AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 11- DREAM)

Image result for images of mahakavi bharathiyar

புலங்களோடு    கரணமும்   ஆவியும்
போந்து    நின்ற   விருப்புடன்   மானிடன்
நலங்க   ளேது   விரும்புவன்   ஆங்கிவை
நண்ணு ற   ப்பெறல்   திண்ணம   தாமென
இலங்கு   நூலுணர்   ஞானியர்    கூறுவர்;
யானும்   மற்றது    மெய்யெனத்   தேர்ந்துளேன்
விலங்கி    யற்கை   யிலையெனில்   யாமெலாம்
விரும்பு   மட்டினில்   விண்ணுற   லாகுமே.                                        (11)

TRANSLITERATION

PulangaLoadu  karaNamum   aaviyum
Poandhu  ninra  viruppudan maanidan
Nalangka Laedhu virumbuvan aangavai
NaNNurap peral thiNNama  dhaamena
Ilangu nooluNar  njaaniyar kooruvar
Yaanum matradhu meyyenath thaerndhuLaen
Vilangi  yarkai yilaiyenil yaamelaam
Virumbu mattinil  viNNura laagumae.

TRANSLATION:

“The man whose senses and organs well linked
To spirit in the chain of events in the world
Wields his power, enchants and gets crowned quite sure
With success “say the learned nobles in the world pure,
I am also convinced at this truth that is great
Only if we give up our animal nature
And raise ourselves heavens sure will be in our hands
Just for our wishing as we have earned, one understands.

 

(TO BE CONTINUED)

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 10- DREAM)

Image result for Images of Mahakavi Bharathiyar.

 

காத்தி ருந்தவன் போம்வழி முற்றிலும்
கண்கள் பின்னழ கார்ந்து களித்திட
யாத்த தேருரு ளைப்படு மேழை தான்
யாண்டு தேர்செலு மாங்கிழுப் புற்றெனக்
கோத்த சிந்தையோ டேகி யதில் மகிழ்
கொண்டு நாட்கள் பலகழித் திட்டனன்;
பூத்த ஜோதி வதனம் திரும்புமேல்
புலன ழிந்தொரு புத்துயி ரெய்துவேன்.             (10)

TRANSLITERATION

Kaath thirundhavan poamvazi mutrilum
KaNgaL pinnaza kaarndhu kaLiththida
Yaaththa thaeruru Laippadu maezai  than
YaaNdu thaerselu maaangkizup putrenak
Koaththa sindhaiyoa daeki yadhil magizh
KoNdu naatkaL palakazhith thittanan
Pooththa jothi vadhanam thirumbumael
Pulan azhindhoru puththuyi reydhuvaen.

TRANSLATION

I wait to see with my joyful eyes
Standing behind watching her walk nice
As the wheels of the car moves with the car
I, poor follower watch her with  joy sheer.
Drawn by her grace and beauty, days and days
Spend waiting for her lovely face with grace
To fall on me; though my senses fail sure
Not the body will,  get revived quite pure!

 AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 9- DREAM)

 

Image result for Images of Bharathiyar's DREAM

நீரெடுத்து  வருவதற்   கவள்மணி
நித்தி   லப்புன்   னகைச்சுடர்   வீசிடப்
போரெ   டுத்து   வருமதன்   முன்செலப்
போகும்   வேளை    யதற்குத்   தினந்தொறும்
வேரே டுத்துச் சுதந்திர நற்பயிர்
வீழ்த்தி டச்செய்தல் வேண்டிய மன்னர்தம்
சீரெடுத்த புலையுயிர்ச் சாரர்கள்
தேச பக்தர் வரவினைக் காத்தல்போல்.       (9)

TRANSLITERATION

Neereduththu varuvadhar kavaLmaNi
Niththi lappun nagachchudar veesidap
Poare duththuy varumadhan munselap
Poagum vaeLai yadharkkuth thinandhorum
Vaere duththuch cuthandhira narpayir
Veezththi dachcheydhal vaeNdiya mannartham
Seerduththa pulaiyuyirch chaararkaL
Dhesa bakthar varavinaik kaaththalpoal.

TRANSLATION

Darling damsel with a smiley face
Fetching water lovely with great ease
Led by the Venus-Manmatha guarding
Daily in the battle ground-like spies
Who at the behest of kings petty
Plot and root out branch and plant pretty
Of freedom and liberty-yet wait
For the patriots noble true and tight!

 

Image result for Images of Bharathiyar's DREAM

 

(TO BE CONTINUED)

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 8- DREAM)

Image result for Mahakavi Bharathiyar and his சுயசரிதை

கனகன்   மைந்தன்,   குமர   குருபரன்
கனியும்   ஞானசம்   பந்தன்,   துருவன்   மற்
றெனையர்   பாலர்   கடவுளர்   மீதுதாம்
எண்ணில்   பக்திகொண்   டின்னுயிர்   வாட்டினோர்
மனதி  லேபிறந்  தோன்மன  முண்ணுவோன்
மதன  தேவனுக் கென்னுயிர்  நல்கினன்,
முனமு  ரைத்தவர்  வான்புகழ்  பெற்றனர்;
மூட னேன்பெற்ற  தோதுவன்  பின்னரே (8).

TRANSLITERATION.

Kanagan maindhan kumara guruparan
Kaniyum njaanasam bandhan, dhuruvan mat
Renaiyar bAlar kadavuLar meedhuthaam
eNNil bakthikN dinnuyir vaattinoar
Manadhi laepiRan  dhoanmana muNNuvoan
Madhana dhaevanuk kennuyir nalginan
Munamu raiththavar vaanpugazh petranar
Mooda naenpetra thoadhuvan pinnarae.

TRANSLATION:

Kumaragurupara-son of Kanaka
Great Gnanasambandhan and Duruvaa
Others boys like me were devoted to God
Born in the mind and dedicated to Lord
Gave my precious life as gift to Him
Theirs indeed were glory divine trim
Earlier referred were glorious indeed
Fool I was – I shall explain later in detail!

(TO BE CONTINUED)

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 7- DREAM)

 

bharathi-images

வயது முற்றிய பின்னுறு காதலே

மாசு டைத்தது தெய்விக மன்றுகாண்.

இயலு புன்மை யுடலினுக் கின்பெனும்

எண்ண முஞ்சிறி தேற்றதக் காதலாம்;

நயமி குந்தனி மாதை மாமணம்

நண்ணு பாலர் தமக்குரித் தாமன்றோ?

கயல்வி ழிச்சிறு மானினைக் காணநான்

காம னம்புகள் என்னுயிர் கண்டவே.                                                    (7)

 

TRANSLITERATION

Vayadhu mutriyapinnuru kaadhalae
Maasudaiththadhu dheyvikamanru kaaN
Iyalu punmaiyudalinuk kinbenum
ENNa munjchiri  dhetradhakk kaadhalaam;
Nayamikundhani maadhai maamaNam
NaNNupaalar thamakkurithaamanroa?
Kayalvizhich chiru maaninaik kaaNanaan
KaamanampukaL ennuyir kaNdavae.

TRANSLATION

Love beyond  an age crossing boyhood
Is not unblemished, nor helps Divine hood
It is a tainted feeling that love
Is body related! The boy who loves
A girl has right to marry her sure!
Girl with a pair of eyes beautiful pure
Cupid’s arrow hit me severe
I cannot but think it Divine and clear!

 

(TO BE CONTINUED)

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 6- DREAM)

ee207-subramaniabharathiar-rarephotos252852529

“ஒன்ப தாயபி ராயத்த ளென்விழிக்
கோது காதைச் சகுந்தலை யொத்தனள்”
என்ப தார்க்கும் வியப்பினை நல்குமால்
என் செய்வேன்? பழியென் மிசை யுண்டுகொல்?
அன்பெ னும்பெரு வெள்ளம் இழுக்குமேல்
அதனை யாவர் பிழைத்திட வல்லரே?
முன்பு மாமுனி வோர் தமை வென்றவில்
முன்ன ரேழைக் குழந்தையென் செய்வேன்?        (6)

TRANSLITERATION:

“Onba dhayapi raayaththa Lenvizik
Koadhukaadhai Sakunthalai yoththanaL”
Enbadhaarkkum viyappinai nalgumaal
En seyvaen? Pazhiyen miasai yuNdukol?
Anbe numperu veLLam izukkumEl
Adhanai yaavar pizaiththida vallarae?
Munbu maamuni voar thamai venravil
Munna raezaik kuzandhaiyen seyvaen?

Translation:

Nine year old she was at that stage
Looked like Sakunthala-in the cottage
To others it may spring a surprise
What can I do? Not to be despised!
Flood of love drags me deep and sound
Who can withstand and escape-to be found
Even Saints have fallen to the Cupid’s arrow
How can this mortal be an exemption- sorrow!

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 5- DREAM)

bharathi-images

பிள்ளைக்காதல்

அன்ன போழ்தினிலுற்ற கனவினை
அந்த மிழ்ச் சொலில் எவ்வண்ணம் சொல்லுகேன்?
சொன்ன தீங்கன வங்குத் துயிலிடைத்
தோய்ந்த தன்று நனவிடைத் தோய்ந்ததால்;
மென்ன டைக்கனி யின்சொற் கருவிழி
மேனி யெங்கும் நறுமலர் வீசிய
கன்னி யென்றுறு தெய்வத மொன்றனைக்
கண்டு காதல் வெறியிற் கலந்தனன்.               (5)

Transliteration:

PILLAIK KAADHAL

Anna poazdhinlutra kanavinai
Antha mizsollil evvaNNam sollukaen?
Sonna theengana vangguth thuyildaith
Thoayndha dhanru nanavidaith  thoayndhadhaal,
Menna daikkani yinsor karuvizi
Maeni yengum narumalar veesiya
Kanni yenruru dheyvadha monranaik
KaNdu kaadhal veriyir kalandhanan.

English translation reads as:

LOVE AT YOUNG AGE

The dream that I had at that stage
How do I narrate in Tamil words and page
Dream was not while I was asleep
While I was well awake-to peep
Into the beauty of a virgin
With the scent enchanting-margin
Of delight and ecstasy- Goddess
On whom fell in love at her prowess!

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 3- DREAM)

Image result for images of bharathiar

Mahakavi with his wife.

கனவு பகுதி 3

உலகெ லாமொர் பெருங்கன வஃதுளே
உண்டு றங்கியி டர்செய்து செத்திடும்
கலக மானிடப் பூச்சிகள் வாழ்க்கையோர்
கனவி லுங்கன வாகும்; இதனிடை
சிலதி னங்கள் உயிர்க்கமு தாகியே
செப்பு தற்கரி தாகம யக்குமால்;
திலக வாணுத லார்தரு மையலாந்
தெய்வி கக்கன வன்னது வாழ்கவே..               (3)

Transliteration:

UlagelaamorperungkanavahudhuLae
UNdurangiyi darseythu seththidum
Kalaga maanidap poochchigaL vaazkkaiyoar
Kanavilungkanavaagum idhanidai
SiladhinagkaL uyirkkamu dhakiyae
Seppudharkarithaaka mayakkumaal,
Thilaga vaaNudhalaar tharu maiyalaan
Dheyvikakanavannadhu vaazgavae.

IN ENGLISH

In the big dream of the world simply eating
Sleeping and causing harm and lo! dying
Human worms of mischievous folks all along.
In the meanwhile a divine dream flashing full
Indeed a dream within a dream quite joyful
Of a damsel with tilak on her forehead
Love beyond definition for a few days
Experience difficult to explain and enjoy!.

 

Image result for images of bharathiar

 

 

(TO BE CONTINUED)

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 2- DREAM)

.Image result for Images of Bharathiyar's autobiography

Original in Tamil:
கனவு பகுதி 2

மாயை பொய்யெனல் முற்றிலும் கண்டனன்
மற்றும் இந்தப் பிரமத் தியல்பினை
ஆய நல்லருள் பெற்றிலன் தன்னுடை
அறிவி னுக்குப் புலப்பட லின்றியே
தேய மீதெவ ரோசொலுஞ் சொல்லினைச்
செம்மை யென்று மனத்திடைக் கொள்வதாம்
தீய பக்தி யியற்கையும் வாய்த்திலேன்
சிறிது காலம் பொறுத்தினுங் காண்பமே.           (2)

Transliteration:

Maayai poyyenal mutrilum kaNdanan
Matrum indha brammath thiyalbinai
AAya nallaruL petrilan thannudai
Arivinukkup pulappadaninriyae
Thaeya meethevaroa solunj sollinaich
Semmai enru manaththidaik koLvadhaam
Theeya bakthi iyarkaiyum vaayththilaen
Siridhu kalam poruththinung kaaNbamae.

Translation:
Illusion-MAYA- is totally false I found
My God! to find the nature of Brahman-sound
By search and research- have not got HIS grace to know,
Wisdom helps me not to know and understand, lo!
The words of someone just with my devotion pure
Unless intellect is able to comprehend sure.
I may have to put myself on wait for some time
To understand the full truth of Brahman in rhyme!

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR!

Image result for Images of Mahakavi Bharathiyar

 

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR!

(Section 1 Part1- DREAM)

We have seen the autobiography of great and noble persons from all over the world. To me the greatest impact was made by the Autobiography of Mahatma Gandhi, one of my three mentors from his heavenly abode – சத்திய சோதனை- in Tamil and “MY EXPERIMENT WITH TRUTH” partly written when he was undergoing imprisonment for his anti- national activities of fighting for freedom from the foreign yoke!

Here is from my another mentor which is slightly different from the others. This has about 530 lines in 66 stanzas in 2 parts and I hope to bring out my translation in English and original in Tamil for the benefit of my esteemed viewers of ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com in the days to come. I am sure you will receive the same as enthusiastically as you have been to all my posts of Mahakavi Bharathiyar’s songs viz Cuckoo’s Song,  Puthiya Aththi Soodi, On the White Lotus and some more in this blog earlier. .

  1. கனவு

”பொய்யாய்ப் பழங்கதையாய்க் கனவாய்

மெல்லப் போனதுவே”

—- பட்டினத்துப் பிள்ளை

 

முன்னுரை

வாழ்வு முற்றும் கனவெனக் கூறிய

மறைவ லோர்தம் உரைபிழை யன்றுகாண்.

தாழ்வு பெற்ற புவித்தவக் கோலங்கள்

சரத மன்றெனல் யானும் அறிகுவேன்;

பாழ்கடந்த பரநிலை யென்றவர்

பகரும் அந்நிலை பார்த்திலன். பார்மிசை

ஊழ்க டந்து வருவதும் ஒன்றுண்டோ?

உண்மை தன்னிலோர் பாதி யுணர்ந்திட்டேன்.       (1)

 

 

  1. Dream

As an untruth, a story old and a dream

It has all faded away in the stream…….

Saint Pattinaththaar.

FOREWORD

‘The whole life is a dream’ –the Vedic verse

Is not wrong –understand and realize.

The base worldly pomp and pleasure I know

Impermanent clear; I have not seen that

“Supreme State beyond the void” it is said.

Is there on earth something that comes beyond

What is that fate called destiny? Till now

I have known only a part of the truth.

 

(TO BE CONTINUED)