AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 3- DREAM)

Image result for images of bharathiar

Mahakavi with his wife.

கனவு பகுதி 3

உலகெ லாமொர் பெருங்கன வஃதுளே
உண்டு றங்கியி டர்செய்து செத்திடும்
கலக மானிடப் பூச்சிகள் வாழ்க்கையோர்
கனவி லுங்கன வாகும்; இதனிடை
சிலதி னங்கள் உயிர்க்கமு தாகியே
செப்பு தற்கரி தாகம யக்குமால்;
திலக வாணுத லார்தரு மையலாந்
தெய்வி கக்கன வன்னது வாழ்கவே..               (3)

Transliteration:

UlagelaamorperungkanavahudhuLae
UNdurangiyi darseythu seththidum
Kalaga maanidap poochchigaL vaazkkaiyoar
Kanavilungkanavaagum idhanidai
SiladhinagkaL uyirkkamu dhakiyae
Seppudharkarithaaka mayakkumaal,
Thilaga vaaNudhalaar tharu maiyalaan
Dheyvikakanavannadhu vaazgavae.

IN ENGLISH

In the big dream of the world simply eating
Sleeping and causing harm and lo! dying
Human worms of mischievous folks all along.
In the meanwhile a divine dream flashing full
Indeed a dream within a dream quite joyful
Of a damsel with tilak on her forehead
Love beyond definition for a few days
Experience difficult to explain and enjoy!.

 

Image result for images of bharathiar

 

 

(TO BE CONTINUED)

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR! (Section 1 Part 2- DREAM)

.Image result for Images of Bharathiyar's autobiography

Original in Tamil:
கனவு பகுதி 2

மாயை பொய்யெனல் முற்றிலும் கண்டனன்
மற்றும் இந்தப் பிரமத் தியல்பினை
ஆய நல்லருள் பெற்றிலன் தன்னுடை
அறிவி னுக்குப் புலப்பட லின்றியே
தேய மீதெவ ரோசொலுஞ் சொல்லினைச்
செம்மை யென்று மனத்திடைக் கொள்வதாம்
தீய பக்தி யியற்கையும் வாய்த்திலேன்
சிறிது காலம் பொறுத்தினுங் காண்பமே.           (2)

Transliteration:

Maayai poyyenal mutrilum kaNdanan
Matrum indha brammath thiyalbinai
AAya nallaruL petrilan thannudai
Arivinukkup pulappadaninriyae
Thaeya meethevaroa solunj sollinaich
Semmai enru manaththidaik koLvadhaam
Theeya bakthi iyarkaiyum vaayththilaen
Siridhu kalam poruththinung kaaNbamae.

Translation:
Illusion-MAYA- is totally false I found
My God! to find the nature of Brahman-sound
By search and research- have not got HIS grace to know,
Wisdom helps me not to know and understand, lo!
The words of someone just with my devotion pure
Unless intellect is able to comprehend sure.
I may have to put myself on wait for some time
To understand the full truth of Brahman in rhyme!

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR!

Image result for Images of Mahakavi Bharathiyar

 

AUTOBIOGRAPHY OF MAHAKAVI BHARATHIYAR!

(Section 1 Part1- DREAM)

We have seen the autobiography of great and noble persons from all over the world. To me the greatest impact was made by the Autobiography of Mahatma Gandhi, one of my three mentors from his heavenly abode – சத்திய சோதனை- in Tamil and “MY EXPERIMENT WITH TRUTH” partly written when he was undergoing imprisonment for his anti- national activities of fighting for freedom from the foreign yoke!

Here is from my another mentor which is slightly different from the others. This has about 530 lines in 66 stanzas in 2 parts and I hope to bring out my translation in English and original in Tamil for the benefit of my esteemed viewers of ENVIUS THOUGHTS in https://nvsr.wordpress.com in the days to come. I am sure you will receive the same as enthusiastically as you have been to all my posts of Mahakavi Bharathiyar’s songs viz Cuckoo’s Song,  Puthiya Aththi Soodi, On the White Lotus and some more in this blog earlier. .

  1. கனவு

”பொய்யாய்ப் பழங்கதையாய்க் கனவாய்

மெல்லப் போனதுவே”

—- பட்டினத்துப் பிள்ளை

 

முன்னுரை

வாழ்வு முற்றும் கனவெனக் கூறிய

மறைவ லோர்தம் உரைபிழை யன்றுகாண்.

தாழ்வு பெற்ற புவித்தவக் கோலங்கள்

சரத மன்றெனல் யானும் அறிகுவேன்;

பாழ்கடந்த பரநிலை யென்றவர்

பகரும் அந்நிலை பார்த்திலன். பார்மிசை

ஊழ்க டந்து வருவதும் ஒன்றுண்டோ?

உண்மை தன்னிலோர் பாதி யுணர்ந்திட்டேன்.       (1)

 

 

  1. Dream

As an untruth, a story old and a dream

It has all faded away in the stream…….

Saint Pattinaththaar.

FOREWORD

‘The whole life is a dream’ –the Vedic verse

Is not wrong –understand and realize.

The base worldly pomp and pleasure I know

Impermanent clear; I have not seen that

“Supreme State beyond the void” it is said.

Is there on earth something that comes beyond

What is that fate called destiny? Till now

I have known only a part of the truth.

 

(TO BE CONTINUED)

BHARATHIYAR’S BIRTH DAY IS TOMORROW.

The Lord Almighty in HIS compassion for the human beings
Created great men with vision to serve all the living beings
Called poets to help men and women enjoy peace and harmony
Through their creative writing in poetry in all symphony!

Milton and Homer, Shakespeare and Shelly, Keats and Coleridge
Sarojini Naidu and Rabindranath Tagore over the bridge
Valmiki and Kamban, Omar Khayyam and Kamala Dass great
Hundreds of poets all over the globe a wonderful treat!

Bharathiyar-patriotic poet and nationalistic from South
Born on eleventh December hundred and thirty four years ago
Raised the people against the British rule under Mahatma Gandhi
We salute the great Bharathi for his songs excellent and mega!

GANDHI JAYANTHI DAY-OCTOBER SECOND.

Image result for Images for Gandhi Jayanthi 2016.

Holiest day in a year is tomorrow-GANDHI JAYANTHI DAY
Great Father of our sacred Motherland- India that is Bharath-Way
Ahead of many world countries in aspects several thanks to his vision
Whose unceasing efforts and unparalleled leadership guided with a mission!

The whole nation owes for eternity its gratitude and respect great.
Unfortunate that the murderer of that great soul is sought to be honored
With statues and books on the wretched; no redemption for the ungrateful;
On this day sacred and holy, let us resolve to uphold Gandhism-be redeemed!

Truth and non-violence when adopted as solution for all evils
Peace and harmony will rule the Society and throw away all ills.
Sure not theoretical or bookish but was demonstrated by him
Hail that great Mahatma- revered by the world around, our minds trim!

 

Image result for Images for Gandhi Jayanthi 2016.

STOP BLOG

I am extremely happy to share with my esteemed viewers that with the day’s view of 87 at 11.15 hours this day, Saturday, the OCTOBER FIRST 2016, the total views of ENVIOUS THOUGHTS crossed SIXTY ONE THOUSAND in its 620th post on the 585th day of the launch of the Blog in https://nvsr.wordpress.com. Thanks in tons for your great support and encouragement. Kindly continue in the days to come too.

(2)

Kindly click the following link

List of Contents

to read my
CHAPTER FIFTY of THirukkural”ASSESSING THE  PLACE “அதிகாரம் 50- ”இடன் அறிதல்”
in the INDIAN PERIODICAL. Kindly place your scholarly comment below the article itself where a provision has been made so that all the viewers can see the same.
You may also view THE PERSON OF THE WEEK- NV SUBBARAMAN by clicking the following link. Thanks.

FIRST LOVE

Image result for Images to depict " Poetry my First Love'

POETRY my first love – my first child
I breathe, live and love you mild and wild
Expression of myriad hues in myriad forms
Exposition of million thoughts in mighty norms
Consoling thoughts for the confused minds
Divinity through choice words
Eternal message in elegant form
Essence of life in exploding words
Ecstatic experience of enlightened soul
Enthralling episodes of ever lasting words
Emotional outburst of earthly soul
Infinite thoughts in finite terms
Nobility in fertile form
Sharing of experience in soul stirring stanzas
Source of strength to a worn out mind
Inspiration to the defeated and depressed
Subtle thoughts in sublime words
Song Divine in soft images
POETRY my last love and last child
I breathe, live and love you mild and wild!

Image result for Images of N V Subbaraman as a poet

Kindly click the following link

indianperiodical.com/2016/09/here-is-valluvars-voice-11/ …
to read my
CHAPTER FORTY NINE of THirukkural”ASSESSING TIME” “அதிகாரம் 49- காலம் அறிதல்”
in the INDIAN PERIODICAL. Kindly place your scholarly comment below the article itself where a provision has been made so that all the viewers can see the same.
You may also view THE PERSON OF THE WEEK- NV SUBBARAMAN by clicking the following link. Thanks.

 

PETS OF THE PEOPLE!

 

IMG_20160825_1924055_rewind                                                                                         Photo by Nivetha

Wonderful is the creation of Lord Almighty- living beings
Men and women, trees and plants, seas and rivers, animals and birds
To live in perfect peace and harmony and coexist with all beings
Varied shapes and sizes, hues and colors, nature and habits-bards!

Nothing to wonder the children attracted towards fishes and cats.
A black and white cat was going round and round of late in our flats
Much to the delight of the children and elders delivered kittens four
All are of lovely brown color-true to Bharathi’s song*  more!!

Fishes are aplenty in ponds, rivers and seas of shapes and sizes
Colors and types varied- giving livelihood for millions-spices!
Give treat sumptuous to the viewers while kept in a tank at home
Or a bowl as Aquarium- Nive was one delighted on these !

 

She got her dream aquarium and felt as if had a heaven
Tending the small fishes swimming from one end to the other-seven
Of one color and thirteen of colors different, feeding morn and night
Taking care more of them than her own studies and food- feels quite right!!!

 

IMG_20160825_061254                       

 Photo of her newly acquired AQUARIUM-by Nivetha S

  • Bharathi’s song runs as:

வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை-எங்கள்
வீட்டில் வளருது கண்டீர்;
பிள்ளைகள் பெற்றதப் பூனை;–அவை
பேருக்கொருநிற மாகும்.

சாம்பல் நிறமொரு குட்டி — கருஞ்
சாந்து நிறமொரு குட்டி
பாம்பு நிறமொரு குட்டி – வெள்ளப்
பாலின் நிறமொரு குட்டி.

எந்த நிறமிருந் தாலும் -அவை
யாவும் ஒரே தர ம்ன்றோ?
இந்த நிறம் சிறி தென்றும் -இஃது
ஏற்ற மென்றும் சொல்லலாமோ?

In English it will read as:
White coloured cat
Is coming up in our house
It delivered kittens
Each had its own colour!

Ash coloured was one
Black coloured was another
That was the colour of the snake
Another was milky white!

Whatever be the colour
By its quality all were the same!
None can say this colour is poor
And the other is great!