Subbaraman also presented his poem ‘Freedom He Resented’ at the Meet.

Nivetha is pursuing her graduate cource in Ethiraj College, Chennai. Contact number is 2654 4950.

Here is her poem:

WINGS OF FRIENDS!

We cannot gather all in one place

To have a wonderful joy and peace.

All our fast and great memories on

Like that of the nice, fast moving fan.

Miles and miles to go walking with friends

The distance of those miles never ends.

Full of pleasure in joyous wings of friends

Seen in all shapes and colors of kinds!

Love of the friend can’t be got from all

That flows through like Naigara falls.

God creates and gives us friends great sure

For us to keep all our lives quite pure!

 

Nivetha with her India Book of RECORDS for CHILDREN certificate

Here is my poem:

FREEDOM HE RESENTED!

DREADED DEATH

What is this DREADED DEATH
Knows no distinction
Young or old, poor or rich
Either sex, healthy or sick
Virtuous or vicious, dunce or diligent
Unlettered or highly literate
Dedicated Mahatma or despicable bandit
Social worker or menace to the society
All are same in the grip of death!

Death at times brings relief
Most of the times nothing but grief!

In one’s life time
That he lives is not a matter
How he lives is all that matters!

Man’s greatness is not in being
Sure one agrees that in doing!

Death can remove the physical self
Sure not his words and deeds
That indeed make him live for age!

Birth is alike getting out of sleep
Death is akin to getting into sleep
Fear not death, but boldly face!

Alive are dead; Dead are alive
All in the manner we live
And how we serve the society with love
To live in peace and amity, joy and cheers!

Poets indeed are ambassadors of peace

All of us in Chennai Poets Circle never cease

To promote peace and harmony among all

One such great who left us all was indeed tall!

 

Dr. Nithie Victor felt that his work and purpose

On earth was over and never felt nervous

Reached his heavenly abode enjoying rest

Among the members he was one of the best!

 

***HE RESENTED FREEDOM –

Freedom for each one to act his whim

Free to spit, excrete, hit or spit

To mob, disrupt, beget, beset

To beat the wife, treat her as housemaid

Or make a matchstick of her

Build where you shouldn’t, break what you shouldn’t

To dump the rubbish by another’s wall

Joy through speakers-eardrums pounded

Khaki-clad to browbeat and extract

To trade justice for filthy lucre

To promise voters, feather own nest

For caste, creed and tongue to ramp.

 

A free-for- all on city’s arteries

Where wheels and feet, cattle and hawkers

Cheek by jowl, the right of way contest

A jungle wherein might is right;

To block the road, processionists,

A striking group and irate mob or e’en

A corpse on its last journey-

Freedom’s final fling!

 

The freedom of society is dead

Long live the freedom of the individuals!

 

That is Dr. Nithie Victor-may he from his

Heavenly abode guide the Poets and this

Chennai Poets Circle!

***

This is a part of a poem that was written by Dr. Nithie Victor and published in the WORLD POETRY 1999 published by Bhishma Pithamaha Dr. Krishna Srinivas who was editing purely English Poetry monthly journal for more than 50 years and he passed away at his 92nd year almost a decade ago.

 

In deference to the desire of Sundararajan I am posting in this Forum. Thanks.

Dr. Nithie Victor  was a senior poet member in the circle for long and he is no more. Silence was observed nd later this poem was presented.

Other poets attended presented their poems absolutely great and interesting.

INDIA POETRY CIRCLE was discussed in detail and the CPC members share their poems with the IPC a more wider and vast set up.

The senior Poet Shri Jairam Seshadri proved a very pleasant host where his two pet dogs received the guests very lovingly!

 

Displaying IMG_20170527_164603468.jpg

Jairam Seshadri’s pets receiving the guests for the occasion.

 

ENVIUS THOUGHTS crosses 1,02,000 views.

I am glad to share with you that with the 122nd view at 23.30 hours yesterday viz Saturday  the 12th August 2017, total views of ENVIUS THOUGHTS  crossed ONE LAKH  AND TWO THOUSAND (1,02,000) on the 876th day and 941st post from more than 210 countries around the world, thanks to your support and encouragement. Kindly continue. Thanks aplenty.

 

Yet another pleasant information:

Editor of INDIAN PERIODICAL informs:

Your submission has been posted in our latest issue, twitter and Facebook page. Check links below.

http://indianperiodical.com/

http://indianperiodical.com/2016/09/list-of-contents/

https://www.facebook.com/IndianPeriodicalmagazine

https://twitter.com/IndPeriodical

Regards

Siddharth

Kindly click the second link, go to the contents, view the article  on MAHAKAVI BHARATHIYAR-, place your response  in the spce provided below the article for the benefit of others.Thanks.

N V Subbaraman.

 

 

 

 

 

 

 

.August 12-International Youth Day.

 

Said great Swamy Vivekananda – modern Saint
“If I can get some young men of heart and energy,
I shall revolutionize the whole country.”
That indeed is the youth power and energy!

August twelfth today is “International Youth Day”
To focus on the power of youth and their energy
For the world to progress in fields various sure
If only harnessed and guided right by the elders pure!

Not allowing the idea of India
To be a prisoner of narrow-mindedness
And communal ideology –aim of elders
Should be to harness the power of the young!

ENVIUS THOUGHTS crosses 1,02,000 views.

I am glad to share with you that with the 122nd view at 23.30 hours today viz Saturday  the 12th August 2017, total views of ENVIUS THOUGHTS  crossed ONE LAKH  AND TWO THOUSAND (1,02,000) on the 876th day and 941st post from more than 210 countries around the world, thanks to your support and encouragement. Kindly continue. Thanks aplenty.

JOURNEY TO FREEDOM Part 20

Velu Nachiyar

Rani Velu Nachiyar, was a queen of Sivaganga estate in 1760-1790. She was the first queen to fight against the British colonial power in India, even long before the famous Rani of Jhansi.

In the long and arduous journey to Indian Freedom
Many places and persons from this holy Indian soil
Played  role very important worthy of remembrance-their toil
For all the times to come -none can erase their fame or spoil!

In the far south of Tamilnadu valiant people
From places deep stood firm fought the British tooth and nail
One such was the valiant lady VELU NACHIYAR -queen
Of Sivaganga, first to fight before Jansi Rani-keen!

Independance day seventy second shortly arrives
On this happy and holy occasion- the patriotic
Citizens of our Motherland India that is Bharath
Offer homage to Velu Nachiyar and her clan as wealth!

August 10-International Biodiesel Day.

 

In the fast moving world today transportation important
When bullock carts and horse backs were used no need was indeed felt
For gasoline, petrol or diesel any where in the world
But alas! Gone are those days sans pollution hale and healthy!

Oil resources get depleted, oil rich countries flee the have nots
Nations not so rich to pay suffer in silence-fail to think
Think of alternate fuel created by the God Almighty
In forms several- bio diesel economic fuel –mighty!

International Biodiesel day is today the tenth
Of August – to honor the day peanut oil used
In Eighteen Ninety three-today assumes greater need
When oil resources getting eroded and and costly indeed!

 

 

August 09-International Day of the World’s Indigenous Peoples!

UN LOGO FOR THE DAY.

In the great creation of the Lord Almighty
Are the people all over the world quite mighty!
Spread over and spreading over each and all parts
Making their living useful to them and others smart!

Indigenous people moved and settled far off
Totally identifying with locals and serving
With all their best for mutual benefits giving
And taking culture of theirs to the land anew!

“International Day of the World’s Indigenous
Peoples” is today – to recognize the achievements
And contributions they make to improve world issues
Such as environmental protection-great salutes!

 

 

JOURNEY TO FREEDOM PART 19

 

Sculpture of Rani Lakshmi Bai, fighting his enemies with his adopted son at back.

indian Independence seventy second arrives soon
Journey to freedom was very long and arduous- like moon
Places and people historic sacrificed all over sure
Deserving praise and prayer on this day a week before pure!

The city of Jhansi-of Rani Lakshmi Bai in U P
A holy place to be worshipped along with  Rani-with pomp
Spark of Sepoy mutiny reached and turned into war aweful
Rani Lakshmi Bai saved her kingdom successfully-powerful!

Betrayers were ever and everywhere- shameless nearby
Rani captured Gwalior with the help of Marathas- but
In the course died during the battle of Gwalior bravely
Referred as  Joan of Arc by the British commanders wisely!